Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm dịch nghĩa

Dưới đây là nội dung Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm dịch nghĩa – Bản dịch của Hòa Thượng Tuyên Hóa, được biên soạn bởi Mật Giả Huyền Thanh.

Đại định vắng lặng nhiệm màu nơi ngôi vị không hề bị lay động.
Đó là Đại Định Thủ Lăng Nghiêm, thế gian hiếm có.
Đại định ấy giúp con tiêu trừ tư tưởng điên đảo cả ức kiếp
Không cần trải qua số kiếp Tăng kì cũng có thể thành tựu Pháp Thân.

Nguyện Ngày hôm nay thành đạo đến ngôi vị Đại Giác
Trở lại cứu độ nhiều đến vô số các chúng sanh
Mang tấm lòng sâu sắc ấy trải qua số kiếp như cát sông Hằng để phụng sự hàm linh
Được vậy mới có thể nói là báo đền ơn Phật.

Lại nguyện Thế Tôn vì con mà chứng minh
Đời ác 5 trược thề đi vào trước
Nếu như còn một chúng sanh chưa thành Phật
Con cũng nguyện không vào quả Niết Bàn

Bậc Oai Dũng sức mạnh và thương yêu siêu việt
Thật hy hữu- diệt sạch tư duy cợn bẩn
Khiến con mau lên ngôi vị tột cùng Giác Ngộ
Nơi Cả 10 phương đều có thể dựng đạo tràng
Hư không tánh ấy có thể tiêu vong
Tâm kiên cố kia cũng sẽ không thể nào lay động.

Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn từ nơi giữa đỉnh nhục kế xuất gia ánh sáng quý báu, lại trong ánh sáng ấy hiện ra đóa sen tốt tươi nghìn cánh, có vị Hoá Phật ngồi giữa hoa sen, đỉnh kế của Hoá Phật lại phóng 10 ngọn ánh sáng xinh đẹp nhiệm màu, trong mỗi ngọn quang minh thảy đều hiện ra, số lượng Kim Cang Mật Tích nhiều như số cát nơi 10 con sông Hằng. Vai đội núi, tay nắm giữ bảo xử hiện tràn đầy Cả hư không, đại chúng ngước mặt nhìn lên vừa mến thích, vừa sợ hãi, nguyện Phật thương mà nhiếp thọ, một lòng khát ngưỡng lắng nghe vị Hoá Phật đang phóng ánh sáng từ nơi tướng Vô Kiến Đỉnh- Nhục Kế của Đức Thích Ca dùng Phạm âm tuyên bày Thần Chú.

ĐỆ NHẤT HỘI

Quy mạng tất Cả Như Lai, Ứng cúng Chánh Đẳng Chánh Giác cùng với một ức đỉnh nhục kế tuyệt vời của tất cả các Đức Như Lai
Quy mạng tất cả Chư Phật và Bồ Tát
Quy mạng bảy ức Chánh Đẳng Chánh Giác với chúng Diệu Thanh Văn

Kính lễ chúng A La Hán trong thế gian
Kính lễ chúng Dự Lưu quả
Kính lễ chúng Nhất Lai quả
Kính lễ chúng Bất Hoàn quả
Kính lễ chúng đạt bốn quả và bốn hướng trong thế gian
Kính lễ chúng Thiên Tiên
Kính lễ chúng Thành Tựu Trì minh Tiên cùng với các vị khéo hủy diệt hàng ngàn phiền não đáng ghét
Kính lễ chúng Phạm Thiên
Kính lễ chúng Đế Thích Thiên

Quy mạng Đức Thế Tôn khéo điều phục Tự Tại Thiên Ô Ma Phi cùng với hàng quyến thuộc
Quy mạng Đức Thế Tôn khéo điều phục Na La Diên Thiên- năm Đại ấn là nơi kính lễ của Vô Ái Tử, cùng với hàng quyến thuộc
Quy mạng Đức Thế Tôn khéo điều phục Đại Hắc Thiên – phá hoại ba cung thành vui thích ở gò mã là nơi kính lễ của chúng quỷ tử mẫu, cùng với hàng quyến thuộc

