Tâm Hướng Phật
Nhân Quả

Nhờ chép Kinh Kim Quang Minh siêu độ cho oan gia mà thoát chết

Tôi liền quỳ xuống, thành tâm nguyện tạo bốn bộ Kinh Kim Quang Minh, cầu cho các oan mạng được siêu thoát, để đền trả sự lỗi lầm. Diêm vương và các oan gia đều hoan hỷ chấp nhận. Do đó, tôi mới được tha về…”.

Ông trưởng Cư Đạo ở Ôn Châu, nhân cuộc lễ vu quy cho con gái, giết heo, dê, gà, vịt rất nhiều để tổ chức tiệc. Sau hôn lễ một tuần, Cư Đạo bị bệnh nặng chết. Nhưng được ba hôm thì sống lại, mọi người ban đầu hoảng sợ. Sau đó bình tĩnh lại nghe ông ta thuật lại sự tình rằng:

– Khi hồn tôi vừa lìa khỏi xác, thấy bốn người đi đến, trao cho một văn thư. Tôi cầm xem, thì là lời tố tụng của súc vật vừa bị giết. Đại khái bên nguyên cáo thưa: “Chúng tôi tuy đời trước gây tội nay thọ thân súc sinh, nhưng sự trả quả có kỳ hạn. Nay Trương Cư Đạo ra tay tàn độc, xin Minh Ty đòi y đến đối chất để giải sự oan khổ này!”.

Tôi xem vừa xong, liền bị Minh sứ trói tay dẫn đi về hướng Bắc. Dọc đường sứ nhân bảo: “Theo phước phận thì ông chưa đến đỗi mất mạng. Nhưng ông làm sao giải tỏa được kiện tụng của hơn ba mươi oan mạng, để mong sống lại?”. Tôi tự hối trách, cầu ông ta chỉ cho một lối thoát.

Minh sứ trầm ngâm giây lát rồi bảo: “Chỉ còn một lối thoát là ông phải phát nguyện tạo bốn bộ Kinh Kim Quang Minh để cầu siêu cho các oan gia, họa may mới được khỏi!”.

Kế đó, tôi bị dẫn đến trước vua Diêm La. Nhìn quanh, trong điện có vô số người, tiếng than xót nghe kinh lòng động phách. Giây lát tới phiên mình bị gọi ra xét xử.

Tôi liền quỳ xuống, thành tâm nguyện tạo bốn bộ Kinh Kim Quang Minh, cầu cho các oan mạng được siêu thoát, để đền trả sự lỗi lầm. Diêm vương và các oan gia đều hoan hỷ chấp nhận. Do đó, tôi mới được tha về…”.

Vài hôm sau khỏe lại, Trương Cư Đạo mua giấy tốt, thuê các thư sinh viết chữ khéo đến chép kinh. Nhiều vị nghe việc này cũng phát tâm chép kinh, kể hơn trăm người. Còn những kẻ biết được chuyện oan báo, đều kinh sợ ăn chay giới sát, không thể kể số.

Tâm Hướng Phật/St!

Bài viết cùng chuyên mục

Vừa gây tội, vừa tạo phước có kết cục như thế nào?

Định Tuệ

Sự nguy hiểm của vong hồn thai nhi

Định Tuệ

Bình phục tai biến nhờ ấn tống kinh sách qua mạng

Định Tuệ

Quả báo phá hủy tượng Phật, đốt kinh sách

Định Tuệ

Nạo phá thai tạo nghiệp gì? Quả báo nạo phá thai là rất lớn

Định Tuệ

Công đức ăn chay là rất lớn

Định Tuệ

Nhân nào quả nấy – Báo ứng hiện đời tập 1

Định Tuệ

Quả báo thê lương của người bán trứng vịt lộn

Định Tuệ

Giết heo và quả báo rợn người của người phụ nữ ở Trà Vinh

Định Tuệ

Viết Bình Luận