Tâm Hướng Phật

Chú Dược Sư tiếng Việt và tiếng Phạn, lợi ích khi trì tụng thần chú

Định Tuệ
Dưới đây là Chú Dược Sư bản tiếng Việt và tiếng Phạn, hành trì tụng thần chú này mang...