Quy mạng Thế Tôn Như Lai Bộ
Quy mạng Liên Hoa Bộ
Quy mạng Kim Cương Bộ
Quy mạng Trân Bảo Bộ
Quy mạng Yết Ma Bộ

Quy mạng Thế Tôn KIÊN CỐ DŨNG MÃNH QUÂN KÍCH VƯƠNG NHƯ LAI, Ứng cúng Chánh Đẳng Chánh Giác
Quy mạng Thế Tôn VÔ LƯỢNG QUANG NHƯ LAI, Ứng cúng Chánh Đẳng Chánh Giác
Quy mạng Thế Tôn DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG NHƯ LAI
Quy mạng Thế Tôn KHAI PHU HOA SA LA THỌ VƯƠNG NHƯ LAI, Ứng cúng Chánh Đẳng Chánh Giác
Quy mạng Thế Tôn THÍCH CA MÂU NI NHƯ LAI, Ứng cúng Chánh Đẳng Chánh Giác
Quy mạng Thế Tôn BẢO TRÀNG VƯƠNG NHƯ LAI, Ứng cúng Chánh Đẳng Chánh Giác

Quy mạng Thánh chúng như vậy rồi
Con nguyện mang hết lòng thành hướng về Đức Thế Tôn
Với tất Cả Đỉnh Nhục Kế tuyệt vời các Đức Như Lai
Che chở chúng sanh bởi chiếc dù lọng to lớn trắng tinh rực rỡ Đại Bạch Tản Cái

Ngài là VÔ NĂNG THẮNG THẬM NĂNG ĐIỂU PHỤC MẪU
Ngài hay giáng phục tất Cả loài quỷ ác gây phiền não
Ngài hay cắt đứt tất cả các chú, trớ( nguyền rủa, bùa ngải) khác
Ngài hay chặn đứng sự chết yểu không đúng thời
Ngài hay giải thoát tất Cả sự trói buộc
Ngài hay chặn đứng tất Cả giấc mộng xấu ác
Ngài hay tồi hoại( nghiền nát) tám mươi bốn ngàn phiền não
Ngài hay khiến cho hai mươi tám vị tinh Tú vui vẻ
Ngài hay tồi hoại tám phiền não lớn
Ngài hay chặn đứng tất Cả oan gia trái chủ
Ngài hay cứu thoát mọi tai nạn về: chất độc, dao gậy, lửa, nước…

Ngài hay khiến cho tất Cả các Thần Minh:
Vô Năng Thắng Khinh An Mẫu
Đại Lực Sân Nộ Mẫu
Đại Uy Quang Mẫu
Đại Uy Diệu Mẫu
Đại Bạch Quang Diễm Mẫu
Đại Lực Bạch Y Mẫu
Thánh Cứu Độ Mẫu
Phẫn Nộ Mẫu
Phổ Mãn Tối Thắng Kim Cương Man Mẫu
Liên Hoa Chiến Tướng Mẫu
Kim Cương Thiệt Mẫu
An Lạc Phổ Mãn Vô Năng Thắng Mẫu
Kim Cương Bổng Thiên Thần Lực Sĩ Mẫu
Nhu Thiện Hảo Tướng Cúng Dường Mẫu
Thiện Hảo Sắc Tướng Đại Bạch Mẫu
Thánh Cứu Độ Đại Lực Mẫu
Tối Thắng Kim Cương Toả Phổ Mãn Mẫu
Kim Cương Đồng Nữ Trì Tính Nữ Mẫu
Minh Chú Niệm Châu Mẫu
Uất Kim Hương Bảo Phổ Mãn Mẫu
Biến Chiếu Thắng Nghĩa Lợi Đỉnh Kế Mẫu
La Sát Thần Nữ Kim Cương Mẫu
Kim Quang Nhãn Mẫu
Kim Cương Chúc Mẫu
Bạch Sắc Mẫu
Liên Hoa Nhãn Mẫu
Nguyệt Quang Mẫu
Hết thảy Ấn Chúng như vậy, hãy ủng hộ, thủ hộ cho con
Nguyện Tam Bảo và tất Cả Thần Minh ấn chứng cho việc làm của con, giúp tất cả thảy đều mau chóng thành tựu viên mãn.

