Tâm Hướng Phật
Nghi Thức

Nghi thức trì chú Đại Bi, chú Dược Sư và niệm Phật A Di Đà PDF

Dưới đây là nội dung nghi thức hành trì Chú Đại Bi, Chú Dược Sư và niệm Phật A Di Đà, Sa-môn Thích Nhật Từ biên soạn, gộp chung 3 nghi thức lại trong một quyển…

Trích đoạn Lời tựa

Quyển nghi thức này là tuyển tập 3 nghi thức thông dụng mà các hành giả Mật tông và Tịnh Độ tông tại Việt Nam thường hành trì. Gộp chung 3 nghi thức lại trong một quyển là nhằm tạo sự tiện ích trong việc hành trì cho các hành giả của hai tông phái.

Nghi thức Trì chú Đại Bi có trọng tâm là làm phát triển tâm từ bi qua trì niệm thần chú. Về bản chất, từ bi là một năng lượng có khả năng cứu khổ, ban vui. Tụng trì chú Đại Bi là để thực tập, nuôi dưỡng, phát triển và thành tựu năng lượng từ bi đó. Từ bi có 3 phương diện:

(i) Ý niệm từ bi, tức phát khởi tâm thương xót và muốn cứu độ các đối tượng khổ đau, (ii) Thể hiện lời nói từ bi cụ thể trong tư vấn, hướng dẫn, chỉ đạo và truyền thông, giúp người khổ đau hiểu được con đường thoát khổ, (iii)Hành động từ bi cụ thể bao gồm sự đồng hành, giúp đỡ, nhập thế phụng sự người khổ đau nhờ đó các bất hạnh được chuyển hóa, cuộc sống được bình an. Nói cách khác, thực hành từ bi là đưa Phật giáo vào cuộc sống, xóa đi nỗi khổ niềm đau của con người.

Nghi thức trì chú Dược Sư có trọng tâm hành trì là phát triển “năng lực thầy thuốc tâm linh” (Dược Sư) như một tiềm năng trong mọi người. Thần chú này có công năng dẹp tan tai chướng, mang lại bình an, thịnh vượng và phát triển tích cực. Để đạt được kết quả này, người trì tụng cần tin và khai thác tiềm lực trị liệu sẵn có trong mỗi người.

Nghi thức niệm Phật A-di-đà có trọng tâm thực tập là: “nhất tâm bất loạn”. Theo kinh A-di-đà, để đạt được mục tiêu này, người niệm Phật cần thực tập 4 điều cốt yếu sau đây: (i) Tăng trưởng căn lành lớn (đại thiện căn), tức nỗ lực chuyển hóa tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, vốn là những điều kiện để trở thành thánh nhân, (ii) Tu dưỡng công đức lớn (đại phúc đức), tức tham gia các loại hình từ thiện, không từ bỏ cơ hội làm phúc, nhập thế phụng sự chúng sinh, (iii) Tạo nhân duyên tốt lớn (đại nhân duyên), tức thiết lập môi trường thuận lợi, xây dựng đạo tràng, thỉnh chuyển pháp luân để mọi người hiểu đúng chánh đạo, thực hành chánh đạo, (iv) xây dựng Tịnh Độ hiện tiền, tức xem các dữ liệu ở Ta-bà đều là nhân duyên tốt để thực tập Phật pháp, chẳng hạn như quan niệm các hiện tượng “gió thoảng, mây bay, suối chảy, thông reo, chim hót…” đều là pháp âm Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Bảy Bồ Đề Phần…

Thiếu bốn yếu tố tiên quyết vừa nêu, khi ngồi niệm Phật, vọng tưởng và tà niệm sẽ trỗi dậy trong đầu hành giả dưới hình thức “nói nhẫm trong tâm”. Đó là lý do ngồi niệm Phật lâu, trải qua nhiều năm tháng mà nhiều người vẫn không đạt được bất loạn, lấy đâu có được nhất tâm.

Cốt lõi của niệm Phật là thể đạt chánh niệm, tâm trở về trạng thái chân không, không vướng kẹt vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, quá khứ, hiện tại, vị lai; không vướng kẹt vào cảm xúc, thái độ và hành vi ứng xử. Do vậy, khi niệm Phật, người niệm không nên để sự cầu nguyện can thiệp vào sự trì niệm. Kết thúc thời niệm Phật, người trì niệm thực tập “hồi hướng công đức”, một hình thức mở rộng tâm từ bi, theo đó, nêu quyết tâm thực hành các hành động từ bi giúp người cụ thể. Nguyện cầu mà không thực hành sẽ dẫn đến “khổ đau do không toại nguyện” (cầu bất đắc khổ) như Phật đã cảnh báo trong kinh Chuyển Pháp Luân, bài Kinh đầu tiên và quan trọng nhất của đức Phật.

Mời quý bạn đọc tụng Nghi thức trì chú Đại Bi, chú Dược Sư và niệm Phật A Di Đà tại file PDF dưới đây.

Xem màn hình rộng

Bài viết cùng chuyên mục

Nghi thức sám hối và cầu siêu cho các vong linh thai nhi

Định Tuệ

Phát nguyện Phổ Hiền – Pháp môn dễ tu được vô lượng công đức

Định Tuệ

Nghi thức phóng sinh đúng Pháp, công đức không thể nghĩ bàn

Định Tuệ

Nghi thức phóng sanh PDF – HT Thích Nhật Từ biên dịch

Định Tuệ

Địa Tạng Chiêm Sát Sám Nghi PDF – Pháp Sư Định Hoằng

Định Tuệ

Nghi thức tụng và lễ lạy 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà PDF

Định Tuệ

Nghi lễ hàng ngày – Thích Nữ Giới Hương biên soạn – Sách PDF

Định Tuệ

Nghi thức trì tụng Niệm Phật Sám Pháp tại nhà

Định Tuệ

Bài văn phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc

Định Tuệ

Viết Bình Luận