Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Bố thí một câu A Di Đà Phật chính là bạn đang bố thí Pháp

Nếu bạn thật biết, thì suốt ngày bạn bố thí pháp này không biết là cho biết bao nhiêu người. Khi nói chuyện với người, bạn nói: “A Di Đà Phật!”, đó là bạn bố thí pháp cho họ rồi.

Nếu chúng ta muốn tu công đức thù thắng thì nhất định phải tu pháp bố thí. Về pháp bố thí, tôi không biết giảng Kinh thì tôi làm sao bố thí pháp, tôi phải tu bằng cách nào? Bạn không biết giảng Kinh, nhưng bạn biết niệm A Di Đà Phật thì được rồi.

Nếu bạn thật biết, thì suốt ngày bạn bố thí pháp này không biết là cho biết bao nhiêu người. Khi nói chuyện với người, bạn nói: “A Di Đà Phật!”, đó là bạn bố thí pháp cho họ rồi. Hiện tại các vị ngày ngày không rời khỏi điện thoại, khi vừa cầm đến điện thoại thì “A Di Đà Phật!”.

Mỗi câu A Di Đà Phật gieo vào trong A Lại Da Thức của đối phương, tương lai họ sẽ nhờ vào một câu A Di Đà Phật này vãng sanh bất thoái thành Phật.

Duyên thù thắng thì họ một đời này thành tựu, nếu duyên không thù thắng, hoặc là đời sau thành tựu, họ quyết định được độ, nhất định vãng sanh.

Ngày nay người tin theo tà giáo đều không nên lo. Có một số đồng tu hỏi tôi: “Những người tà giáo đó muốn xin sách chúng ta, chúng ta có cho họ hay không?”.

Tôi nói: “Cho đi! Tại vì sao không cho chứ?”.

Cho họ chính là độ họ, cho dù họ tà ác thế nào, danh hiệu A Di Đà Phật này họ nghe được rồi, hình tượng A Di Đà Phật này họ thấy rồi, vậy thì được rồi, tà cũng được độ.

Ngay đời này tà thì họ phải chịu quả báo, họ phải chịu quả báo của địa ngục A Tỳ. Quả báo của địa ngục A Tỳ chịu xong rồi, thì họ vẫn gặp được Phật pháp, họ vẫn được độ.

Dường như năm trước, ngay nơi đây, tôi giảng qua một lần “Phát khởi Bồ tát thù thắng chí nhạo kinh”. Mở đầu kinh văn, Phật nêu ra một thí dụ, có người nói xấu hủy báng hai vị tỳ kheo. Hai vị này là pháp sư giảng kinh. Người nói xấu nói: “hai vị tỳ kheo này phá giới, không có đức hạnh” khiến người nghe mất tín tâm đối với hai vị pháp sư này, dẫn đến phá hoại pháp hội đạo tràng.

Sau đó người tạo tội nghiệp đọa địa ngục một ngàn tám trăm vạn năm. Một ngàn tám trăm vạn năm là niên số của nhân gian chúng ta, họ nhận chịu khổ đau trong địa ngục vô lượng kiếp. Sau một ngàn tám trăm vạn năm còn phải chịu dư báo chính là ngạ quỷ súc sanh. Đến nhân gian còn chịu ác báo, dư báo báo tận mới có lại được thân người, gặp lại được Phật pháp. Việc này là vào thời đại của Phật Câu Lưu Tôn.

Mới biết được, tạo khẩu nghiệp thật đáng sợ, vì chúng ta làm mất đi cơ duyên nghe pháp của người khác, làm cho một người ở ngay trong một đời bị phá đi cơ hội được độ. Tội nghiệp này rất nặng, cho nên cảm chịu khổ báo thời gian dài đến như vậy.

Thế nhưng sau khi tội báo hết, tất nhiên trong A Lại Da thức của người đó còn có chủng tử của Phật. Chịu xong quả báo, người đó còn được dựa vào hạt giống kim cang này, tu hành chứng quả, vãng sanh bất thoái thành Phật.

Không một ai mà không được độ, người tạo tác tội nghiệp, chúng ta phải nên biết, chỉ là họ còn có một đoạn khổ nạn phải chịu, nhận xong đoạn khổ nạn này, vẫn là bằng hữu của Hải Hội Liên Trì, của Tây Phương, vẫn là phải gặp mặt; thế nhưng đoạn khổ nạn này, họ không cách gì tránh khỏi.

Cho nên các vị đồng tu tường tận những đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật, thì phải nên cảnh giác đến. Thiện nhất định phải tu; ác thì nhất định không làm, quyết định không làm ác, thà bỏ thân mạng, ta cũng không làm ác. Sinh mạng không đáng tiếc, thiện căn phước đức, nhân duyên là quan trọng, nhất định phải giữ lấy.

– Trích bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ (tập 32) –
Chủ giảng: Lão Hoà Thượng Tịnh Không

Nguyện đem công đức này,
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ.
Trên đền bốn ân trọng,
Dưới cứu khổ ba đường.
Nếu có ai thấy nghe,
Ðều phát tâm Bồ Ðề,
Hết một báo thân này,
Đồng sanh Cực Lạc quốc.

Chúng sinh vô biên, thệ nguyện độ khắp.
Phiền não vô tận, thệ nguyện dứt sạch.
Pháp môn vô lượng, thệ nguyện tu học.
Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành tựu.

Xin thường niệm A Di Đà Phật!

Tâm Hướng Phật!

Bài viết cùng chuyên mục

Phá trừ các mối nghi gây chướng ngại cho việc vãng sanh

Định Tuệ

Thời kỳ Mạt Pháp, Tịnh Độ thành tựu

Định Tuệ

Làm thế nào mới có thể thật sự đạt Tịnh niệm tương kế?

Định Tuệ

Người sắp mất thấy người thân đã chết hiện về, hãy bảo họ đừng để ý đến

Định Tuệ

Làm thế nào để tạo ra phước đức, sanh phước báu?

Định Tuệ

Thất Bồ đề phần là gì? Thất giác chi gồm những pháp nào?

Định Tuệ

Người tu đạo cần có tâm kiên trì không đổi

Định Tuệ

Những lợi ích khi thường niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát

Định Tuệ

Ngũ căn Ngũ lực là gì? Nội dung của Ngũ căn và Ngũ lực

Định Tuệ

Viết Bình Luận