ĐỆ NHỊ

Quy mạng chủng tự HỒNG hay xuất sanh nhiều điều cao quý thánh thiện dưới sức từ bi che chở của Tướng nhục kế Vô Kiến Đỉnh của các Đức Như Lai

Này là chủng tự HỒNG, chủng tự ĐÔ LÔ UNG có sức mạnh chuyển hoá tất Cả nghiệp tội
Này là chủng tự HỒNG, chủng tự ĐÔ LÔ UNG có uy thế bảo hộ an ổn cho thân căn chúng sinh
Này là chủng tự HỒNG, chủng tự ĐÔ LÔ UNG có khả năng giúp viên mãn, thành tựu cho việc tu trì các chơn ngôn khác
Này là chủng tự HỒNG, chủng tự ĐÔ LÔ UNG có năng lực phá bại tất cả các chúng Dược Xoa, La Sát gây não hại, tai nạn, bệnh tật.
Này là chủng tự HỒNG, chủng tự ĐÔ LÔ UNG có thể giúp cho trí tuệ nghiền nát 84 ngàn phiền não

Này là chủng tự HỒNG, chủng tự ĐÔ LÔ UNG, xin hãy ủng hộ, ủng hộ cho con với tất Cả chúng sinh:

Kính lạy Đức Thế Tôn! Ngài là Nhứt Thiết Như Lai Đỉnh Kế Mẫu, Điều Phục Mẫu, Đại Thiên Tý Mẫu, Thiên Đầu Mẫu, Ức Bách Thiên Nhãn Mẫu, Nội Diễm Cụ Chủng Tướng- Đại Kim Cương Phúc Mẫu Tam Hữu Đàn Trường Mẫu. Hãy khiến cho chúng con đạt được sự phồn vinh, thịnh vượng, tốt lành trong Chính pháp.

Nguyện Tam Bảo và tất Cả Thần Minh ấn chứng cho việc làm của chúng con, giúp tất Cả thảy đều mau chóng thành tựu viên mãn.

ĐỆ TAM

(Phàm có các tai nạn gây ra từ)
Vua chúa
Giặc cướp
Lửa
Nước
Chất độc
Dao gậy
Quân binh
Đói khát
Sấm sét
Chết yểu không đúng thời
Động đất
Sao băng
Hình phạt của phép Vua
Rồng độc
Sét đánh
Kim Sí Điểu

(Lại có các loài gây ra sự phiền não như)
Quỷ dạ xoa
Quỷ la sát
Quỷ đói
Quỷ ăn máu thịt
Quỷ hoá sinh
Quỷ có hình ung nhọt
Quỷ hôi thối
Quỷ rất hôi thối
Quỷ vẹo môi (liếm môi người ăn ngũ vị Tân)
Quỷ kiện vong
Quỷ điên cuồng
Quỷ hớp bóng
Quỷ hại trẻ con
( Những loài như thế có loài: )
Loài ăn tinh khí
Loài ăn máu huyết
Loài ăn thịt
Loài ăn cây cỏ có chất nhầy
Loài ăn xương tuỷ
Loài ăn sinh khí
Loài ăn thọ mạng
Loài ăn hơi thở ra vào
Loài ăn thứ sinh đẻ
Loài ăn thứ bất tịnh
Loài ăn tâm thức chúng sanh

