Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Tướng tùy tâm chuyển

Chuyển nghiệp biểu hiện cụ thể nơi thân thể, thân thể mình có chuyển biến hay không? Hiện thời, ta thường nói là biến đổi thể chất. Thể chất có thể chuyển biến. Thể chất ấy biến đổi theo tâm.

Hễ công phu đắc lực thì lập tức đạt được lợi ích thù thắng nơi Phật Pháp. Có nhiều đồng tu học Phật, tôi trông thấy họ rất đau lòng. Mỗi phen gặp mặt, thấy tướng mạo người ấy mỗi năm một suy.

Có người một năm không gặp, gặp lại thấy họ hom hem hơn năm ngoái. Những người như vậy đều là công phu học Phật chẳng đắc lực. Nếu quý vị học Phật công phu đắc lực thì quý vị phải thực sự thọ dụng được.

Mỗi năm quý vị càng phải khỏe hơn, tướng mạo quý vị phải tươi tốt, vẻ mặt rạng rỡ, thân thể khỏe mạnh, đó là đạo lý nhất định.

Nói thật ra, đạo lý này chẳng khó hiểu chi. Trong Kinh Phật thường dạy tướng tùy tâm chuyển. Tướng mạo chẳng tốt đẹp tức là quý vị dụng tâm chẳng khéo.

Tâm quý vị phải chân thành, thanh tịnh, từ bi, thì nhất định tướng mạo quý vị ngày càng giống Phật, chẳng khác với Phật cho mấy, quý vị thấy tướng mạo Phật, Bồ Tát rất viên mãn.

Thể chất quý vị nhất định mỗi ngày phải khỏe mạnh hơn, mỗi ngày một hoàn thiện hơn, đấy là quý vị học Phật công phu đắc lực, quý vị thật sự thọ dụng được. Tâm thanh tịnh chuyển được nghiệp.

Chuyển nghiệp biểu hiện cụ thể nơi thân thể, thân thể mình có chuyển biến hay không? Hiện thời, ta thường nói là biến đổi thể chất. Thể chất có thể chuyển biến. Thể chất ấy biến đổi theo tâm.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Hòa Thượng Tịnh Không!

Bài viết cùng chuyên mục

Phật và Ma chỉ khác nhau nơi một tâm niệm

Định Tuệ

Tam tai là gì, có thật không? Có đáng sợ như mọi người nghĩ?

Định Tuệ

Ma là gì, có thật không? Quan điểm về ma quỷ và địa ngục theo Phật giáo

Định Tuệ

Tại sao phải đứng bên cạnh người sắp mất để trợ niệm?

Định Tuệ

Thế giới Cực Lạc của A Di Đà Phật phổ độ chúng sanh trọn khắp pháp giới hư không giới

Định Tuệ

Đại Sư Ấn Quang khai thị về Pháp môn niệm Phật

Định Tuệ

Người chân tu hành là ngay ở trong cảnh duyên đem tập khí phiền não loại bỏ sạch sẽ

Định Tuệ

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa tập 2 – Pháp Sư Tịnh Không

Định Tuệ

Quy y Tam Bảo là bước đầu trên con đường về quê hương vô sanh

Định Tuệ

Viết Bình Luận