Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Chúng ta có hai ân nhân không thể quên trong đời này

Người tu hành phải làm mô phạm hiếu thân tôn sư. Hiếu thân tôn sư là đại căn đại bản của việc niệm Phật thành Phật, người tu hành nhất định không thể coi thường.

Hiếu thuận cha mẹ, tôn kính thầy. Hiếu thuận cha mẹ, dưỡng thân cha mẹ, để cha mẹ khi về già được phụng dưỡng; dưỡng tâm cha mẹ, khiến cha mẹ yên tâm; dưỡng chí cha mẹ, khiến cha mẹ vinh dự vì bạn. Quan trọng nhất là khuyên nhủ cha mẹ niệm Phật cầu sanh Tịnh độ, đây là chí hiếu đối với cha mẹ.

Tôn kính thầy, quan trọng nhất là phải nghe lời thầy dạy, tin lời thầy dạy, làm theo lời thầy dạy. Không được bằng mặt không bằng lòng, không làm chuyện phản sư nghịch đạo. Không được nói lời khiến thầy đau lòng, không được làm chuyện khiến thầy đau lòng.

Không tin tưởng thầy, không cung kính thầy, phê bình chỉ trích thầy là tội lớn! Nghiệp này rất nặng, trong kinh Phật giảng, đây là tội đọa vào địa ngục Vô Gián. Tầm ảnh hưởng của người này càng lớn thì tội của họ càng nặng.

Ai là tấm gương hiếu thân tôn sư để chúng ta học theo? Đương nhiên là lão pháp sư rồi. Lão pháp sư có quá nhiều điều khiến tôi khâm phục, quá nhiều chỗ đáng để tôi học tập.

Nếu như xếp theo thứ tự, thứ nhất là tâm lượng lớn của lão pháp sư, thứ hai là sự hiếu thân tôn sư của lão pháp sư. Có thể nói như vậy, phẩm chất cao thượng và nhân cách hơn người của ngài đã ảnh hưởng nửa đời sau của tôi, thay đổi nửa đời sau của tôi.

Nói chính xác hơn là đã thay đổi vận mệnh của cả cuộc đời tôi. Tôi cố gắng học tập theo lão pháp sư, làm tấm gương tốt hiếu thân tôn sư.

Hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới đều là người thân của tôi, tôi phải bình đẳng hiếu thuận họ; hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới đều là thầy tôi, tôi phải bình đẳng tôn kính họ.

Hết thảy chúng sanh đều là vị Phật tương lai, hết thảy chúng sanh với tôi là một thể. Người tu hành phải làm mô phạm hiếu thân tôn sư.

Hiếu thân tôn sư là đại căn đại bản của việc niệm Phật thành Phật, người tu hành nhất định không thể coi thường.

(Cư sĩ Lưu Tố Vân, Phúc giảng kinh Vô Lượng Thọ lần 2, tập 18)

Bài viết cùng chuyên mục

Cúng thí thực là gì? Những lợi ích của cúng thí thực

Định Tuệ

Sửa mình chân chánh, cảm hóa người khác

Định Tuệ

12 lợi ích khi trì tụng Kinh Lương Hoàng Sám

Định Tuệ

Thiền là gì? Là khi tâm lặng, tinh thần tươi sáng, trí tuệ phát huy

Định Tuệ

Như thế nào gọi là duyên thành thục?

Định Tuệ

Miệng thường niệm câu Phật hiệu, sẽ có hai tác dụng

Định Tuệ

Tụng trì chú Đại Bi tiêu trừ tai nạn, công đức rất khó nghĩ bàn

Định Tuệ

Kẻ Ngũ Nghịch Thập Ác lâm chung niệm Phật mười niệm cũng sanh về Cực Lạc

Định Tuệ

Thiên Ma phá hoại định lực của người tu

Định Tuệ

Viết Bình Luận