(Với ánh quang minh đầy năng lực bảo hộ của Đại Phật Đỉnh:)
Con nguyện có đầy đủ sức mạnh đoạn trừ và ngăn dẹp được tất cả tai nạn, bệnh tật do các trường hợp và các loài như thế.
Con nguyện có đầy đủ sức mạnh đoạn trừ và ngăn dẹp được chú ngữ của tất cả các loại gây ra phiền não
Con nguyện có đầy đủ sức mạnh đoạn trừ và ngăn dẹp được chú ngữ, bùa ngải của tất cả các hàng ngoại đạo
Con nguyện có đầy đủ sức mạnh đoạn trừ và ngăn dẹp được chú ngữ của hàng Không Hành Mẫu
Con nguyện có đầy đủ sức mạnh đoạn trừ và ngăn dẹp được chú ngữ của Đại Thú Chủ Tự Tại Thiên.
Con nguyện có đầy đủ sức mạnh đoạn trừ và ngăn dẹp được chú ngữ của Na La Diên Thiên
Con nguyện có đầy đủ sức mạnh đoạn trừ và ngăn dẹp được chú ngữ của loài Kim Xí Điểu.
Con nguyện có đầy đủ sức mạnh đoạn trừ và ngăn dẹp được chú ngữ của Đại Hắc Thiên và chúng quyến thuộc quy kính Đại Hắc Thiên
Con nguyện có đầy đủ sức mạnh đoạn trừ và ngăn dẹp được chú ngữ, bùa ngải, ếm đối của bọn ngoại đạo thờ cúng Đầu Lâu
Con nguyện có đầy đủ sức mạnh đoạn trừ và ngăn dẹp được chú ngữ của hàng Tác Thắng- Tác Mật- Thành Tựu Nghĩa Lợi
Con nguyện có đầy đủ sức mạnh đoạn trừ và ngăn dẹp được chú ngữ của bốn chị em thần nữ
Con nguyện có đầy đủ sức mạnh đoạn trừ và ngăn dẹp được chú ngữ của Hàng Đấu Chiến Quỷ, Hỷ Tự Tại Thiên, Hoan Hỉ Thiên cùng Quyến thuộc của họ
Con nguyện có đầy đủ sức mạnh đoạn trừ và ngăn dẹp được chú ngữ của hàng ngoại đạo Loã Thể
Con nguyện có đầy đủ sức mạnh đoạn trừ và ngăn dẹp được chú ngữ của hàng Sát Tặc
Con nguyện có đầy đủ sức mạnh đoạn trừ và ngăn dẹp được chú ngữ của hàng quỷ Cương Thi
Con nguyện có đầy đủ sức mạnh đoạn trừ và ngăn dẹp được chú ngữ của Kim Cương Thủ, Bí Mật Thủ
Con xin Đức Thế Tôn hãy ủng hộ cho con
Nguyện Tam Bảo và tất Cả thần Minh ấn chứng cho việc làm của con, giúp tất Cả thảy đều mau chóng thành tựu viên mãn.

