Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Tây Phương Cực Lạc Thế giới người người đều là người thiện

Sau khi ngủ dậy mà chăn mền không xếp lại thì không thể vãng sanh, hành vi này là bất thiện. Vì sao gọi là bất thiện?

Tây Phương Cực Lạc Thế giới người người đều là người thiện, bạn thức dậy mền cũng không xếp, bạn không đủ tư cách để đến Thế giới Cực Lạc. Không nên coi đây là việc nhỏ nhặt, việc nhỏ sẽ làm lỡ mất việc lớn vãng sanh.

Có rất nhiều đồng học đều không có xếp chăn mền, sau khi thức dậy thì để qua một bên. Người ta xem thường. Bạn ở trên giảng đài giảng Kinh có hay đi nữa, mà đời sống cá nhân của bạn cũng không bằng một người phàm phu bình thường thì làm sao có thể khiến người tôn kính bạn đây?

Trên Kinh dạy chúng ta “tu Bồ Tát hạnh”, thế nào gọi là Bồ Tát hạnh? Hành vi trong cuộc sống của Bồ Tát là tấm gương tốt nhất cho hết thảy chúng sanh. Cho nên tôi thường nói, chúng ta khởi tâm động niệm, hành vi cuộc sống có thể làm thành tấm gương cho xã hội đại chúng hay không?

Chúng ta thức dậy, chăn mền cứ vứt sang một bên, vậy thì có thể làm gương cho người không? Bạn cảm thấy tấm gương này có tốt không? Quần áo cởi ra cũng không cần móc vào vị trí, vứt bỏ tùy tiện; ăn cơm xong, chén đũa có thể không rửa, khiến tôi nghĩ đến câu “tà sư thuyết pháp như Hằng hà sa”. Tà sư ở đâu vậy? Chúng ta có cái hành vi này chính là tà sư. Giảng Kinh thuyết pháp học được rồi, tương lai ra bên ngoài giảng Kinh thuyết pháp, bản thân chúng ta chính là tà sư. Tà sư không đâu xa.

Chăn mền của họ mà chưa gấp lại thì hãy giúp họ gấp lại. Ở nơi nào mà đồ đạc nằm bừa bộn, mọi người chúng ta hãy giúp họ thu dọn lại.

Chúng ta là phàm phu, vô cùng đáng thương. Trên Kinh thường nói “người đáng thương xót”, những người đáng thương xót là ai? Là bản thân chúng ta. Đáng thương xót ở chỗ nào? Là không tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền, từ nhỏ không có ai dạy chúng ta.

Chúng ta không phải là Thánh nhân trời sinh, sao có cái đạo lý không bị tập khí của xã hội ô nhiễm chứ? Từ nhỏ lớn lên, nghe quen nhìn quen, đã làm mê mất bổn tánh chúng ta. Chân tướng mê mất rồi, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều là nghiệp tội.

Pháp sư Tịnh Không!
Tâm Hướng Phật/St!

Bài viết cùng chuyên mục

Chư Phật, Bồ Tát Không xa lìa chúng ta

Định Tuệ

Phàm phu thành Phật chỉ trong khoảng một niệm

Định Tuệ

Người thực sự cầu vãng sanh chỉ nói miệng suông thì không được

Định Tuệ

Ma là gì? Có bao nhiêu loại ma theo quan niệm Phật giáo?

Định Tuệ

Sinh tử của ai người ấy đoạn, nghiệp báo của ai người ấy trả

Định Tuệ

Cách tụng Kinh cho người mới bắt đầu cần biết

Định Tuệ

Niệm Phật phải dự bị lúc lâm chung

Định Tuệ

Chúng ta học Kinh Vô Lượng Thọ chắc chắn có thể sanh Tịnh độ

Định Tuệ

Người nhất tâm niệm A Di Đà Phật là người có đại phước báu

Định Tuệ

Viết Bình Luận