Tâm Hướng Phật
Kinh Tạng Bắc Truyền

Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân – Thích Chính Tiến PDF

Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân là bộ kinh thuộc hệ Phật Giáo Bắc Truyền với điểm đặc trưng là lý tưởng Bồ tát. Độ cho hết chúng sanh, Bồ tát mới hoàn thành sứ mệnh.

Giới thiệu Kinh

Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân do Dịch giả Thích Chính Tiến – Thích Quảng Độ dịch từ bản Hán văn Đại Phương Tiện Phật Báo Ân Kinh [大方便佛報恩經] (Thất dịch) thuộc Đại Chánh tạng, tập T03, kinh số 156, tổng cộng có 7 quyển.

Đây là bộ kinh thuộc hệ Phật Giáo Bắc Truyền với điểm đặc trưng là lý tưởng Bồ tát: Độ cho hết chúng sanh, Bồ tát mới hoàn thành sứ mệnh. Còn một chúng sanh bị đọa vào địa ngục, Bồ tát thề quyết không thành Phật. Toàn bộ kinh gồm 7 quyển chia thành 9 phẩm, phân bổ như sau:

Phẩm tự, tức phẩm 1. Là phần dẫn nhập

Nhân việc ngài A Nan nghe nhóm Lục sư Phạm Chí chê bai chỉ trích đức Phật: “Thầy Cồ Đàm của ngươi thực là bội bạc, chẳng biết ân nghĩa, mới đành lòng dứt bỏ ra đi như thế! Cho đến phụ vương, vì tạo lập cung điện, cưới nàng Cù Di làm vợ cho Cồ Đàm, nhưng ông cũng chẳng làm theo bổn phận của vợ chồng, khiến cho nàng phải sầu khổ, cho nên biết Cồ Đàm là người bất hiếu” (kinh ĐPTPBA)

Do đó, ngài A nan trình bày lại sự việc và thỉnh cầu đức Phật giải quyết vấn đề do nhóm Lục sư Phạm Chí đưa ra. Đây là phần duyên khởi của kinh.

Từ phẩm 2 Hiếu dưỡng cho đến phẩm 7 Từ Bi; là phần trọng tâm của kinh (thân bài). Phần này gồm sáu phẩm, đi sâu vào phân tích sự hiếu thuận, sự đền ơn, báo ơn của những vị Phật cho đến các vị Bồ tát, không chỉ ở hiện tại mà cả trong vô lượng kiếp trước ở quá khứ.

Phẩm thứ 8 Ưu Bà Ly, và phẩm thứ chín Thân cận là phần kết, hay còn gọi là phần Lưu thông. Hai phẩm này qui kết vào hai đặc điểm: (1) Kẻ bị xã hội cho là hạ tiện, đáng khinh bỉ vẫn tu chứng thánh quả trong giáo lý của Đức Phật (2) Nữ giới vẫn được dự vào hàng thánh đệ tử của Phật với điều kiện họ tự nguyện tuân thủ Bát kỉnh Pháp và tinh tấn tu tập theo luật nghi do Đức Phật chế định.

Phẩm thứ 2 hiếu dưỡng

Phẩm này nêu lên nguyên ủy do đâu Đức Phật và các hàng đệ tử của ngài đều phải báo ơn những đấng sanh thành. Đồng thời chỉ ra phương cách báo hiếu cho các hàng đệ tử Phật. Ở đây có hai vấn đề cần hiểu rõ trước tri đề cập đến việc báo hiếu. (1) Thuyết luân hồi (2) Phát Bồ đề tâm, hành Bồ tát hạnh.

Báo hiếu theo Phật giáo, là làm cho cha mẹ cả ở quá khứ lẫn ở hiện tại đều được biết tu tập và giải thoát. Muốn vậy phải phát tâm Bồ đề. Tâm Bồ đề là tâm thượng cầu, hạ hóa. Nghĩa là trên thì cầu thành Phật, dưới thì hóa độ chúng sanh. Muốn cầu thành Phật; về tự thân luôn tinh tấn tu tập và thiền định, nhiếp hộ các căn, không cho phóng dật.

