Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Thần Chú Bảo Khiếp Ấn Đà Ra Ni tiếng Phạn và tiếng Việt

Viết chép, tụng niệm đà la ni này, hoặc đặt vào trong tháp để lễ bái, có thể tiêu trừ tội chướng, thoát khỏi khổ ba đường, thọ mệnh lâu dài, được vô lượng công đức.

Thần Chú Bảo Khiếp Ấn Đà Ra Ni nói đủ là Nhất thiết Như lai tâm bí mật toàn thân xá lợi bảo khiếp ấn đà la ni, tức là đà la ni tích tụ công đức của toàn thân xá lợi của Như lai, gồm bốn mươi câu, trích ra từ kinh Nhất thiết Như lai tâm bí mật toàn thân xá lợi bảo khiếp ấn đà la ni.

Viết chép, tụng niệm đà la ni này, hoặc đặt vào trong tháp để lễ bái, có thể tiêu trừ tội chướng, thoát khỏi khổ ba đường, thọ mệnh lâu dài, được vô lượng công đức. Lại ngôi tháp hình vuông làm để tàng trữ thần chú này, thì gọi là Bảo khiếp ấn tháp, khắc tượng Phật hoặc chủng tử ở bốn góc. Ngô việt vương Tiền hoằng thục đời Ngũ đại thập quốc, y theo trong kinh nói, đúc tám vạn bốn nghìn bảo tháp nhỏ, đặt thần chú này vào trong rồi ban bố ra bốn phương, đây là một sự kiện nổi bật.

Dưới đây là nội dung Thần Chú Bảo Khiếp Ấn Đà Ra Ni tiếng Phạn

namas tryadhvikānāṁ sarva tathāgatānāṁ
oṁ bhuvi-bhavana-vare
vacana-vacati suru suru dhara dhara
sarva tathāgata dhātu dhare
padmaṁ bhavati jaya vare mudre
smara tathāgata dharma-cakra pravartana vajre bodhimaṇḍālaṁkārālaṁkṛte
sarva tathāgatādhiṣṭhite
bodhaya bodhaya bodhi bodhi
budhya budhya saṁbodhani saṁbodhaya
cala cala calantu
sarvāvaraṇāni sarva pāpa vigate
huru huru sarva śoka vigate
sarva tathāgata hṛdaya vajriṇi
saṁbhāra saṁbhāra
sarva tathāgata guhya dhāraṇī-mudre
bhūte subhūte
sarva tathāgatādhiṣṭhita dhātu garbhe svāhā
samayādhiṣṭhite svāhā
sarva tathāgata hṛdaya dhātu mudre svāhā
supratiṣṭhita stūpe tathāgatādhiṣṭhite huru huru hūṁ hūṁ svāhā
oṁ sarva tathāgatoṣṇīṣa dhātu mudrāṇi
sarva tathāgata sadhātu vibhūṣitādhiṣṭhite hūṁ hūṁ svāhā

Nội dung Thần Chú Bảo Khiếp Ấn Đà Ra Ni phiên âm tiếng Việt

na mạc, tất đát rị dã địa vĩ ca nam, tát bà, đát tha nghiệt đa nẩm
án, bộ vĩ bà phạ na phạ rị
phạ giả lê, phạ giả để, tổ rô, tổ rô, đà ra, đà ra
tát phạ, đát tha nghiệt đa, đà đổ, đà lê
bát na mâm, bà phạ để, nhạ dã, phạ lê, mẫu đát lê
tát ma ra, đát tha nghiệt đa, đạt ma chước ca ra, bát ra mạt lật đa na, phạ nhật ra, mạo địa mãn noa, lăng ca ra, lăng ngật rị đế
tát phạ, đát tha nghiệt đa địa sắt sỉ đế |
mạo đà dã, mạo đà dã, mạo địa, mạo địa
một đình, một đình, tham mạo đà nễ, tham mạo đà dã
giả la, giả la, giả lãn đô
tát phạ phạ ra noa nễ, tát phạ, bá ba, vĩ nghiệt đế
hộ rô, hộ rô, tát phạ, thú ca, nhị nghiệt đế
tát phạ, đát tha nghiệt đa, hột rị na dã, phạ nhật ra nê
tam bà ra, tam bà ra
tát phạ, đát tha nghiệt đa, ngu hê dã, đà ra nê, mẫu niết lê
một đễ, tô một đễ
tát phạ, đát tha nghiệt đa địa sắt sỉ đa, đà đổ, nghiệt bệ, sa phạ hạ
tam ma da địa sắt sỉ đế, sa phạ ha
tát phạ, đát tha nghiệt đa, hột rị na dã, đà đổ, mẫu nại lê, sa phạ ha
tô bát ra để sắt sỉ đa, tát đổ bế, đát tha nghiệt đa địa sắt sỉ đế, hộ rô, hộ rô, hồng, hồng, sa phạ ha
án, tát phạ, đát tha nghiệt đa ổ sắt nê sa, đà đổ, mẫu nại ra ni
tát phạ, đát tha nghiệt đơn, sa đà đổ, vĩ bộ sử đa địa sắt sỉ đế, hồng, hồng, sa phạ ha.

Trích: Kinh nhất thiết Như lai tâm bí mật toàn thân xá lợi bảo khiếp ấn đà la ni – Bản việt dịch của Nguyên Thuận!

Bài viết cùng chuyên mục

Cõi Vô sắc giới là gì? Tìm hiểu những cõi trời thuộc Vô sắc giới

Định Tuệ

Chỉ có pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh là thẳng tắt

Định Tuệ

Thần chú Hoàng Thần Tài và công đức trì tụng chú

Định Tuệ

Niết bàn là gì, ở đâu? Ý nghĩa của Niết bàn trong đạo Phật

Định Tuệ

Niệm Phật đúng Pháp – Cách đối trị các bệnh khi niệm Phật

Định Tuệ

Quý vị còn tham luyến thế gian này, chẳng thể vãng sanh Cực Lạc

Định Tuệ

Buông bỏ sẽ được đại tự tại, được chân giải thoát

Định Tuệ

Tam minh là gì? Hiểu về Tam minh theo quan điểm Phật giáo

Định Tuệ

Gia trì lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Định Tuệ

Viết Bình Luận