Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Đã không niệm Phật thì không có nhân duyên Tịnh Độ

Có người bảo rằng: “Ta chỉ tự thanh tịnh tâm mình thì tự nhiên vãng sanh Tịnh Độ, cần gì niệm Phật cầu vãng sanh?”.

Hỏi: Tâm chính là Phật, thì quán xét ngay nơi tâm mình là được, cần gì niệm Phật nào khác?

Đáp: Tâm mình cùng với chư Phật thật sự đồng một thể, thì quán xét tâm mình hay quán xét đức Phật khác chỉ tùy theo sự tiện lợi ở căn cơ. Lẽ nào lại chấp tâm mình là Phật, bảo rằng đức Phật khác ở ngoài tâm hay sao?

Vả lại, niệm đức Phật khác là một phương tiện thù thắng của chư Phật, khiến cho được vãng sanh cõi nước kia, nhờ tha lực mau đến Bồ Đề. Sự lợi ích ấy thật rất to lớn.

Hỏi : Tịnh Độ ở nơi tâm, cần gì cầu sinh Cực Lạc?

Đáp: Ông nói Tịnh Độ ở nơi tâm là đã chấp vào cái tâm nhỏ bé này làm Tịnh Độ, mà Cực Lạc thì xa xôi ở ngoài mười muôn ức cõi. Như thế, hoàn toàn chẳng biết ý chỉ của Duy Tâm.

Bảo rằng, Duy Tâm nghĩa là tâm bao trùm hư không, lượng khắp pháp giới. Tùy tâm thanh tịnh thì biểu hiện cõi thanh tịnh; tâm uế trược thì biểu hiện cõi uế trược. Thế nên biết, người vãng sanh Cực Lạc chính bởi tâm thanh tịnh nên biểu hiện thanh tịnh, lẽ nào lại ở ngoài tâm?

Nếu tâm bị hạn cuộc nơi nhỏ bé rồi cho đó là Tịnh Độ, thì chẳng những Cực Lạc không ở trong tâm mà Ta Bà cũng chẳng ở trong tâm; không chỉ Cực Lạc chẳng nên vãng sanh, mà Ta Bà cũng chẳng nên sinh vào.

Vả lại, nay hỏi ông đời sau quả thật có sinh hay chăng? Quả thật không sinh hay chăng? Nếu như nói rằng có sinh thì đem cái gì sinh, rồi sau đó mới thành Duy Tâm? Nếu như nói rằng không sinh, đã rơi vào kiến chấp đoạn diệt. Đó là cái thấy của Ngoại Đạo, lý luận của Ma Ba Tuần.

Hỏi: Có người bảo rằng: “Ta chỉ tự thanh tịnh tâm mình thì tự nhiên vãng sanh Tịnh Độ, cần gì niệm Phật cầu vãng sanh?”.

Đáp rằng: Đã không niệm Phật thì không có nhân duyên Tịnh Độ. Chỉ muốn ở nơi thế giới uế trược này tự thanh tịnh tâm mình, đây là điều Bồ Tát Long Thọ gọi là “khó hành đạo”.

Bởi vì cõi này cảnh duyên uế trược tạp loạn, nhiều chướng ngại đối với sự tu hành, bảy người tiến tám người lùi, xoay vần trong sáu nẻo, trải qua số kiếp nhiều như cát bụi vẫn còn vướng mắc trong sinh tử. Cần phải đoạn hết Kiến Hoặc và Tư Hoặc mới ra khỏi ba cõi, chứng đắc đến Thất trụ (Bất thối trụ: đạo tâm tăng trưởng không còn lui sụt) mới gọi là Bất thối, mà còn chưa có phần vãng sanh Tịnh Độ, sao lại nói là “tâm tịnh thì cõi tịnh?”. Như thế không phải là rất khó khăn hay sao?

Trích : Tịnh Từ Yếu Ngữ
Thiền Sư Nguyên Hiền
Dịch: Thích Minh Thành
Nam Mô A Di Đà Phật!

Bài viết cùng chuyên mục

5 điều quan trọng mà người niệm Phật cần nên làm

Định Tuệ

Chư Phật, Bồ Tát Không xa lìa chúng ta

Định Tuệ

Phật và Bồ tát luôn hiện thân xung quanh mà chúng ta không biết

Định Tuệ

Lược đàm về Tham phiền não – Đối trị dục nhiễm, tham vi tế

Định Tuệ

Công danh bổng lộc thế gian này đều là do ở trong mạng của bạn đã có

Định Tuệ

Nói lược về các duyên khảo: Nguyên nhân của các chướng duyên

Định Tuệ

Niệm Phật cầu vãng sanh, phải nắm chắc thời gian hiện tại

Định Tuệ

Người ăn mặn nếu chịu ăn chay chắc chắn ít bệnh

Định Tuệ

Lúc niệm khởi lên thì làm sao khống chế được nó?

Định Tuệ

Viết Bình Luận