Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Chúng ta có hai ân nhân không thể quên trong đời này

Người tu hành phải làm mô phạm hiếu thân tôn sư. Hiếu thân tôn sư là đại căn đại bản của việc niệm Phật thành Phật, người tu hành nhất định không thể coi thường.

Hiếu thuận cha mẹ, tôn kính thầy. Hiếu thuận cha mẹ, dưỡng thân cha mẹ, để cha mẹ khi về già được phụng dưỡng; dưỡng tâm cha mẹ, khiến cha mẹ yên tâm; dưỡng chí cha mẹ, khiến cha mẹ vinh dự vì bạn. Quan trọng nhất là khuyên nhủ cha mẹ niệm Phật cầu sanh Tịnh độ, đây là chí hiếu đối với cha mẹ.

Tôn kính thầy, quan trọng nhất là phải nghe lời thầy dạy, tin lời thầy dạy, làm theo lời thầy dạy. Không được bằng mặt không bằng lòng, không làm chuyện phản sư nghịch đạo. Không được nói lời khiến thầy đau lòng, không được làm chuyện khiến thầy đau lòng.

Không tin tưởng thầy, không cung kính thầy, phê bình chỉ trích thầy là tội lớn! Nghiệp này rất nặng, trong kinh Phật giảng, đây là tội đọa vào địa ngục Vô Gián. Tầm ảnh hưởng của người này càng lớn thì tội của họ càng nặng.

Ai là tấm gương hiếu thân tôn sư để chúng ta học theo? Đương nhiên là lão pháp sư rồi. Lão pháp sư có quá nhiều điều khiến tôi khâm phục, quá nhiều chỗ đáng để tôi học tập.

Nếu như xếp theo thứ tự, thứ nhất là tâm lượng lớn của lão pháp sư, thứ hai là sự hiếu thân tôn sư của lão pháp sư. Có thể nói như vậy, phẩm chất cao thượng và nhân cách hơn người của ngài đã ảnh hưởng nửa đời sau của tôi, thay đổi nửa đời sau của tôi.

Nói chính xác hơn là đã thay đổi vận mệnh của cả cuộc đời tôi. Tôi cố gắng học tập theo lão pháp sư, làm tấm gương tốt hiếu thân tôn sư.

Hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới đều là người thân của tôi, tôi phải bình đẳng hiếu thuận họ; hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới đều là thầy tôi, tôi phải bình đẳng tôn kính họ.

Hết thảy chúng sanh đều là vị Phật tương lai, hết thảy chúng sanh với tôi là một thể. Người tu hành phải làm mô phạm hiếu thân tôn sư.

Hiếu thân tôn sư là đại căn đại bản của việc niệm Phật thành Phật, người tu hành nhất định không thể coi thường.

(Cư sĩ Lưu Tố Vân, Phúc giảng kinh Vô Lượng Thọ lần 2, tập 18)

Bài viết cùng chuyên mục

Bộ Kinh nào là quan trọng nhất của Phật giáo?

Định Tuệ

Ba món tư lương Tịnh Độ: Tín, Nguyện và Hạnh

Định Tuệ

Công danh phú quý của người đời, ngũ dục lục trần là lao ngục

Định Tuệ

Công đức tạc dựng tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng và cách thờ cúng

Định Tuệ

Thập bất cầu hạnh: 10 cách biến khó khăn thành trợ thủ

Định Tuệ

Mở máy niệm Phật trong lúc nằm ngủ có tội lỗi hay không?

Định Tuệ

Vì sao người tu giỏi mà vẫn đọa vào ba đường ác?

Định Tuệ

Lộc hết người chết, phước báo hết thọ mạng cũng hết

Định Tuệ

Niệm Phật phải niệm đến tâm thanh tịnh, tâm từ bi

Định Tuệ

Viết Bình Luận