Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Làm gì khi người thân lúc lâm chung bị oan gia trái chủ đến dụ dỗ?

Gia quyến cần phải làm gì khi người thân lúc lâm chung bị oan gia trái chủ đến dụ dỗ? Người học phật cần biết việc này để giúp đỡ người thân lúc lâm chung.

Lúc con người sắp chết, tất cả nghiệp thiện ác mà họ đã tạo trong đời lúc này đây thảy đều hiện ra cả. Cho nên chúng ta thấy có rất nhiều người bệnh trong trạng thái sắp chết, hoặc trước khi họ lâm chung bốn-năm ngày, hoặc là một tuần, lúc đó đã có hiện tượng này.

Họ nhìn thấy có rất nhiều người nhà, thân quyến và nói là những người này đã đến, đã ở ngoài cửa, tôi đã nhìn thấy họ rồi. Những người mà họ nói đều là người thân quyến thuộc đã qua đời…

Trong kinh Địa Tạng nói rất rõ ràng, đó là cảnh âm hiện ra! Cảnh giới này rất là xấu! Vậy đó có phải là người thân quyến thuộc của họ không? Không phải. Mà đó là oán thân trái chủ của họ biến thành người thân quyến thuộc của họ đến để dụ dỗ họ, đến để dắt họ đi. Sau khi dắt đi rồi thì họ sẽ tính sổ, sẽ báo thù.

Những sự kiện này đã có nói trong kinh Địa Tạng. Hễ gặp hiện tượng này bạn lành có ở bên cạnh nên lập tức cảnh tỉnh họ: “Đừng để ý đến, cứ mặc kệ chúng, bất kể đó là ai”. Hãy cảnh tỉnh họ: “Đừng để ý đến chúng, cứ chuyên tâm niệm Phật”.

Họ vừa chuyển ý niệm thì cái cảnh giới đó liền biến mất. Cho nên khai thị khi lâm chung chính là câu như vậy.

Lúc bấy giờ không được tụng kinh, vì lời kinh quá dài, mình càng tụng thì đầu óc họ càng rối loạn, vậy là tiêu rồi!… Cũng đừng nói thêm một lời nào khác. Chỉ cần nói với họ một câu: “Nếu thấy cái gì cũng cứ mặc kệ, đừng để ý đến”.

Cứ nhất tâm niệm Phật, cầu sanh Tịnh Độ. Nếu đức Phật A Di Đà có đến thì hãy theo Ngài đi, còn nếu không phải đức Phật A Di Đà thì cho dù là chư Phật, Bồ Tát nào cũng mặc kệ, cũng đều đừng để ý đến.

Khi lâm chung có khai thị chỉ là mấy câu như vậy. Canh người bệnh phải canh mấy ngày chỉ nói một câu này, ngày đêm đừng để gián đoạn. Lúc nào cũng phải cảnh tỉnh họ giữ gìn chánh niệm cho họ.

Cho nên người được vậy thì có phúc báu, có được thiện tri thức bên cạnh nhắc nhở, đánh tan vọng niệm của họ, đánh dẹp lời dụ dỗ của oán thân trái chủ, giúp cho họ đề khởi chánh niệm, cùng niệm Phật theo mọi người.

Đến lúc mà họ niệm không được, lúc mà cơ thể suy yếu họ có thể nghe được hoặc là chúng ta thấy môi họ còn mấp máy, điều này quan trọng. Khi lâm chung có khai thị thì nói câu này, đừng nên nói cái khác, nói cái khác họ nghe không vô. Phải giúp họ chánh niệm cho rõ ràng. Chánh niệm là gì? Là nhất tâm chuyên niệm Đức Phật A Di Đà.

Trích: HT Tịnh Không Khai Thị Lúc Lâm Chung!

Bài viết cùng chuyên mục

Những tác hại của mê tín dị đoan

Định Tuệ

Tạo sửa tượng Phật công đức phi thường

Định Tuệ

Sự linh ứng nhiệm mầu của Kinh Pháp Hoa

Định Tuệ

Phản văn văn tự tánh là gì?

Định Tuệ

Âm đức tu được bao nhiêu thì đều bị cái miệng đốt cho sạch hết

Định Tuệ

Bố thí Tài thì được tiền tài

Định Tuệ

Cúng dường Tam Bảo như thế nào là đúng pháp?

Định Tuệ

Một niệm vừa sanh khởi, phải quán sát và chiếu cố câu thoại đầu

Định Tuệ

Trì danh niệm Phật, không có người nào là chẳng vãng sanh

Định Tuệ

Viết Bình Luận