Phẩm Đối trị thứ ba

Đây là phẩm kinh vạch rõ và chỉ cho thấy, muốn cứu độ chúng sanh, Bồ tát không một khoảnh khắc có thể lìa bỏ Đại bi tâm. Muốn giữ gìn Đại bi tâm, Bồ tát phải luôn xa lìa ái dục, và tinh tấn tu hạnh thanh tịnh nhằm phòng hộ tam nghiệp, khiến cho tham nhiễm tâm không có điều kiện sinh khởi, muốn cho tham nhiễm tâm không có điều kiện sinh khởi, cách tốt nhất là không bao giờ xâm phạm đến tánh mạng, tài sản, danh dự và nhân phẩm của người khác:

Phát tâm Bồ Đề, phẩm thứ bốn

Phát tâm Bồ đề ở phần trên đã trình bày; ở đây chỉ nói thêm tâm Bồ đề là tâm biết rung động, biết xốn xang, biết đau xót và biết thương yêu, cứu giúp trước những cảnh huống đau khổ, bất hạnh của chúng sanh và đồng loại. Nguyên nhân sâu xa của tình thương hay của lòng từ bi của tâm bồ đề được phát nguyên từ sự nhận thức rõ nguyên do của cái khổ, hay cảnh khổ mà chúng sanh phải gánh chịu.

Vi tính: Trần Quỳnh
(Theo bản in của Đạo Tràng Chùa Quang Minh-Chicago, USA)
Update: 10/18/2019 by Trần Quỳnh

Nghi thức khai kinh

TÁN LƯ HƯƠNG

Kim lư vừa bén chiên đàn
Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương
Hiện thành mây báu kiết tường
Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền
Pháp thân toàn thể hiện tiền
Chứng minh hương nguyện phước liền ban cho.
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát (3 lần – C)

CHÚ ĐẠI BI

Nam Mô Đại Bi Hội thượng Phật Bồ Tát (3 lần – C)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da. Nam mô A rị da bà lô kiết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đá sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đá, na ma bà da, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dũ nghệ thất bàn ra da, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng kiết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)
Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo (3 lần – C)

KỆ KHAI KINH

Pháp Phật cao siêu mầu nhiệm
Cơ duyên may được thọ trì
Xin nguyện đi vào biển tuệ
Tinh thông giáo nghĩa huyền vi
Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát (3 lần – C)

(Bắt đầu trì Kinh, sau đó Hồi Hướng)

Hồi Hướng

KINH TINH YẾU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Bồ Tát Quán Tự Tại, Khi quán chiếu thâm sâu
Bát Nhã Ba La Mật, Tức diệu pháp Trí Độ
Bỗng soi thấy năm uẩn, Đều không có tự tánh.
Thực chứng điều ấy xong, Ngài vượt thoát tất cả
Mọi khổ đau ách nạn. “Nghe đây, Xá Lợi Tử:
Sắc chẳng khác gì không, Không chẳng khác gì sắc
Sắc chính thực là không, Không chính thực là sắc
Còn lại bốn uẩn kia, Cũng đều như vậy cả.
Xá Lợi Tử, nghe đây: Thể mọi pháp đều không.
Không sanh cũng không diệt, Không dơ cũng không sạch
Không thêm cũng không bớt, Cho nên trong tánh không
Không có sắc, thọ, tưởng, Cũng không có hành thức
Không có nhãn, nhĩ, tỷ, Thiệt, thân, ý sáu căn
Không có sắc, thanh, hương. Vị, xúc, pháp sáu trần
Không có mười tám giới, Từ nhãn đến ý thức
Không hề có vô minh, Không có hết vô minh
Cho đến không lão tử, Cũng không hết lão tử
Không khổ, tập, diệt, đạo. Không trí cũng không đắc
Vì không có sở đắc. Khi một vị Bồ Tát, Nương diệu pháp Trí Độ
Bát Nhã Ba La Mật, Thì tâm không chướng ngại
Vì tâm không chướng ngại, Nên không có sợ hãi
Xa lìa mọi mộng tưởng, Xa lìa mọi điên đảo
Đạt Niết Bàn tuyệt đối. Chư Phật trong ba đời
Y diệu pháp Trí Độ, Bát Nhã Ba La Mật
Nên đắc vô thượng giác, Vậy nên phải biết rằng
Bát Nhã Ba La Mật, Là linh chú đại thần, Là linh chú đại minh
Là linh chú vô thượng, Là linh chú tuyệt đỉnh, Là chân lý bất vọng
Có năng lực tiêu trừ, Tất cả mọi khổ nạn, Cho nên tôi muốn thuyết
Câu thần chú trí độ, Bát Nhã Ba La Mật.”
Nói xong đức Bồ Tát Liền đọc thần chú rằng
Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Svaha. (3 lần – C)

VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN

Nam mô A di đa bà dạ. Đa tha già đa dạ. Đa điệt dạ tha.
A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ.
A di rị đa, tỳ ca lan đế.
A di rị đa, tỳ ca lan đa,
Già di nị, già già na,
Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần – C)

SÁM NGUYỆN

Đệ tử hôm nay quỳ trước điện.
Chí tâm đảnh lễ đấng Từ Tôn.
Đã bao phen sanh tử dập dồn.
Trôi lăng mãi trong vòng lục đạo.
Thế Tôn đã đinh ninh di giáo.
Mà con còn đắm đuối mê say.
Mắt ưa xem huyễn cảnh hằng ngày.
Tai thích tiếng mật đường dua nịnh.
Mũi quen ngửi mùi thơm bất tịnh.
Lưỡi dệt thêu lắm chuyện gay go.
Thân ham dùng gấm vóc sa sô.
Ý mơ tưởng bao la vũ trụ.
Bởi lục dục lòng tham không đủ.
Lấp che mờ trí tuệ từ lâu.
Hôm nay con giác ngộ hồi đầu.
Xin sám hối phơi bày tỏ rõ.
Nguyện tội ác từ nay lìa bỏ.
Chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê.
Trước đài sen thành kính hướng về.
Tịnh tâm ý quy y Tam Bảo.
Phật giới cấm chuyên trì chu đáo.
Dứt tận cùng cội rễ vô minh.
Chí phàm phu tự lực khó thành.
Cầu đức Phật từ bi gia hộ.
Dầu phải chịu muôn ngàn gian khổ.
Con dốc lòng vì đạo hy sinh.
Nương từ quang tìm đến bảo thành.
Đặng tự giác, giác tha viên mãn.

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. (10 lần)
Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát (mỗi hiệu 3 lần)
Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát

TAM QUY Y

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, hiểu rõ đạo lành, phát lòng vô thượng. (C)
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. (C)
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (C)

HỒI HƯỚNG

Trì tụng kinh thâm diệu
Tạo công đức vô biên
Đệ tử xin hồi hướng
Cho chúng sanh mọi miền
Pháp môn xin nguyện học
Ân nghĩa xin nguyện đền
Phiền não xin nguyện đoạn
Quả Phật xin chứng nên.

PHỤC NGUYỆN (vị chủ lễ)

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Trời giác ngộ muôn nơi sáng tỏ, bánh xe pháp vận chuyển không dừng. Tăng ni, đạo lực thậm thâm, Phật tử, tín tâm kiên cố. Nguyện nhà nhà hạnh phúc, an khang, cầu thế giới hòa bình, hưng thịnh. Kiếp kiếp làm quyến thuộc từ bi, mọi người biết tu học điều lành, bốn biển được mưa hoà, gió thuận. Tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ. Đời đời làm bà con Phật pháp, bốn mùa hưng thạnh, tám tiết bình an. Sở nguyện tùy tâm, cát tường như ý. Tâm luôn hoan hỷ, thân dứt lỗi lầm, phủi sạch não phiền, trau dồi tuệ giác. Học theo Trung đạo, tu hạnh nhất thừa, tinh tấn sớm trưa, trọn thành Phật đạo.

Đại chúng đồng niệm: Nam mô A Di Đà Phật

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

Mời quý bạn đọc Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân –  Biên dịch Thích Chính Tiến tại file PDF dưới đây.

Xem màn hình rộng

Bài viết cùng chuyên mục

Kinh Pháp Hoa hay Diệu Pháp Liên Hoa Kinh trọn bộ PDF

Định Tuệ

Kinh Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni PDF

Định Tuệ

Kinh Hoa Nghiêm trọn bộ PDF cho bạn đọc tụng – Thích Trí Tịnh

Định Tuệ

Kinh Tứ Thập Nhị Chương PDF – Kinh Bốn Mươi Hai Chương

Định Tuệ

Kinh Di Giáo PDF – Lời dạy cuối cùng của đức Phật

Định Tuệ

Phật Thuyết Đương Lai Biến Kinh – Như Hòa dịch

Định Tuệ

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết PDF – Đoàn Trung Còn việt dịch

Định Tuệ

Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh PDF – HT Tịnh Không

Định Tuệ

Kinh Trường Thọ diệt tội hộ chư Đồng Tử đà la ni PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận