Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Thần chú Hoàng Thần Tài và công đức trì tụng chú

Đà La Ni chú này là nơi xuất sinh của 10 phương chư Phật. Chư Phật thường gia trì, người trì chú này có thể dễ ràng thành tựu Công Đức nơi Thập Địa, Lục Độ.

Theo “Đại Tạng Kinh”, khi Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Hoàng Thần Tài giải thích công đức của Thần chú. Hoàng Thần tài khi nói thần chú lúc đó 3000 Đại Thiên Thế Giới liền chấn động 6 cách. Chư vị Bồ Tát đứng hàng Bất Thối Chuyển cùng vô số Dạ Xoa đồng thanh tán thưởng, hết thảy đều tán thán rằng chưa từng nghe thấy thắng pháp hiếm có hi hữu như vậy nơi thế gian.

Thích Tôn cũng nói, chú này là nơi chốn quy y giải thoát cho cho hết thảy chúng sanh đang thống khổ nơi cõi luân hồi. Không những tụng liền được, hoặc chỉ cần nghe nhìn tới chú này, liền có thể thoát khỏi bệnh tật tai ương. Người trì chú này, liền được chẳng sầu khổ buồn não, chẳng bệnh tật khốn nhiễu.

Chú này như Bảo bình, Như Ý Bảo, Bảo Thụ, tùy thuận ý muốn, hay thỏa mãn mọi mong cầu cho chúng sanh. Nếu có người thường trì tụng chú này, áo cơm tài bảo chẳng lo, các đời sinh ra thường là kẻ học nhiều biết rộng, trí tuệ thông minh, chẳng tai bệnh, trường thọ sống lâu, hết thảy mong cầu đều được toại nguyện, hết thảy phước báo đều được như ý.

Đối với những kẻ không đủ phước báo thiện căn, ngay cả thấy nghe tới chú này cũng không thể, thậm chí cho tới viết tụng chú này.

Phật nói, đối với người niệm tụng chú này, ta sẽ âm thầm gia trì nhiếp thụ hắn, khiến hắn đời đời kiếp kiếp chẳng lui chuyển khỏi con đường giải thoát, cho đến đắc quả bất thối chuyển Vô Thượng Bồ Đề, đời đời chẳng rơi vào 3 ác đạo, thường được kẻ trí và hiền giả 10 phương cung kính. Công Đức chú này, dù cho tất cả Long Thần, Dạ Xoa có tụ lại một nơi cũng chẳng thể nói hết; cho đến hàng Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác các bậc đại trí huệ như vậy cũng không thể biết được; Chư Phật 10 phương đồng tán thán, công đức đó vĩnh viễn nói không xong.

Đà La Ni chú này là nơi xuất sinh của 10 phương chư Phật. Chư Phật thường gia trì, người trì chú này có thể dễ ràng thành tựu Công Đức nơi Thập Địa, Lục Độ.

Theo bộ nghi quỹ tiếng tiếng Hoa: “Phật Thuyết Bảo Tạng Thần Mạn Đà La Nghi Quỹ Kinh’’ do Tống Nhất Pháp Thiên dịch, và bản tiếng Phạn “vasu sadhana’’ dịch ra tiếng Hoa ‘‘Tài Bảo Nghi Quỹ’’. Tài Thần gồm có Ngũ Bộ Tài Thần, trong đó Hoàng Tài Thần chính là Bảo Tạng Thần, thuộc hộ pháp Dược Xoa Bộ, có nhiều lợi ích về cầu tài bảo.

Hoàng Tài Thần là hóa thân của bắc phương Tùy Sa Môn Thiên Vương hay còn gọi Tài Bảo Thiên Vương, thuộc hộ pháp thần. Hộ trì cho những người có tu hành và công đức thiện hạnh về tiền tài bảo vật. Phần đông mọi người có sự ngộ nhận về Ngài, nên tôi y theo kinh sách nói rõ mọi người hiểu.

Người tu hành chánh tâm,làm phật sự… mọi sự điều có tín thí hộ pháp cúng dường, mọi sự thuận theo pháp nhân duyên. Người có công đức hạnh, tâm hành thiện, trợ đạo giúp đời, không cần trì chú của Ngài, Ngài cũng hiện thân gia hộ tiền tài và sự nghiệp. Tài Thần theo Phật giáo là thuộc bộ công đức thiên, người có công đức mới có trợ giúp sự nghiệp tiền tài. Người không có công đức, tâm bất chánh tham lam, tự tâm mưu lợi, dù có trì chú của Ngài, từ một đến vạn thiên biến, cũng không có cảm ứng linh nghiệm.

Thần chú gốc:

namo ratnatrayāya. namo maṇibhadrāya mahāyakṣa senāpataye.
om jambhala jalendraya svāhā.

Phát âm: na mô, rát na-tra dà da. Na mô, ma ni -bát ra da, ma ha-dát sa, sê na ba ta dê, ôm, dăm ba la-giá lên đờ ra da, soa ha.

Dịch Nghĩa chú:

Namo(quy y) ratnatrayāya(Tam Bảo). namo(kính lễ) maṇibhadrāya(Bảo Tạng) mahāyakṣa (Đại Dược Xoa)senāpataye(Tướng quân).

oṃ (quy mệnh) jambhala jalendraya(Hoàng Tài Thần) svāhā(thành tựu).

Tâm chú:

oṃ jambhala jalendraya svāhā.
ôm, dăm ba la-giá lên đờ ra da, soa ha.

Tâm Hướng Phật/TH!

Bài viết cùng chuyên mục

7 câu hỏi tìm hiểu về pháp môn Tịnh độ thầy Thích Giác Khang

Định Tuệ

Quý vị thảy đều buông xuống, còn có gì đau khổ nữa?

Định Tuệ

Pháp môn Niệm Phật phải như thế nào mới là đắc lực?

Định Tuệ

Chánh kiến, tà kiến là gì? Nếu không phân biệt rõ sẽ là mê tín

Định Tuệ

Lúc niệm khởi lên thì làm sao khống chế được nó?

Định Tuệ

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa tập 3 – Pháp Sư Tịnh Không

Định Tuệ

Nghiệp là gì? Nghiệp lực từ đâu sinh ra? Khi nào thì nghiệp chuyển?

Định Tuệ

Tâm thanh tịnh là chân tánh, tâm thanh tịnh là Phật tánh

Định Tuệ

Tu hành như thế nào mới có thể liễu sanh thoát tử?

Định Tuệ

Viết Bình Luận