Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Con người do dâm dục sinh ra nên dục tâm khó chế ngự nhất

Con người do dâm dục sanh ra nên dục tâm khó chế ngự nhất. Đức Như Lai dạy người tham dục nặng nề tu Bất Tịnh Quán, quán lâu ngày sẽ thấy sắc đâm chán.

Âm – Dương thu hút nhau, muôn vật nhờ đó mà sanh. Nam nữ lập gia đình là giềng mối lớn lao của con người. Sanh con đẻ cái, dạy dỗ nên người, trên liên quan đến phong hóa, dưới liên quan đến tiếp nối dòng dõi; cho nên chẳng cấm.

Nếu chẳng phải với người vợ hay chồng chánh thức, lại chung chạ bừa bãi, đấy là Tà Dâm. Như vậy là trái nghịch lẽ trời, rối loạn luân thường của con người, sống làm cầm thú đội mũ mặc áo, chết đọa tam đồ ác đạo ngàn vạn ức kiếp chẳng thể thoát khỏi.

Nhưng con người do dâm dục sanh ra nên dục tâm khó chế ngự nhất. Đức Như Lai dạy người tham dục nặng nề tu Bất Tịnh Quán, quán lâu ngày sẽ thấy sắc đâm chán.

Lại nếu có thể tưởng hết thảy nữ nhân mình trông thấy đều là mẹ, con gái, chị, em, sanh tâm hiếu thuận, tâm cung kính thì ác niệm dâm dục không do đâu phát sanh được! Ðấy chính là cách đoạn trừ căn bản của sanh tử luân hồi, là cơ sở, là bậc thềm để siêu phàm nhập thánh, hãy nên thường kiêng dè.

Như vợ chồng ân ái với nhau vốn chẳng bị cấm đoán, nhưng cũng cần phải “tương kính như tân” (kính trọng nhau như khách), nhằm tiếp nối dòng dõi, phải nên giữ chừng mực, chớ nên tham cầu khoái lạc đến nỗi chôn vùi thân mạng!

Tuy là người phối ngẫu của mình, tham khoái lạc cũng là phạm giới! Chẳng qua tội ấy so ra nhẹ hơn tội tà dâm thôi! Vì thế, cần phải đặt nặng chuyện giới dâm.

Trích Ấn Quang Đại Sư Khai Thị
Tại Pháp Hội Hộ Quốc Tức Tai Ở Thượng Hải
Nguyên Văn: Thượng Hải Hộ Quốc Quốc Tức Tai Pháp Ngữ
Chuyển Ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Liên Hương

Thế nào là yêu thương nhau thật sự?

Nếu hai vợ chồng cùng nhau học Phật, cùng nhau niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ, vậy thì tốt quá vì cả hai đều rõ đạo lý này nên nhất định sẽ tinh tấn tu học, mai sau cùng nắm tay nhau đến Tây Phương Cực Lạc Thế giới, vĩnh viễn được ở bên nhau, bằng không thì không có cách nào làm được.

Nếu như trong hai vợ chồng, chỉ có một người tin Phật, còn một người không tin thì người tin Phật phải nỗ lực tinh tấn tu tập nhiều hơn nữa, để mai sau vãng sanh Cực Lạc, tương lai bất luận là người vợ hay người chồng của mình lưu lạc vào cõi nào trong lục đạo thì mình đều có thể biết được, từ đó mới có thể thường xuyên chiếu cố, thường xuyên chăm sóc, thường xuyên bảo vệ, Đây mới thực sự là tình yêu chân thật.

Hòa Thượng Tịnh Không!

Phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm: A Di Đà Phật, cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Hoan nghênh chia sẻ, công đức vô lượng!

Tâm Hướng Phật!

Bài viết cùng chuyên mục

Làm sao có thể cứu vãn những chúng sanh khổ nạn?

Định Tuệ

A Di Đà Phật chỉ có bốn chữ, nhưng bao quát tất cả Phật pháp

Định Tuệ

Thần chú Hoàng Thần Tài và công đức trì tụng chú

Định Tuệ

Nội dung và ý nghĩa Thần chú Như Ý Bảo Luân Vương đà la ni

Định Tuệ

Thế giới Cực Lạc là chân tâm vốn có xưa nay của chúng ta

Định Tuệ

Sau khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc là lập tức có thể trở lại độ chúng sanh không?

Định Tuệ

Nói lược về các duyên khảo: Nguyên nhân của các chướng duyên

Định Tuệ

Mười loại tâm lý tùy thuận sanh tử luân hồi của chúng sanh

Định Tuệ

Họa phước vốn không cửa, lòng người chiêu cảm thôi

Định Tuệ

Viết Bình Luận