Tâm Hướng Phật
Sống An Vui

Chỉ cần niệm Phật cho nhiều, tất cả Kinh Tạng tự nhiên ở tâm bạn

Không cần phải xem nhiều sách vở, chỉ cần niệm Phật cho nhiều. Khi trí huệ khai mở, tất cả Kinh Tạng tự nhiên sẽ ở tại tâm bạn.

“Niệm Phật, tụng kinh, xem kinh và nói chuyện là bốn việc mà bạn chắc chắn làm hằng ngày. Tốt nhất là ít nói chuyện. Thời gian tụng kinh và xem kinh sách không nên nhiều hơn thời gian niệm Phật là tốt nhất. Niệm Phật vẫn là chủ chốt.

Xem kinh sách không cần phải quá nhiều. Phàm gặp việc gì, cứ một câu “A-Di-Ðà Phật” là được. Ðể tránh chuyện thị phi, cứ một câu “A-Di-Ðà Phật”.

Bạn hãy yên lặng, lắng lòng mà niệm Phật; niệm tới lúc ngủ thiếp luôn càng tốt. Khi tâm tới chỗ chuyên nhất – chỉ một niệm – thì bạn có thể siêu xuất Tam Giới, thẳng tới Tây Phương.

Khi tu hành, bạn cần phải tập: mắt nhìn mà giả lờ như không thấy, tai nghe mà giả đò như không biết; chỉ thành thật niệm Phật.

Không cần phải xem nhiều sách vở, chỉ cần niệm Phật cho nhiều. Khi trí huệ khai mở, tất cả Kinh Tạng tự nhiên sẽ ở tại tâm bạn.

Ði, đứng, nằm, ngồi, đều nên ở trong phạm vi niệm Phật. Khi định tâm lại niệm, bạn sẽ giác ngộ rằng chúng ta từ sáng tới tối, tâm luôn nhắm mắt ra bên ngoài mà không bao giờ quán xét xem tâm mình có hướng về Phật A-Di-Ðà chăng. Việc quan trọng nhất khi niệm Phật là phải nghe tiếng niệm cho rõ ràng.

Đi, đứng, nằm, ngồi – nhất cử nhất động, làm gì bạn cũng cứ niệm Phật. Khóc cũng niệm Phật; cất chân một bước cũng niệm Phật. Sức mạnh của việc niệm Phật vĩ đại vô song, có thể khiến bạn đắc niệm Phật tam muội, một thứ định không phải tầm thường.

Khi sinh ra, mình đã mang theo trong người đầy dẫy nghiệp chướng. Do đó, chớ tạo thêm nghiệp mới để chết rồi lại mang đi; chẳng lợi ích chút nào cả !”

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

Xin thường niệm Phật, lễ Phật.

Hòa Thượng Quảng Khâm khai thị.

Trích trong: Cẩm Nang Tu Đạo!

Bài viết cùng chuyên mục

Tích đức lớn lao nhờ ngày đêm niệm Phật

Định Tuệ

Ngày sinh nhật người Phật tử nên làm gì?

Định Tuệ

Còn đi trong sinh tử còn cần phước đức

Định Tuệ

Trong họa có phước trong phước có họa là như thế nào?

Định Tuệ

Trong cuộc sống hãy khoan dung để thêm bạn bớt thù

Định Tuệ

Sự linh ứng nhiệm màu của thần chú Đại Bi

Định Tuệ

Nếu là người thật sự tu đạo sẽ không thấy lỗi thế gian

Định Tuệ

Đạo giáo của Như Lai lấy hiếu làm gốc

Định Tuệ

Trong tâm có Phật, làm gì cũng không mệt

Định Tuệ

Viết Bình Luận