Tâm Hướng Phật
Luận Tạng

Chú Giải Tiểu Tụng – Tỳ Khưu Thiện Minh – Sách PDF

Dưới đây là nội dung sách Chú Giải Tiểu Tụng, Tỳ khưu Thiện Minh việt dịch. Bản Pāli ngữ: Bhadantācariya Buddhaghosa. Bản Anh ngữ: Ñānamoli.

CHÚ GIẢI TIỂU TỤNG
(KHUDDAKAPĀTHA ATTHAKATHĀ)

Bản Pāli ngữ: Bhadantācariya Buddhaghosa
Bản Anh ngữ: Ñānamoli
Bản Việt ngữ: Tỳ khưu Thiện Minh

CHÁNH KINH

I- Tam Quy (Saranattaya)

Ðệ tử quy y Phật,
Ðệ tử quy y Pháp,
Ðệ tử quy y Tăng.

Lần thứ hai, đệ tử quy y Phật,
Lần thứ hai, đệ tử quy y Pháp,
Lần thứ hai, đệ tử quy y Tăng.

Lần thứ ba, đệ tử quy y Phật
Lần thứ ba, đệ tử quy y Pháp.
Lần thứ ba, đệ tử quy y Tăng.

II- Thập Giới (Dasasikkhàpada)

1. Ðệ tử thực hành điều học, tránh xa sát sanh.
2. Ðệ tử thực hành điều học, tránh xa lấy của không cho.
3. Ðệ tử thực hành điều học, tránh xa tà hạnh trong các dục.
4. Ðệ tử thực hành điều học, tránh xa nói láo.
5. Ðệ tử thực hành điều học, tránh xa mọi cơ hội dể duôi uống rượu và các thứ men say.
6. Ðệ tử thực hành điều học, tránh xa ăn phi thời.
7. Ðệ tử thực hành điều học, tránh xa múa, hát, nhạc, kịch.
8. Ðệ tử thực hành điều học, tránh xa cơ hội đeo vòng hoa và trang điểm với hương liệu, dầu xoa.
9. Ðệ tử thực hành điều học, tránh xa dùng giường cao và rộng.
10. Ðệ tử thực hành điều học tránh xa nhận vàng bạc.

III- Ba Mươi Hai Thể (Dvattimsàkàra)

Trong thân này có: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột già, ruột non, vật thực mới, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ đặc, nước mắt, mỡ lỏng, nước miếng, nước mũi, chất nhờn ở khớp, nước tiểu và não trong đầu.

IV- Nam Tử Hỏi Ðạo (Kumàrapanha)

Thế nào là một? – Mọi loài hữu tình đều tồn tại nhờ vật thực.
Thế nào là hai? – Danh và sắc.
Thế nào là ba? – Ba loại thọ.
Thế nào là bốn? – Bốn Thánh đế.
Thế nào là năm? – Năm thủ uẩn.
Thế nào là sáu? – Sáu nội xứ.
Thế nào là bảy? – Bảy giác chi.
Thế nào là tám? – Thánh đạo tám ngành.
Thế nào là chín? – Chín nơi cư trú của các loài hữu tình.
Thế nào là mười? – Vị nào có đủ mười đức tánh được gọi là vị A-la-hán.

Bài viết cùng chuyên mục

Cẩm nang vào đời cho người cư sĩ tại gia – Sách PDF

Định Tuệ

Lễ Dâng Y Kathina – Tỳ Khưu Hộ Pháp – Sách PDF

Định Tuệ

Những Điều Phật Đã Dạy – Lê Kim Kha dịch – Sách PDF

Định Tuệ

Phật Học Vấn Đáp về pháp môn Tịnh độ – Cư sĩ Lý Bỉnh Nam PDF

Định Tuệ

Phật Học Phổ Thông quyển 9 – HT Thích Thiện Hoa – Sách PDF

Định Tuệ

Vòng Luân Hồi – Thích Nữ Hằng Như – Sách PDF

Định Tuệ

Tư Tưởng Kinh Địa Tạng – HT Thích Chơn Thiện – Sách PDF

Định Tuệ

Đánh Thức Vị Phật Đang Ngủ – Nguyên Toàn dịch – Sách PDF

Định Tuệ

Mật tông và kinh đại thừa – Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng – PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận