Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Mở băng giảng Kinh là cúng dường chúng sanh trong cõi U Minh

Hòa Thượng Tịnh Không khai thị: Mọi ngày đều mở chiếu băng ghi hình giảng Kinh là cúng dường Hư không Pháp giới tất cả chúng sanh trong cõi U Minh.

Cư Sĩ Lâm mở chiếu băng ghi hình giảng Kinh 24 giờ không gián đoạn, lúc mới đầu là oan gia trái chủ của lão Lâm trưởng yêu cầu, quỷ thần nghe, mở chiếu những băng ghi hình này, ban ngày người nghe quỷ cũng nghe, ban đêm người không nghe quỷ vẫn tiếp tục nghe.

Thật tình mà nói thì có rất nhiều quỷ còn tinh tấn hơn chúng ta, con người chúng ta tương lai có thể đoạ tam đồ (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh) còn những quỷ thần tinh tấn đó đều sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc – Vì sao vậy? Làm quỷ quá khổ, muốn nhanh nhanh lìa khổ được vui.

Con người tại vì sao không muốn vãng sanh? Con người trong cuộc sống hiện nay, được biệt là tại Singapore này thì quá tốt – vẫn là không muốn đi, cho nên kết quả trong tương lai, con người không bằng quỷ.

Chúng ta nếu như hiểu được cái đạo lý này; nếu bạn muốn rộng kết thiện duyên, hiện tại thực sự có thể kết duyên:

Nếu như điều kiện trong nhà bạn cho phép, ở trong nhà bạn chuyên dùng một chiếc truyền hình (Tivi), 24 giờ đồng hồ mở chiếu băng ghi hình giảng Kinh – để làm gì? Để CÚNG DƯỜNG HƯ KHÔNG PHÁP GIỚI TẤT CẢ CHÚNG SANH TRONG CÕI U MINH; như vậy pháp duyên của bạn liền rộng lớn. Nếu bạn không có duyên với người, bạn có duyên với quỷ thần, quỷ thần họ đều đến xem, đều đến nghe giảng Kinh.

Bạn dùng một cái máy ghi âm, hoặc là cái máy niệm Phật hiện nay rất tốt – cho cái máy này niệm Phật 24 giờ đồng hồ không gián đoạn, thì có rất nhiều chúng sanh trong cõi u minh niệm Phật cùng với bạn.

Bạn không cần sợ “nếu như vậy trở đi không phải tôi đều đã mời gọi quỷ thần về nhà mình rồi sao, vậy có thể được sao”: không sai, sẽ có rất nhiều rất nhiều quỷ ở nhà bạn, đó đều là thần hộ pháp của bạn – vì sao vậy, họ nhận ân đức của bạn, khi bạn không mở chiếu giảng Kinh, họ không được nghe Kinh; bạn không mở máy niệm Phật, họ không được nghe niệm Phật, thì họ sẽ quên việc niệm Phật; bạn mà làm (việc chiếu mở giảng Kinh, mở máy niệm Phật 24 giờ không gián đoạn) như vậy, thì bạn là đại ân nhân của quỷ thần trong cõi u minh, họ sẽ tri ân báo ân.

Hiện nay, mỗi một gia đình đều có thể làm được, chẳng qua nếu bạn làm ở nhà thì bạn phải trưng cầu sự đồng ý của cả nhà – vì sao vậy? Để tránh việc (làm ồn), ban đêm máy niệm Phật này, truyền hình mở băng giảng Kinh đó không ồn đến mọi người trong nhà, nếu ồn sẽ không thể ngủ được, rồi họ sẽ khám nghiệm, vậy thì sẽ phiền phức, nhất định phải hiểu được cái đạo lý này.

Nếu như trong nhà phòng ốc nhiều, thì dùng một căn phòng làm Phật đường, khi bạn (dùng máy thu âm) mở Pháp thì âm lượng nhỏ một chút cũng không sao, nhất định phải có âm thanh.

Chúng ta tương lai thành Phật, cái quang minh ấy sẽ không thua kém A Di Đà Phật, đây là SỰ KỲ VỌNG CỦA A DI ĐÀ PHẬT ĐỐI VỚI CHÚNG TA, bạn nghĩ “A Di Đà Phật nhất định không mong muốn chúng ta có thành tựu giống như ngài” vậy thì bạn sai rồi, sự kỳ vọng của A Di Đà Phật quả thật giống như sự kỳ vọng của cha mẹ đối với con cái, có ngươi cha mẹ nào mà không kỳ vọng con cái tương lai thành tựu vượt trội hơn cả chính mình chứ.

Quý vị thử nghĩ mà xem, hiện tại thầy cô thì tôi không hiểu cho lắm, người làm thầy ngày trước, duy nhất chỉ có một sự hy vọng là, hy vọng học trò có được thành tựu cao hơn cả chính mình – đó là sự thành tựu của người thầy, đời sau nếu không thể siêu vượt được đời này của chúng ta, thì thành tựu gì cũng đều không thể bàn luận.

Ngạn ngữ có một câu nói: “trong ba tội bất hiếu, không người nối dõi là tội lớn nhất” – cái chữ “nối dõi” này không phải nói bạn có con cháu đời sau, không phải cái ý này, ĐỜI SAU PHẢI SIÊU VƯỢT HƠN ĐỜI NÀY CỦA CHÚNG TA, ĐÂY GỌI LÀ “NỐI DÕI”.

Đây là việc lớn, cho nên phải toàn tâm toàn lực để dạy bảo giúp đỡ cho đời sau, khiến thành tựu của họ vượt bậc hơn cả thế hệ này của chúng ta, đây là cái tâm của bậc làm cha mẹ, tâm của bậc làm sư trưởng, cho nên vì vậy mà mọi người tôn kính sư tưởng đến như vậy – tôn sư trọng đạo, đã kết ân của sư trưởng và cái ân của cha mẹ, xem bình đẳng như nhau, đạo lý là ở chỗ này.

Nhưng mà xã hội ngày nay, người đọc sách Thánh Hiền ít, cũng có thể người làm cha mẹ mong muốn con cái vượt hơn mình, rạng rỡ tổ tông; hầu hết thầy cô thì chưa hẳn có cái tâm lượng này. Sư đạo đã không nữa, thật vô cùng đáng buồn; nếu như sư đạo mà không còn, thì huệ mạng của tất cả chúng sanh đã bị đoạn dứt.

Việc giảng Kinh dạy học ở trong nhà Phật, là nói vọng về mạng của Phật, không phải là nói dùng huệ mạng của Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng không phải nói vọng huệ mạng của A Di Đà Phật, mà là nói dùng huệ mạng Phật của chính mình; tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đã có Phật tánh thì sẽ thành Phật; cho nên nói vọng huệ mạng Phật là có hai cái ý nghĩa, cái ý nghĩa quan trọng nhất là nói dùng huệ mạng Phật của chính mình – duy chỉ có huệ mạng Phật tánh của chính mình được nối tiếp, thì huệ mạng của chư Phật Như Lai mới thực sự được kế thừa nối tiếp; nếu huệ mạng của ta bị đoạn dứt thì ta có năng lực gì để mà nói dùng huệ mạng của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đạo lý này mọi người hãy suy nghĩ cho kỹ càng, phải suy nghĩ cho thông suốt.

Trong đời này của chúng ta, chăm chỉ nỗ lực thật sự làm, nhất định không để đời này trôi qua một cách uổng phí, vậy thì sẽ rất đáng tiếc.

– Trích Kinh Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 10 – Hòa Thượng Tịnh Không giảng!

Nguyện đem công đức này,
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ.
Trên đền bốn ân trọng,
Dưới cứu khổ ba đường.
Nếu có ai thấy nghe,
Ðều phát tâm Bồ Ðề,
Hết một báo thân này,
Đồng sanh Cực Lạc quốc.

Chúng sinh vô biên, thệ nguyện độ khắp.
Phiền não vô tận, thệ nguyện dứt sạch.
Pháp môn vô lượng, thệ nguyện tu học.
Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành tựu.

Tâm Hướng Phật!

Bài viết cùng chuyên mục

Có bao nhiêu loài Ngạ quỷ? Họ ở đâu, sống bằng cách nào?

Định Tuệ

Tự tánh của chính chúng ta vốn đầy đủ trí huệ, đức năng

Định Tuệ

Trạo cử hối quá là gì? Phương pháp khắc phục trạo cử hối quá

Định Tuệ

Khi buông xuống chúng ta sẽ biết rõ, hiểu rõ

Định Tuệ

Vốn sẵn là Phật, nay lại làm Phật

Định Tuệ

Lão Hòa Thượng Hải Hiền 112 tuổi tự tại vãng sanh

Định Tuệ

Tâm niệm Phật là tâm thanh tịnh, tâm tịnh ắt cõi Phật sẽ tịnh

Định Tuệ

Người tin niệm câu A Di Đà Phật sẽ được vô lượng phước đức

Định Tuệ

Mười tám lời đại nguyện của Hòa Thượng Tuyên Hóa

Định Tuệ

Viết Bình Luận