ĐỆ TỨ

Lại nương sức mạnh Bảo cái to lớn, trắng tinh, nhiệm màu của Đức Thế Tôn, đem hết thân mạng phó thác cho Đấng Đại Pháp Vương
Từ Đại Bạch Tán Cái, như lưới dao Kim Cang ( Phổ Tra; Phổ Ba), ánh sáng đỏ xoay vần chiếu phá tất Cả điều xấu ác, ánh sáng tía uốn lượn bảo hộ cho hành giả tu tập, ánh sáng trắng tôn quý bậc nhất trùm khắp năm phương kết nên phương giới Kiên Cố Bậc Nhất.
Là Lọng mây, là Lọng hương, là lọng tàng trân bảo che chở hết thảy, ban ra lời sắc lệnh, vang dội khắp muôn nơi: giáng phục, giáng phục khắp- Hàng phục, hàng phục hết những điều xấu ác.
Cắt đứt mọi trói buộc, khủng bố trừ hai chướng
Phá bại tham- sân- si cùng phá bại mạn, nghi
Thành tựu sự cát tường
Nay hô triệu sự phá bại của hàng Bất Không thiên sứ
Phá bại không hề bị chướng ngại, nguyện ban cho con( con đạt được) sự phá bại.
Phá bại sự phá hoại của A Tu La
Phá bại tất Cả Thiên Chúng
Phá bại tất cả Chúng Rồng
Phá bại tất Cả Chúng Dạ Xoa
Phá bại tất Cả Chúng Hương Thực Thần
Phá bại tất Cả Chúng quỷ Hôi Thối
Phá bại tất Cả Chúng quỷ rất Hôi Thối
Phá bại tất Cả Chúng có lỗi do Tưởng sai lầm gây ra
Phá bại tất Cả chúng có lỗi do nhìn thấy sai lệch gây ra
Phá bại tất Cả chúng quỷ gây bệnh nóng sốt
Phá bại tất Cả chúng quỷ Kiện Vong
Phá Bại tất cả chúng trì chú, ếm đối
Phá bại tất Cả chúng ngoại đạo
Phá bại rất Cả chúng quỷ hoá sanh
Phá bại tất Cả chúng Minh Vương hạnh.
Phá bại tất Cả chúng Tác Thắng- Tác Mật- Thành Tựu tất Cả Nghĩa Lợi
Phá bại tất cả chúng minh hạnh
Phá bại ( tất cả) chúng của bốn chị em Thần Nữ
Phá bại ( tất cả) chúng Kim Cương Đồng Nữ Minh Vương
Phá bại ( tất cả) chúng Đại Điều Phục
Phá bại ( tất Cả) hàng Kim Cương Toả Điều Phục Vương
Phá bại Đại Hắc Thiên- nơi kính lễ của chúng Đại Quỷ Mẫu
Phá bại hàng Tỳ Nữ Thiên Phi ( Duệ: Thiên nữ, vợ Vua Trời, hàng nữ Thần)
Phá bại hàng Phạm Thiên Phi
Phá bại hàng Hoả Thiên Phi
Phá bại hàng Đại Hắc Thiên Phi
Phá bại hàng Quỷ Suý Áo Hắc Áo Thần Nữ
Phá bại hàng Đế Thích Thiên Nữ
Phá bại hàng Phẫn Nộ Thần Nữ
Phá bại hàng Sân Nộ Thần Nữ
Phá bại hàng Hắc Dạ Thần Nữ
Phá bại hàng Độc Lâu Thần Nữ
Phá bại chúng Nữ quỷ vui thích cư ngụ ở gò mã
Tất Cả Thiên chúng, Phi nhân như thế hãy hướng về Tam Bảo mà quy kính
Nguyện Tam Bảo và tất cả thần Minh ấn chứng cho việc làm của con, giúp tất cả thảy đều mau chóng thành tựu viên mãn.

ĐỆ NGŨ

(Phàm có hữu tình đối với Ta khởi)
Tâm độc ác
Tâm không hiền lành
( Lại có các loài gây hại, như:)
Loài ăn Tinh khí
Loài ăn bào thai
Loài ăn máu huyết
Loài ăn các thứ sinh đẻ
Loài ăn xương tuỷ
Loài ăn sinh khí
Loài ăn thọ mạng
Loài ăn sức lực
Loài ăn mùi thơm
Loài ăn bông hoa
Loài ăn quả trái
Loài ăn hạt giống
Loài có tâm tội lỗi
Loài có tâm độc ác
Loài có tâm phẫn nộ

(Lại có)
Nhóm ma của hàng Dạ Xoa
Nhóm ma của hàng La Sát
Nhóm ma của loài Quỷ Đói
Nhóm ma của quỷ ở Nhà Xí
Nhóm ma của quỷ Hoá Sinh
Nhóm ma của quỷ có hình Ung Nhọt
Nhóm ma của quỷ vẹo môi
Nhóm ma của quỷ điên cuồng
Nhóm ma của Ảnh Quỷ
Nhóm ma của quỷ Kiện Vong
Nhóm ma của Không Hành Nam và Không Hành Nữ
Nhóm ma của Quỷ hại trẻ con
Nhóm ma của Quỷ có hình như con Linh Dương
Nhóm ma của quỷ có hình như con Chim
Nhóm ma của Quỷ có hình gia cầm
Nhóm ma của quỷ có hình con gà
Nhóm ma của quỷ có hình bàn tay đầy gai

Lại có Quỷ gây bệnh sốt rét: một ngày phát một lần, hai ngày phát một lần, ba ngày phát một lần, bốn ngày phát một lần… và thường nóng sốt cao.

