Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Vì sao ngài Địa Tạng Bồ Tát vĩnh viễn thị hiện ở quả vị Bồ Tát?

Đại nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát: Chúng sanh chẳng thành Phật, tôi chẳng thành Phật, cho nên ngài vĩnh viễn thị hiện ở quả vị Bồ Tát.

Địa Tạng Bồ Tát là vị mang trong mình chân tâm vô lượng giống như kho báu vô biên về Phật pháp, sẵn sàng trải rộng khắp chúng sinh đều được hưởng công đức tràn đầy. Ngài chính là đất đai rộng lớn, sâu xa, mọi giới mọi loại đều hưởng, không phân biệt, không có định mức.

Đối với Phật giáo, Địa Tạng Bồ Tát là một trong những vị có vị trí vô cùng quan trọng, được tôn xưng là Tứ đại Bồ Tát với pháp lực vô biên, từ bi vô hạn. Sự tích nổi bật nhất về Ngài là lời nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi vào thời kì sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn và trước khi Di Lặc Bồ Tát hạ sinh.

Ngài có nhân duyên sâu nặng với chúng sinh, gánh trọng trách giáo chủ toàn cõi trong một thời gian, chứng tỏ được sức mạnh và đức độ của Ngài. Sức mạnh ở đây không chỉ là pháp lực, từ bi mà còn là lòng cảm hóa và phẩm chất đạo hạnh tu hành. Chỉ vị Bồ Tát có đầy đủ những yếu tố này mới có thể đứng ra thuyết giảng Phật pháp, dẫn dắt chúng sinh tới cõi Phật.

Xuất phát từ lời nguyện chưa thành Phật khi địa ngục chưa hết chúng sinh nên Địa Tạng được xem là vị Bồ Tát của chúng sinh dưới địa ngục hay giáo chủ cõi U Minh. Dùng tấm lòng và trí huệ của mình cảm hóa chúng sinh hướng tới sự an nhiên bất động như đại địa, tĩnh lặng và sâu kín như tàng chứa bí mật, đúng với tinh thần của danh xưng Địa Tạng.

Đại nguyện của Địa Tạng Bồ Tát là cứu vớt tất cả chúng sinh đang chìm đắm trong u mê tăm tối, lầm lối lạc đường được tới cõi Niết Bàn. Với tinh thần và sức mạnh vô biên, không quản ngại khó ngăn trở lực, không chuyển tâm đổi ý, không xa rời hạnh nguyện ban đầu.

Trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện ở quyển hạ dạy rằng: “như có những người nào ăn mặc không đủ, cầu chi cũng không toại nguyện, hoặc thân nhiều tật bịnh, hoặc nhiều sự hung suy, nhà cửa không yên ổn, quyến thuộc chia lìa, hoặc các sự tai vạ cứ đến khuấy nhiễu nơi thân luôn, trong giấc mộng thường phải kinh sợ. Những người như thế đó, khi nghe danh hiệu của Ngài Ðịa Tạng Bồ tát, thấy hình tượng của Ðịa Tạng Bồ tát nên CHÍ TÂM CUNG KÍNH NIỆM ĐỦ MỘT MUÔN BIẾN, thời những sự không toại ý trên đó sẽ tiêu sạch lần lần, liền đặng an vui, đồ ăn mặc dư dật, cho đến trong giấc mộng thảy đều an ổn vui vẻ.”

Trong Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân, đức Phật dạy: “Nếu có ai chí tâm xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng dường Ðịa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát thì sẽ đạt được các thứ lợi ích, an lạc.”

NAM MÔ U MINH GIÁO CHỦ HOẰNG NGUYỆN ĐỘ SANH ĐỊA NGỤC VỊ KHÔNG THỆ BẤT THÀNH PHẬT CHÚNG SINH ĐỘ TÂN PHƯƠNG CHỨNG BỒ ĐỀ – ĐẠI BI ĐẠI NGUYỆN ĐẠI THÁNH ĐẠI TỪ BỔN TÔN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT.

OAI LỰC CỨU KHỔ CHÚNG SINH NHIỆM MẦU

Con Xin một lần đảnh lễ
Làm Hạt bụi dưới chân Người
Chỉ cần bấy nhiêu thôi
Mãn nguyện kiếp luân hồi.

Nam Mô Giáo Chủ Cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương.

Vì sao ngài Địa Tạng Bồ Tát vĩnh viễn thị hiện ở quả vị Bồ Tát?

Vì sao ngài Địa Tạng Bồ Tát vĩnh viễn thị hiện ở quả vị Bồ Tát?

Đức Phật Tỳ Lô Giá Na xây dựng Hoa Tạng Thế Giới chẳng để tự hưởng thụ, mà cho hết thảy những Bồ Tát phá một phẩm Vô Minh, chứng một phần Pháp Thân ở mười phương sát độ có chỗ an thân lập mạng, có một Đạo Tràng tốt để tu hành, cung ứng cho họ hưởng dụng, Phật chẳng hưởng thụ.

Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Di Ðà Phật xây dựng Cực Lạc Tịnh Độ cũng chẳng phải cho Ngài hưởng thụ, mà để cung ứng cho hết thảy người niệm Phật ở mười phương Thế Giới Vãng Sanh về đó tu hành hưởng dụng, đâu có để cho mình hưởng thụ?

Ðây đều làm ra hình tượng tốt nhất cho chúng ta thấy!

Thế nên những Tổ Sư Đại Đức có phước báo to lớn xây dựng Đạo Tràng xong tự mình có hưởng thụ không? Chẳng có, tự mình ở trong phòng Phương trượng, chỉ là một căn phòng nhỏ, phước báo dành cho hết thảy thanh chúng đại chúng thanh tịnh hưởng thụ, đây là tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh. Chỉ cần là người chân chánh tu hành, nếu họ không có chỗ ở, khi họ đến nơi ấy chẳng bao giờ bị từ chối, chẳng khi nào không được tiếp đãi, thế nên mới gọi là thập phương thường trụ, thập phương Đạo Tràng, đâu có phải là vì danh văn lợi dưỡng của cá nhân.

Phật dạy chúng ta, tự Ngài (Ý nói đến Địa Tạng Vương Bồ Tát) thị hiện làm gương cho chúng ta, một tí gì cũng chẳng giả dối, chúng ta nhìn thấy Ngài phát tâm, chẳng sợ thời gian dài, chẳng sợ công việc giáo học gian khổ. Lập ra nhiều phương tiện, làm cho họ được giải thoát hết rồi tôi mới thành Phật Đạo, đây tức là nói:

Chúng sanh chẳng thành Phật, tôi chẳng thành Phật, cho nên Ðịa Tạng Bồ Tát vĩnh viễn thị hiện ở quả vị Bồ Tát.

Ngày nay chúng ta thấy lời nói trong Kinh này, mười phương ba đời hết thảy Chư Phật Như Lai đều tham dự Đạo Tràng này, đều là do Ðịa Tạng Bồ Tát độ hóa, đã độ, đang độ.

Ðã độ, đã thành tựu là Chư Phật, Ngài còn ở quả địa Bồ Tát. Học trò đều đã thành Phật, thầy giáo còn là Bồ Tát, các Chư Phật này đối với thầy không ai chẳng đội ơn.

Ngày nay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni muốn tuyên dương Pháp Môn Ðịa Tạng, họ đến dự hội tức là báo ơn, đến làm ảnh hưởng chúng.

Cả đời hễ gặp Đạo Tràng vừa xây dựng xong mời tôi giảng Kinh, bộ Kinh đầu tiên tôi nhất định phải giảng là Kinh Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện.

Có đất, chúng ta có mảnh đất, có Đạo Tràng là xây dựng cơ sở vật chất, Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh là xây dựng tâm địa, như vậy mới tương ứng.

Khi Đạo Tràng được xây dựng, được khôi phục thì bộ Kinh đầu tiên phải giảng là gì? Nhất định phải là Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh.

Dĩ thị ư bỉ Phật tiền lập tư đại nguyện, ư kim bách thiên vạn ức na do tha bất khả thuyết kiếp thượng vi Bồ Tát.

Ðã ở trước Đức Phật đó mà lập đại nguyện như vậy nên đến nay đã ngàn vạn ức na do tha kiếp chẳng thể tính đếm mà vẫn còn làm Bồ Tát.

Ðây là việc chúng ta nên học tập. Thế Tôn nói ra nhân duyên của công án này, chúng ta phải thể hội dụng ý của Ngài sâu rộng vô hạn, việc giáo học của Ngài từ bi vô tận.

Chúng ta biết rồi mới có thể làm theo, mới có thể nói đến việc báo ân, tri ân báo ân, Nếu bạn lơ là niệm lướt qua, đoạn Kinh này chẳng dài, sơ ý đọc qua thì chẳng có ích lợi. “Trích Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Ký – HT. Tịnh Không!”

Tâm Hướng Phật!

Bài viết cùng chuyên mục

Vãng sanh là gì? Điều kiện để người niệm Phật cầu vãng sinh tịnh độ

Định Tuệ

Niệm Phật tuy lòng chưa thanh tịnh nhưng vẫn có công đức

Định Tuệ

Có thể nhiếp cả sáu căn để niệm chắc chắn nghiệp chướng tiêu trừ

Định Tuệ

Phương pháp niệm Phật của Đại Sư Ngộ Khai

Định Tuệ

Niệm Phật tiêu nghiệp chướng, liễu sanh tử, vãng sanh bất thối thành Phật

Định Tuệ

Đọc tụng Kinh trong phòng ngủ có được hay không?

Định Tuệ

Cõi người chúng ta hiện nay không phải cõi người thật, đó là gì?

Định Tuệ

Người niệm Phật lúc lâm chung được vãng sanh hay không?

Định Tuệ

Thần chú Diệt nghiệp chướng chân ngôn của Quán Thế Âm Bồ Tát

Định Tuệ

Viết Bình Luận