Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Muốn tiêu trừ bảy thứ tai nạn phải nên xưng niệm Phật A Di Đà

Niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, được trăm nghìn vô lượng vô số chư Phật trong mười phương cùng đến vây quanh hoan hỉ hộ niệm.

Niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật công đức thù thắng hơn tất cả, khiến cho tội chướng sâu nặng trong ba thời cũng chuyển biến thành nhẹ.

Niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật hiện đời được vô lượng lợi ích, tiêu trừ tội chướng sanh tử luân hồi, cho đến định nghiệp chết yểu cũng đều tiêu trừ.

Niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, được Phạm thiên, Đế Thích đều quy kính, chư thiên và các thiện thần ngày đêm thường theo ủng hộ như bóng theo hình.

Niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, được Tứ Đại thiên vương ngày đêm thường ủng hộ, ác quỷ trong bốn phương không dám đến gần.

Niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, được Kiên Lao Địa Thần tôn kính, ngày đêm cùng theo ủng hộ như bóng theo hình.

Niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, được Long vương Nan-đà-bạt-nan và vô lượng long thần tôn kính ngày đêm thường theo ủng hộ.

Niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, được vua Diêm-ma tôn kính, cùng với Ngũ Đạo Minh quan ngày đêm thường ủng hộ.

Các thiên thần và địa thần này đều là quỷ thần thiện, họ đều cùng nhau ủng hộ các chúng sanh niệm Phật.

Niềm tin vào nguyện lực bất khả tư nghị tức là đại bồ-đề tâm, cho nên được tất cả ác quỷ thần trong trời đất kính nể.

Niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật được Bồ-Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí cùng Hằng sa chư Bồ-Tát thường theo hộ niệm như hình với bóng.

Trong ánh sáng của Đức Phật Vô Ngại Quang có vô số các hóa Phật A-Di-Đà mỗi vị hóa Phật đó đều theo bảo hộ người có tín tâm chân thực.

Niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, được trăm nghìn vô lượng vô số chư Phật trong mười phương cùng đến vây quanh hoan hỉ hộ niệm.

Pháp Sư Huệ Tịnh – 慧淨法師- Dharma Master Huijing
Nam Mô A Di Đà Phật!

Bài viết cùng chuyên mục

Vì sao ngài Địa Tạng Bồ Tát vĩnh viễn thị hiện ở quả vị Bồ Tát?

Định Tuệ

Tâm phải chế ngự được tham, sân, si, mạn, nghi

Định Tuệ

Phát lồ là gì? Tinh thần phát lồ là tinh thần tự giác

Định Tuệ

Thần thông là gì? Thần thông có thắng sức mạnh của nghiệp?

Định Tuệ

Người có nguyện vọng cầu con thì nên chép Kinh gì?

Định Tuệ

Ăn ngũ vị tân chiêu cảm loài ngạ quỷ

Định Tuệ

Lời dặn dò sau cùng của một vị Thiền Sư

Định Tuệ

Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả

Định Tuệ

Tu là tuyên chiến với ma quân, tu là dẹp bỏ thói hư tật xấu

Định Tuệ

Viết Bình Luận