Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Tướng tùy tâm chuyển

Chuyển nghiệp biểu hiện cụ thể nơi thân thể, thân thể mình có chuyển biến hay không? Hiện thời, ta thường nói là biến đổi thể chất. Thể chất có thể chuyển biến. Thể chất ấy biến đổi theo tâm.

Hễ công phu đắc lực thì lập tức đạt được lợi ích thù thắng nơi Phật Pháp. Có nhiều đồng tu học Phật, tôi trông thấy họ rất đau lòng. Mỗi phen gặp mặt, thấy tướng mạo người ấy mỗi năm một suy.

Có người một năm không gặp, gặp lại thấy họ hom hem hơn năm ngoái. Những người như vậy đều là công phu học Phật chẳng đắc lực. Nếu quý vị học Phật công phu đắc lực thì quý vị phải thực sự thọ dụng được.

Mỗi năm quý vị càng phải khỏe hơn, tướng mạo quý vị phải tươi tốt, vẻ mặt rạng rỡ, thân thể khỏe mạnh, đó là đạo lý nhất định.

Nói thật ra, đạo lý này chẳng khó hiểu chi. Trong Kinh Phật thường dạy tướng tùy tâm chuyển. Tướng mạo chẳng tốt đẹp tức là quý vị dụng tâm chẳng khéo.

Tâm quý vị phải chân thành, thanh tịnh, từ bi, thì nhất định tướng mạo quý vị ngày càng giống Phật, chẳng khác với Phật cho mấy, quý vị thấy tướng mạo Phật, Bồ Tát rất viên mãn.

Thể chất quý vị nhất định mỗi ngày phải khỏe mạnh hơn, mỗi ngày một hoàn thiện hơn, đấy là quý vị học Phật công phu đắc lực, quý vị thật sự thọ dụng được. Tâm thanh tịnh chuyển được nghiệp.

Chuyển nghiệp biểu hiện cụ thể nơi thân thể, thân thể mình có chuyển biến hay không? Hiện thời, ta thường nói là biến đổi thể chất. Thể chất có thể chuyển biến. Thể chất ấy biến đổi theo tâm.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Hòa Thượng Tịnh Không!

Bài viết cùng chuyên mục

Thức ăn lương thực nếu bị chà đạp, bỏ thừa thì tội rất nặng

Định Tuệ

Sự linh ứng của Thần Chú Chuẩn Đề Phật Mẫu

Định Tuệ

Ngày vía Đức Phật A Di Đà là ngày nào?

Định Tuệ

Không đợi đến chết rồi mới bị đọa, không cần chết rồi mới siêu

Định Tuệ

Giác ngộ pháp gì ứng dụng tu Ngũ thừa Phật giáo?

Định Tuệ

Người nào là người có phước báo nhất thế gian?

Định Tuệ

Nguyên nhân niệm Phật tâm tư tán loạn, vọng tưởng tới tấp

Định Tuệ

Khất thực là gì? Một phép tu truyền thống của đạo Phật

Định Tuệ

Sự sống chết lớn lao – Ý nghĩa kiết thất – Cách đả thất

Định Tuệ

Viết Bình Luận