Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Chú Dược Sư tiếng Việt và tiếng Phạn, lợi ích khi trì tụng thần chú

Dưới đây là Chú Dược Sư bản tiếng Việt và tiếng Phạn, hành trì tụng thần chú này mang đến lợi ích to lớn, vi diệu không thể nghĩ bàn.

1. Ý nghĩa Thần chú Dược Sư

Bổn nguyện của Dược Sư Như Lai là trị tất cả trọng bệnh phiền não vè thân và tâm của chúng sinh, cứu độ chúng sinh ra khỏi sinh tử khổ đau. Vì Dược Sư Như Lai có bổn nguyện thanh tịnh như vậy nên ánh sáng trong suốt hoàn toàn thanh tịnh (Lưu Ly Quang) như lưu ly vô ngại hiển hiện trên thân của Ngài, và quốc độ của Ngài cũng như vậy nên gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang.

Dược Sư, nghĩa đen là thầy thuốc chữa bệnh. Lưu ly là một loại ngọc màu xanh trong suốt. Quang là ánh sáng. Lưu ly quang là ánh sáng ngọc lưu ly. Dược Sư Lưu Ly Quang Phật là vị Phật có danh hiệu Thầy thuốc chữa bệnh, ánh sáng như ngọc lưu ly. Phật Dược Sư hiểu biết và thông suốt tất cả y dược của thế gian và xuất thế gian, Ngài có thể chữa trị hết tất cả những thứ bệnh khổ của chúng sinh, những điên đảo vọng tưởng do tham, sân, si phiền não gây ra.

Ánh sáng của Phật Dược Sư thật không nghĩ bàn. “Trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, không có chút nhơ bợn, ánh quang minh chói lọi khắp nơi”. Ánh sáng ấy chiếu đến đâu đều phá hết tăm tối vô minh của chúng sinh, đem lợi lạc và diệt tất cả những bệnh khổ thân tâm của chúng sinh, khiến cho họ xa lìa mê vọng mà hướng đến giác ngộ, giải thoát.

Nhờ trì tụng chú Dược Sư mà mở rộng tấm lòng, không còn tham lam, ích kỷ chỉ lo tích cóp cho riêng mình đồng thời luôn chia sẻ, ca ngợi và thực hành bố thí. Đối với những tội lỗi, lầm lỡ đã gây tạo, nhờ trì tụng chú Dược Sư mà được chuyển hóa đồng thời phát nguyện sống đạo đức, lương thiện theo Chính pháp, phát tâm tu học, diệt trừ khổ não, thành tựu giải thoát.

Nhờ năng lực bổn nguyện của Đức Phật Dược Sư, những chúng sinh trì tụng chú Dược Sư được tiêu trừ tất cả bệnh khổ và thành tựu mọi sở nguyện, sở cầu.

2. Chú Dược Sư tiếng Việt và tiếng Phạn

Dược Sư quán đảnh chơn ngôn tiếng việt:

Nam mô Bạc già phạt đế, bệ sát xã, lũ lô thích lưu ly, bác lặc bà, hắc ra xà dã.
Đát tha yết đa tha, a ra hắc đế.
Tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha.
Án bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế toá ha.

Dược Sư quán đảnh chơn ngôn tiếng phạn:

Namo bhagavate bhaiṣajyaguru
vaiḍūryaprabharājāya tathāgatāya
arhate samyaksambuddhāya tadyathā:
oṃ bhaiṣajye bhaiṣajye bhaiṣajya-samudgate svāhā.

3. Những lợi ích khi trì tụng thần chú Dược Sư

Bổn nguyện của Dược Sư Như Lai là trị tất cả trọng bệnh phiền não về thân và tâm của chúng sinh, cứu độ chúng sinh ra khỏi sinh tử khổ đau.

Chú Dược Sư có tác dụng gì?

Khi trì tụng chú Dược Sư chúng ta sẽ được ánh sáng trí tuệ trong suốt như ngọc lưu ly của Ngài soi chiếu. Lúc đó, chúng ta sẽ mở rộng tấm lòng không còn những tham sân si vô độ, đồng thời sẽ phát khởi lòng từ bi, yêu mến hết thảy mọi người, mọi loài, mọi việc dù là tốt hay bất lợi cho bản thân chúng ta.

Nếu người mắc phải nhiều tội lỗi trì tụng chú Dược Sư, sẽ chuyển hóa và phát nguyện sống đạo đức, nghiêm khắc tu hành, bù đắp tội lỗi, thành tựu giải thoát.

