Tâm Hướng Phật
Nhân Quả

Nghiệp nhân quả báo, tơ hào không sai

Chúng ta phóng sanh có công đức của chúng ta, họ câu cá là tội lỗi của họ, không cần để ý đến họ, không nên để trong tâm.

Cổ đại đức thường dạy chúng ta phóng sanh, phóng sanh rất tốt, phóng sanh là bố thí vô úy, quả báo là khỏe mạnh sống lâu.

Phóng sanh nhất định phải ăn chay, không thể nói ta phóng sanh mà vẫn còn ăn thịt chúng sanh, không thể nào nói như vậy được. Cho nên chúng ta muốn cầu khỏe mạnh sống lâu không có bịnh tật, thì bố thí thuốc men, thường xuyên phóng sanh.

Trước đây phóng sanh, khi tôi còn trẻ đã tham gia rất nhiều. Có 1 lần tôi đi cùng pháp sư Đạo An, ngài dẫn chúng tôi đi phóng sanh, chúng tôi ở trên dòng nước phóng sanh, cách đó không xa có người đang câu cá.

Có người nói với lão hòa thượng, thưa lão hòa thượng ngài phóng sanh ở đây, ngài nhìn xem ở đàng kia có người câu cá, bắt cá.

Lão hòa thượng nói: Chúng ta phóng sanh có công đức của chúng ta, họ câu cá là tội lỗi của họ, không cần để ý đến họ, không nên để trong tâm.

Đây chính là không có phân biệt chấp trước, mỗi người tạo ra nghiệp cho chính mình, thì mỗi người có quả báo cho riêng mình, nghiệp nhân quả báo, tơ hào không sai.

Cho nên chúng ta nhất định phải có trí huệ, đối đãi với tất cả chúng sanh, chúng ta luôn mong muốn tất cả chúng sanh sớm được giác ngộ, sớm được thoát ra khỏi 6 nẻo luân hồi, sớm viên thành Phật đạo, cái nguyện vọng này là nguyện vọng của 10 phương 3 đời tất cả chư Phật Như Lai, chúng ta cùng với chư Phật Như Lai đồng tâm đồng nguyện, bạn nói xem điều này thù thắng biết bao nhiêu.

Chúng ta mong muốn thành tựu cho chúng sanh, thì tuyệt đối không hại chúng sanh, tuyệt đối không gây trở ngại cho chúng sanh.

Nếu bạn gây trở ngại chúng sanh, cản trở họ, làm hại họ thì hồi hướng phát nguyện tâm của chúng ta sẽ hoàn toàn trái ngược với chư Phật Như Lai, cái tâm này mới được gọi là tâm từ bi chân thật, trong nhà Phật nói là đại từ đại bi, đại từ đại bi, ” Đại “chính là không có điều kiện, là tâm Từ Bi vô điều kiện….

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh – Tập 339
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Xin thường niệm A DI ĐÀ PHẬT _()_

Bài viết cùng chuyên mục

Con cháu học Phật, tổ tiên cũng hưởng lây

Định Tuệ

Thọ mạng của chúng sanh trong sáu cõi là do nghiệp lực làm chủ

Định Tuệ

Giải trừ vong nhập

Định Tuệ

Lời Phật dạy về quả báo tội tà dâm: 12 điều tai hại của tội tà dâm

Định Tuệ

Quả báo bội tín vong nghĩa – Báo ứng hiện đời tập 3

Định Tuệ

Quả báo tội bất hiếu với cha mẹ

Định Tuệ

Đám tang chó – Báo ứng hiện đời tập 2

Định Tuệ

Hồn trâu đòi mạng, nhờ Phật Pháp hóa giải

Định Tuệ

Quên mình vì người tránh được tai họa

Định Tuệ

Viết Bình Luận