(Lại có các bệnh như:) Nóng sốt cao, nhiễm gió, vàng da, đàm dãi, bệnh do mọi thứ hoà hợp, tất cả bệnh nhiệt, đau đầu, đau nhức nửa đầu, đau mắt, đau miệng, đau toàn thân, đau nhức do ma quỷ gây ra, đau tai, đau răng, đau tim, đau buốt đốt xương, đau hông sườn, đau lưng, đau bụng, đau eo lưng, đau xương mắt cá chân, đau bắp đùi, đau ống chân, đau bàn tay, đau bàn chân, đau buốt tất cả chi tiết…)

(Lại có loài:) Quỷ bộ đa, Quỷ khởi thi, Không hành nữ với các loại ung nhọt như: nhọt do bị thiêu đốt, nhọt do bị cùi hủi, nhọt ghẻ dầy như gai, nhọt dời ăn, Đinh sang ( nhọt Đinh), sâm dâm sang ( bệnh hoa liễu), xích sang ( nhọt theo thời tiết), nhọt do da khô nứt, nhọt trĩ…

(Lại có tai nạn phát sinh do:) Cổ độc (trùng độc, sâu độc, bùa chú phù thủy…)
Lửa, nước
Vườn rừng gây sự chết chóc
Chết yểu không đúng thời
Loài Trùng
Loài mòng
Bò cạp
Rắn
Chồn
Sư tử
Cọp
Gấu beo
Gấu ngựa
Loài Trâu
Loài sống dưới nước …

Tất Cả tai nạn, bệnh tật, yếm muội, ám hại, quỷ ác,… như đã nói và nhiều hơn thế nữa, nay ta mang sức mạnh điều phục không gì sánh của Đại Bạch Tán Cái Kim Cương Quý Báu che trùm lên Đỉnh Nhục Kế của tất cả các Đức Thế Tôn mà hàng phục tất cả, lập thành một kết giới rộng đến 12 do tuần, khiến cho các vị Kim Cang Đại Lực Sĩ dốc lòng bảo hộ hành giả, mà ở nơi đó tất cả sự xấu ác liền bị cấm tuyệt, không cách nào xâm phạm được.

Nay ta kết Phật Đỉnh Quang Tụ- nguồn ánh sáng thanh khiết vĩ đại Kết điều phục Quang Minh- nguồn ánh sáng bảo hộ tuyệt vời.

Kết Năng Thắng Quang Minh- nguồn ánh sáng giúp đỡ siêu việt liền nói chơn ngôn rằng:

ÁN
A NA LỆ, TỲ XÁ ĐỀ
BỆ RA BẠC XÀ RA ĐÀ RỊ
BÀN ĐÀ BÀN ĐÀ NỂ
BẠT XÀ RA BÁN NI PHẤN
HỔ HỒNG ĐÔ LÔ UNG PHẤN
TA BÀ HA.

Nguyện Đem Công Đức này
Trang Nghiêm Cõi Phật Tịnh Độ
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ ba đường
Nếu có ai thấy nghe
Đều phát tâm Bồ đề
Hết một báo thân này
Đồng vãng sanh về Cực Lạc
Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Kim Cang Tạng Bồ Tát
Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

(Bản dịch của Tuyên Hóa Thượng Nhân, được biên soạn bởi Mật Giả Huyền Thanh).
Tâm Hướng Phật/St!

Bài viết cùng chuyên mục

Bồ Tát sợ nhân chúng sanh sợ quả

Định Tuệ

Bồ Tát Tái Lai

Định Tuệ

Tạo sửa tượng Phật công đức phi thường

Định Tuệ

Giáo dục tôn giáo nên bắt đầu từ lúc mẫu giáo, từ tiểu học

Định Tuệ

Người xuất gia, tại gia khéo biết dụng tâm thì phiền não tức bồ đề

Định Tuệ

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa tập 5 – Pháp Sư Tịnh Không

Định Tuệ

Quán các pháp là Không

Định Tuệ

Nước chảy trào trước cửa chùa – Gia phong của Kim Sơn Thánh Tự

Định Tuệ

Niệm một câu A Di Đà Phật thì vấn đề gì cũng được giải quyết

Định Tuệ

Viết Bình Luận