Tâm Hướng Phật
Luân Hồi

Niệm sau cùng lúc lâm chung là mấu chốt đời sau bạn đi về cõi nào

Các vị nhất định phải biết niệm sau cùng nhất lúc lâm chung là mấu chốt đời sau bạn đi về cõi nào, là do một niệm sau cùng này.

Nghiệp mà cả đời bạn tạo là rất nhiều, huống hồ còn có đời quá khứ, nghiệp tích lũy đời đời kiếp kiếp là vô lượng vô biên. Phật nói trên Kinh: Nếu như nghiệp mà bạn tạo nó có thể tích dù nhỏ như hạt bụi đi nữa, thì nghiệp đã tạo là “Tận Hư Không” cũng không thể chứa hết.

Nghĩ lại trong đời quá khứ đời đời kiếp kiếp vô lượng kiếp tới nay, cái thí dụ hình dung này của Phật không gì là quá đáng. Cũng may là cái tội nghiệp này không thể tích, không có hình tướng, nhưng nó lại sanh ra sức mạnh, sức mạnh này đã tạo ra Luân Hồi biến hiện ra đủ thứ cảnh giới khổ.

THẾ NHƯNG MỘT NGƯỜI ĐỜI SAU ĐI VỀ CÕI NÀO ĐỂ THỌ SANH THẬT SỰ LÀ QUYẾT ĐỊNH Ở NIỆM CUỐI CÙNG NÀY.

Niệm này đương nhiên là niệm mạnh nhất. Trong tất cả toàn bộ ý niệm Phật nói trên Kinh: Nghiệp Nhân của chúng ta là vô lượng, nghiệp nào mạnh thì dẫn đầu đi trước, nghiệp nhân nào có sức mạnh nó sẽ thọ báo trước.

Nếu như không nghe Phật Pháp thì người này trong lúc mạng chung họ sẽ nghĩ về những gì? Nếu như họ nghĩ về người thân quyến thuộc ân ái khó buông bỏ thì họ sẽ đi về Cõi Ngạ quỉ, vì tâm tham nặng rồi.

Nếu như nghĩ đến oan gia đối đầu vẫn chưa có báo thù, vậy thì đi Địa Ngục, vì tâm sân hận nặng rồi. Mê hoặc điên đảo, mê mê hồ hồ thì đi về cõi súc sanh, cái này là nhiều nhất, phổ biến nhất.

Cho nên vào lúc này là thời khắc mấu chốt nghe danh hiệu Phật, nhất tâm nghĩ tưởng Phật, thì họ làm sao không giải thoát được chứ.

Nếu như Lâm Chung mà có thể nghe được danh hiệu A Di Đà Phật, người này cả đời không có tiếp xúc với Phật Pháp bao giờ, lúc sắp mạng chung mới có người dạy họ niệm A Di Đà Phật, dạy họ niệm Phật, dạy họ niệm Phật cầu Vãng Sanh Tịnh Độ, Phật đến tiếp dẫn đi với A Di Đà Phật thì họ đi làm Phật rồi.

Năm Xưa ở Thủ Đô “WASHINGTON NƯỚC MỸ “Tiên Sinh Chu Quảng Đại, đó là điển hình rất quảng đại. 3 ngày trước khi mất ông mới gặp được Phật Pháp, khi người ta nói cho ông biết ông liền tin ngay, liền tiếp nhận ngay và đã niệm Phật 3 ngày Phật đến tiếp dẫn ông vãng sanh.

Đây là người thân quyến thuộc là thiện chi thức. Gặp được thiện duyên dạy ông niệm danh hiệu Bồ Tát, niệm danh hiệu Bích Chi Phật, cho dù không thể vãng sanh về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, thì cũng chắc chắn được Phước Báo Nhân Thiên.

Giải thoát chính là giải thoát 3 đường ác, từ 3 đường ác giải thoát ra sinh về 3 đường thiện, đây là ở trong Phật Giáo. Nếu như họ có thể hiểu rõ ý nghĩa tượng trưng của danh hiệu Phật Bồ Tát, thì họ được lợi ích công đức sẽ thù thắng hơn nữa, họ thật sự có thể khế nhập cảnh giới. Cho nên sự việc này chúng ta phải nhớ kỹ:

KHI TIỄN ĐƯA NGƯỜI SẮP MẤT NHẤT ĐỊNH PHẢI KHUYÊN HỌ NIỆM PHẬT.

Nếu như người thân quyến thuộc đều có thể trợ niệm đều là vô cùng thù thắng. Niệm Phật hàng ngày đều là lúc lâm chung này, hi vọng thường ngày niệm cho thành thục đến lúc Lâm Chung không bị quên mất.

Thường ngày phải buông xả vạn duyên thì lúc Lâm Chung mới không có chướng ngại gì. Cái gì cũng phải buông xả đối với Thế Gian này thật sự không có một mảy may tham luyến nào, thì vãng sanh mới tự tại được.

Chỉ cần có dính nhiễm một mảy may tham luyến, thì niệm Phật Vãng Sanh Lâm Chung có chướng ngại rồi. Bản thân chúng ta phải biết cho rõ ràng minh bạch lúc Lâm Chung có gặp được thiện chi thức hay không? Có gặp được một số người giúp đỡ hay không là rất khó nói rồi.

Cho nên chúng ta gặp được sự việc này, nên thường ngày phải kết thiện duyên. Muốn kết nhiều thiện duyên thì phải tham gia “Trợ Niệm “nhiều, bạn có thể thường xuyên giúp đỡ cho người trợ niệm lúc Lâm Chung, đây là nhân, đến khi mình Lâm Chung thì có người đến giúp đỡ bạn.

Thường ngày không chịu giúp đỡ người khác thì lúc Lâm Chung không có người giúp đỡ bạn nữa rồi! Nhân Duyên Quả Báo không mảy may sai chạy. Cho nên thường ngày phải gieo nhân Thiện thì bạn mới có thể được quả thiện, nhất định phải tin lời Địa Tạng Bồ Tát dạy ở chỗ này!

Chúng ta ngày nay xem thấy người thân quyến thuộc trong Thế Gian này làm Phật sự cho người chết thông thường thỉnh người Xuất Gia là thỉnh 7 vị. Vì sao vậy?

7 phần công đức họ mới có thể được một phần, tụng kinh phải tụng 7 bộ, đều là trong Kinh này mà ra, họ chỉ có thể được 1/7, còn 6/7 là bản thân người tụng Kinh, niệm Phật được hưởng, đây là nói ra tỉ lệ. Họ có thể được lợi ích bao lớn hoàn toàn xem bản thân người sống được lợi ích bao lớn.

Người tụng kinh nếu như trong lúc Tụng Kinh khai ngộ chứng quả rồi, tức là vào được cảnh giới trong Kinh. Đại đức xưa dạy chúng ta khi đọc Kinh tùy văn nhập quán.

“Tùy Văn Nhập Quán” mọi người phải nghe cho rõ ràng, không phải vừa xem Kinh vừa khởi vọng tưởng, thế là bạn hoàn toàn sai rồi, không phải vừa đọc Kinh vừa nghĩ Kinh này có ý nghĩa gì?

Đọc như vậy thì ta và người không được lợi ích gì, vẫn không bằng thật thà niệm “từ như thị ngã văn đến tín thọ phụng hành” mà không có một vọng niệm nào thì mới có công đức, công đức này là Tâm Thanh Tịnh. Bạn tu tâm thanh tịnh, bạn ở nơi đây tu định họ mới được lợi ích…

Trích: Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Giải – Tập 53/102

Chủ Giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không!

Bài viết cùng chuyên mục

Sáu lần du hành địa ngục

Định Tuệ

Cõi Ngạ quỷ là gì? Ngạ Quỷ sống ở đâu? Cảnh giới của loài Quỷ

Định Tuệ

Chúng ta hãy luôn quán niệm về cái chết để sống có ích hơn

Định Tuệ

Tại sao người chết hơn 49 ngày vẫn chưa đi đầu thai?

Định Tuệ

Con người sau khi chết linh hồn sẽ đi về đâu?

Định Tuệ

Chúng ta chết như thế nào là tùy thuộc vào cách sống của chúng ta

Định Tuệ

Quả báo đọa địa ngục đâm họng – Địa ngục du ký

Định Tuệ

Quả báo đọa địa ngục cắt gân chặt xương – Địa ngục du ký

Định Tuệ

Làm sao để tránh ma quỷ quấy phá?

Định Tuệ

Viết Bình Luận