Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Muốn vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ phải buông xả vạn duyên

Muốn đi nhất định phải buông bỏ vạn duyên, không còn tu giả, mà tu rất tinh tấn. Không còn tham luyến thế gian này, ý niệm chúng ta mới chuyển được.

Trong kinh điển Đức Phật yêu cầu chúng ta “nhất hướng chuyên niệm”. Quý vị xem bộ kinh Vô Lượng Thọ này, trong phẩm Tam Bối Vãng Sanh nói nhất hướng chuyên niệm.

Một phương hướng, một mục tiêu. Một phương hướng là Thế giới Tây phương Cực Lạc, một mục tiêu là thân cận Phật A Di Đà. Y giáo phụng hành!

Gọi là “chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện (nghĩa là giữ tâm môt chỗ, không có việc gì không làm được)”, chúng ta muốn làm việc này, chính là vãng sanh Thế giới Cực Lạc, chắc chắn thành công.

Nếu trong tâm còn có vọng tưởng, còn có tự tư, tự lợi, còn có danh văn, lợi dưỡng, như vậy phải đọc nguyện này nhiều lần.

Những tập khí phiền não này của chúng ta, đại chúng ở Thế giới Cực Lạc, không có ai không biết. Đại chúng đều biết, Bồ Tát có thể không biết ư? Phật có thể không biết ư? Như vậy tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ của chúng ta không chân thật, tâm này là giả không phải thật, cho nên đời này chưa chắc thành tựu.

Muốn đi nhất định phải buông bỏ vạn duyên, không còn tu giả, mà tu rất tinh tấn. Không còn tham luyến thế gian này, ý niệm chúng ta mới chuyển được. Nếu còn chút tham luyến nào cũng không được, nó trở thành chướng ngại.

Con đường dài vô tận,
Ngút mắt cuối chân trời,
Kiên nhẫn ta tiến bước,
Đường tu sẽ thành thôi.

(HT Tịnh-Không thượng nhân)

Khuyên người tin sâu Nhân-quả báo ứng, sinh-tử luân hồi, đoạn thập ác, tu thập thiện, từ tâm không sát hại vật, chuộc mạng phóng sinh, trì trai giữ giới tâm thanh tịnh – bình đẳng – từ bi, nhìn thấu – tâm buông xả Tam độc, phát Bồ-Đề tâm, trì tụng Kinh điển Đại-Thừa, Hiếu kính Cha Mẹ, Tôn kính thầy tổ, phát tứ hoằng thệ nguyện, tự hành – hóa tha, tùy thuận tu tập 10 hạnh Phổ-Hiền Bồ Tát, chân thật Tin sâu lời Phật Tổ dạy, Nguyện vãng sinh Cực-Lạc chân thành thiết tha, Chuyên tâm tinh tấn công phu hành trì niệm Phật cầu sinh Tịnh-Độ, liễu thoát lục đạo luân hồi:

Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.

Nguyện đem công đức này,
Trang nghiêm Tây phương Cực-Lạc,
Hồi hướng đến Cha Mẹ đời quá khứ và Cha Mẹ đời hiện tại,
Đến Tổ Tiên Cửu Huyền và oan gia trái chủ,
Đến bốn ơn và khắp ba cõi,
Đệ tử và hết thảy chúng sanh,
Đều sanh về cõi Phật Cực-Lạc.

Tâm Hướng Phật/ST!

Bài viết cùng chuyên mục

Sám hối là gì? Hình thức của sám hối

Định Tuệ

Muốn trở thành Phật tử thì phải làm sao?

Định Tuệ

Vì sao người học Phật nhưng không có được lợi ích từ Phật pháp?

Định Tuệ

Chân lý ở nơi đâu thì tất cả Chư Phật Bồ Tát sẽ đến đó để hộ trì

Định Tuệ

Một niệm này bạn buông xả được thì chính là Phật Bồ Tát

Định Tuệ

4 môn tam muội – 3 phần hành trì – Cách đối trị hôn trầm tán loạn

Định Tuệ

Nghiệp lực là gì? Làm gì khi nghiệp lực chi phối?

Định Tuệ

Thần thông từ đâu mà sanh ra?

Định Tuệ

Lời khai thị về Tà dâm – Thủ dâm của Ấn Quang Đại Sư

Định Tuệ

Viết Bình Luận