Nếu là thân phụ nữ khi tụng chú Dược Sư, Phật Dược Sư sẽ hướng cho các bạn nữ tu hành, giảm đi tính yếu đuối vốn có trong tính nữ, mạnh mẽ độc lập hơn, thông suốt và bớt khổ đau.

Nếu là người nghèo khổ không có quần áo để mặc, tụng chú Dược Sư sẽ được người cứu độ, giúp đỡ. Đồng thời giúp họ trở nên minh mẫn trí tuệ hơn, hiểu cái gì là đủ hạnh phúc, không cưỡng cầu.

Nếu là người đang bệnh tật sắp mạng chung, tụng chú Dược Sư sẽ được Ngài hóa giải những bệnh tật khổ đau trên thân thể, và chấp nhận rời bỏ cuộc đời trong thoải mái, dễ chịu.

Những chúng sanh kiên trì , đọc tụng chú Dược Sư này sẽ được tiêu trừ mọi bệnh khổ và đạt được sở cầu sở nguyện như ý.

Trích lời đức Phật dạy trong Kinh Dược Sư về lợi ích trì tụng Thần Chú Dược Sư

“Lại này Văn Thù Sư Lợi! Sau khi thành đạo, Đức Phật Dược Sư phát tâm đại từ, liền vào Chánh định, hóa Phật trên đỉnh, thuyết Đà la ni Thần chú Tiêu tai, khiến cho ba cõi bốn loài không còn những bệnh quái ác. Nếu chư Bồ tát sanh ở đời sau, gặp bệnh nan y, nên trì chú này vào bát nước sạch, không có vi trùng, cho bệnh nhân dùng, liền được khỏe mạnh. Bồ tát đa hạnh làm thuốc cứu người, phước nhiều vô lượng, hiện đời được người kính trọng; chết lại theo Phật Dược Sư, tinh tấn siêng tu, sẽ thành Vô thượng Chánh giác”.

Bấy giờ Văn Thù Bồ tát xin Phật truyền bá kinh này, giải ách trừ tai, cứu đời mở đạo.

Đức Phật lại bảo: “Nếu có người nào cúng dường cầu phước, thì trước phải tạo bảy tượng của Phật Dược Sư để trên tòa cao, rải hoa dâng hương, đốt đèn tục mạng. Giữ tâm thanh tịnh, không giận, không buồn, thương xót chúng sanh, khởi tâm cứu hộ. Luôn nhớ bổn nguyện công đức của Phật Dược Sư, đọc tụng, suy tư, dạy người làm phước, thì được công đức không thể nghĩ bàn.

“Nếu ở thế gian, vượt núi băng ngàn, luôn gặp tai nạn, nước trôi, lửa cháy, quan lại hành hình, dưới biển cá kình, trên non hổ dữ, sư tử, độc xà, giặc giã khắp nơi, hết đường chạy thoát. Nhờ có căn lành đời trước, nên nhớ danh hiệu của Phật Dược Sư, trừ tai thần chú, nhiếp niệm thọ trì, tất cả tội này theo đây tan mất.

“Nếu có Phật tử lỡ phạm cấm giới, sợ đọa tam đồ, kính trọng tôn thờ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Nhờ công đức này, khỏi đường sanh tử. “Nếu có phụ nữ chịu khổ lúc sanh, sức lực tiêu tan, tưởng chừng phải chết. Nhờ phước đời trước, nghe được danh hiệu của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, liền hết khổ đau, hạ sanh mau lẹ, mẹ con bình an”.

Tâm Hướng Phật!

Bài viết cùng chuyên mục

Tập khí là gì? Tu hành quá nhiều tập khí làm sao dứt trừ?

Định Tuệ

Phải nên giúp đỡ người nhà bị bệnh tâm thần như thế nào?

Định Tuệ

Người niệm Phật lúc lâm chung được vãng sanh hay không?

Định Tuệ

Lời phát nguyện cho người tu Tịnh độ cầu vãng sanh Cực Lạc

Định Tuệ

5 giới cấm căn bản của người Phật tử tại gia cần biết

Định Tuệ

Phương pháp cải tạo vận mạng, tích lũy tài khố cho đầy lên

Định Tuệ

Trồng phước tu thiện rất nhiều nhưng tại sao không được phước?

Định Tuệ

Ngũ uẩn của thời cuộc: Chơn lý của ngũ uẩn

Định Tuệ

Tổn người lợi mình chính là ác

Định Tuệ

Viết Bình Luận