Tâm Hướng Phật
Luận Tạng

Phật Thuyết Thanh Tịnh Tâm Kinh Giảng Ký – HT Tịnh Không

Dưới đây là nội dung sách Phật Thuyết Thanh Tịnh Tâm Kinh Giảng Ký, Lão Pháp Sư – Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng.

Trích đoạn:

PHẬT THUYẾT THANH TỊNH TÂM KINH GIẢNG KÝ[1]
Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng
Năm 1992 tại Đại Giác Liên Xã, Cựu Kim Sơn, Hoa Kỳ
Tâm Tịnh ghi, Hàn Anh kiểm giảo
Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Đề mục kinh này vô cùng rõ ràng, nội dung cũng rất đơn giản, trong sáng, thiết yếu. Trong bộ kinh này, đức Phật dạy chúng ta phương pháp để cái tâm được thanh tịnh. Trong pháp môn Tịnh Độ, chúng ta đều biết đến đạo lý “tâm tịnh cõi nước tịnh”. Do đây biết rằng: đối với việc tu học Tịnh Độ tông, tâm thanh tịnh vô cùng trọng yếu.

Người phiên dịch bộ kinh này là ngài Thi Hộ, Ngài là người ngoại quốc đến Trung Quốc hoằng pháp vào thời Nam Bắc Triều.

[1] Thanh Tịnh Tâm Kinh: Đây là kinh số 803, thuộc quyển 17 của Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, phần Kinh Tập Bộ.

Ngài Thi Hộ (Danapala) không rõ năm sanh và năm mất, sang Trung Quốc dịch kinh vào đời Tống, vốn là người xứ Ưu Điền Na (Udyana), Bắc Ấn Độ.

Năm 980 đời Bắc Tống, đại sư và Tam Tạng Thiên Tức Tai người xứ Ca Thấp Di La (Kashmir) đến Biện Kinh (nay thuộc huyện Khai Phong) trụ ở viện Dịch Kinh chùa Thái Bình Hưng Quốc, tận lực phiên dịch kinh điển.

Ngài dịch được tất cả 115 bộ kinh, gồm 255 quyển. Trong đó đa phần là những kinh điển Mật Giáo như Nhất Thiết Như Lai Kim Cang Tam Nghiệp Tối Thượng Bí Mật Đại Giáo Vương.

Có lẽ vì thế, tuy dịch phẩm của Ngài rất nhiều, nhưng tên tuổi của Ngài không được biết đến nhiều như các vị Cưu Ma La Thập, Nghĩa Tịnh, Huyền Trang…

Mời quý bạn đọc sách Phật Thuyết Thanh Tịnh Tâm Kinh Giảng Ký – Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng tại file PDF dưới đây.

Bài viết cùng chuyên mục

Lăng Kính Đại Thừa – Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng – Sách PDF

Định Tuệ

Niệm Phật Vô Tướng – Hạnh Cơ dịch – Sách PDF

Định Tuệ

Phật Học Phổ Thông quyển 6 – HT Thích Thiện Hoa – Sách PDF

Định Tuệ

Cốt tủy các kinh căn bản Phật Giáo – Phổ Nguyệt – Sách PDF

Định Tuệ

Phật Học Phổ Thông quyển 7 – HT Thích Thiện Hoa – Sách PDF

Định Tuệ

Pháp Ngữ của Hòa Thượng Tuyên Hóa – Sách PDF

Định Tuệ

Tư Tưởng Kinh Địa Tạng – HT Thích Chơn Thiện – Sách PDF

Định Tuệ

Phật Học Phổ Thông quyển 1 – HT Thích Thiện Hoa – Sách PDF

Định Tuệ

Tám Quyển Sách Quý – HT Thích Thiện Hoa – Sách PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận