Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

5 điều quan trọng mà người niệm Phật cần nên làm

Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, không làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử, phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phật.

1. 5 điều quan trọng người niệm Phật cần nên làm
  1. Hãy nên tìm một nơi chân thật tu đạo, giữ tâm khiêm hạ, chết sạch những vọng động, tu trì Tịnh Nghiệp.
  2. Nghĩ không còn sống lâu trong thế gian, cái chết có thể đến trong sớm tối, nào còn dám xen vô chuyện người khác.
  3. Sanh lòng chân thật, phát nguyện thiết tha, chí thành, cung kính trì danh hiệu Phật, nhiếp tai lắng nghe từng câu từng chữ nối với nhau đừng sót câu nào. Thường nghe cả ngày, tiếng niệm Phật của mình thì tâm sẽ thanh tịnh, tâm sẽ quy nhất.
  4. Dẫu cho tâm đã tịnh, vọng bị khuất phục rồi, chớ nên sanh tâm hoan hỷ, tự khoe khoang với người khác.
  5. Gặp bất cứ ai đều khuyên họ niệm Phật, cầu sanh Tây Phương.

Con người ở trong thế gian chẳng thể siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử đều là vì vọng niệm gây nên. Ngay trong lúc Niệm Phật, liền nghĩ như chính mình đã chết, chưa được vãng sanh, trong mỗi một niện đều gác bỏ tất cả hết thảy tình niệm thế gian ra ngoài. Trừ một câu niệm Phật hiệu ra, không có một niệm nào để được! Làm thế nào để niệm được như thế? Là vì ta đã chết rồi, tất cả hết thảy vọng niệm đều chẳng vướng mắc nữa. Niệm được như thế ắt sẽ có lợi ích lớn lao. Những kẻ trí kiến nhỏ nhoi hiện thời hễ hơi có một chút cảnh giới tốt đẹp bèn tự mãn, tự cho là đủ, tưởng mình đã đắc tam muội rồi! Hạng người ấy mười người hết chín người đều bị ma dựa, phát cuồng vì tâm niệm cách ngăn với Phật, phù hợp với ma cho nên thành ra như vậy.

Người học đạo, niệm niệm không quên chữ “tử” này, thì đạo nghiệp tự nhiên thành tựu. Hãy đem ngay một chữ “Tử” dán vào trán. Hễ những cảnh chẳng nên tham luyến hiện ra liền biết đấy chính là vạc sôi, lò than của chính mình, quyết sẽ chẳng như con thiêu thân đâm đầu vào lửa, cam chịu đốt mình!

Với những sự mình phải nên làm sẽ biết đấy là thuyền từ để thoát khổ, quyết sẽ chẳng đến nỗi gặp việc nhân bèn thoái thác, thấy việc nghĩa chẳng làm! Như thế thì trần cảnh sẽ là duyên để nhập đạo, há cần phải dứt sạch trần duyên mới kham tu đạo chăng? Bởi đã làm chủ được tâm, chẳng bị cảnh chuyển, thì trần lao chính là giải thoát.

Niệm Phật mới hòng tiêu túc nghiệp.
Kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm.
Đạo nghiệp chưa thành, há để tâm này tán loạn.
Kỳ chết sắp đến, tận lực từ tạ mọi thù tạc.

Nếu sanh về tây Phương, thì đồng với Phật quang thọ vô lượng vô biên. – “Tổ Ấn Quang khai thị năm 80 tuổi”.

5 điều quan trọng mà người niệm Phật cần nên làm

2. Phương pháp niệm Phật không xen tạp

Nếu muốn niệm Phật đạt đến không xen tạp, phương pháp Ấn Quang Đại sư ngài dùng một đời có thể giúp đỡ chúng ta, chúng ta có thể học tập. Phương pháp của Ngài là ba thứ rõ ràng.

Thứ nhất là niệm được rõ ràng, tốc độ niệm Phật không nên nhanh, Ấn Quang Đại sư niệm từng chữ từng chữ một. Chữ chữ phân minh rõ ràng, lỗ tai nghe rất rõ ràng, nghe âm thanh bản thân niệm Phật.

Câu niệm danh hiệu Phật này là câu thứ mấy, nhớ rất rõ ràng. Phương pháp ghi nhớ của Ngài là từ một đến mười, sau đó lại từ một đến mười, vĩnh viễn là một đến mười. Không nên đếm 11, 12, không niệm như vậy, một đến mười.

Câu niệm Phật này của tôi là câu thứ mấy trong mười câu, dùng tâm ghi nhớ, không nên để lại dấu vết, không nên nói A Di Đà Phật một, A Di Đà Phật hai, vậy là sai rồi, như vậy là không được, A Di Đà Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật trong tâm nhớ đây là câu thứ mấy. Như vậy tạp niệm sẽ không xen vào, là một biện pháp rất tốt.

Ấn Quang Đại sư một đời niệm Phật chỉ dùng cách niệm như vậy. Có rất nhiều người niệm Phật không thể nhiếp tâm, vọng niệm rất nhiều, đi thỉnh giáo Ngài, Ngài liền đem phương pháp này dạy cho họ, rất có hiệu quả, mọi người có thể thử thử xem.

Đặc biệt đối với người hiện nay, người hiện nay đều là tâm tính nóng nảy, vọng niệm rất nhiều, từ đâu mà có? Truyền nhiễm mà có. Thứ gì truyền nhiễm đến cho quí vị? Truyền thông truyền nhiễm cho quí vị. Đầu tiên là ti vi, quí vị có xem ti vi hay không? Quí vị xem ti vi chính là tiếp thu ô nhiễm. Phải biết, trên ti vi của nhà quí vị viết bốn chữ “tiếp thu ô nhiễm”, xem ti vi là tiếp thu ô nhiễm. Ô nhiễm này là tâm lý ô nhiễm, phiền phức rồi. Ti vi nó có quyền phát sóng, tôi có quyền không tiếp thu, tôi có quyền không xem nó.

Tôi không xem ti vi đã hơn 50 năm rồi, vì sao vậy? Không tiếp nhận ô nhiễm. Không xem báo chí, không xem tạp chí, những thứ thuộc về truyền thông nhất loạt đều không để ý đến. Mỗi ngày xem kinh Phật đọc sách thánh hiền, rất tốt. Dần dần mới giác ngộ trở lại, mới thấu suốt trở lại.

Không đọc sách Thánh hiền thì làm sao được, cho nên cách nói này, có thể đem kinh giáo Tịnh Độ nói một cách rõ ràng nói một cách thấu đáo, làm cho mọi người tin tưởng, thật khó, khó trong những việc khó! Nói dễ dàng, người ta không tin tưởng.

Nên trong kinh A Di Đà, mười phương Như Lai xưng tán Thế Tôn ở nơi thế giới Ta bà ngũ trược ác thể này vì chúng sanh thuyết pháp tất cả thế gian khó tin. Mười phương Như Lai đều nói khó tin. – “Pháp Sư Tịnh Không”.

5 điều quan trọng mà người niệm Phật cần nên làm

3. Người niệm Phật được chư Phật, Bồ Tát gia trì

Người niệm Phật, được tất cả chư Phật, Bồ Tát, Tứ Đại Thiên Vương, Long Thiên Thiện Thần, Quỷ Thần Hộ Pháp gia trì, hộ niệm. Vì sao thế? Vì tất cả các Ngài đều hi vọng bạn sớm trở thành Phật, sau khi thành Phật sẽ quay trở lại độ vô lượng chúng sanh.

Do người niệm Phật được tất cả chư Phật, Bồ Tát hộ niệm, gia trì nên nghiệp chướng của họ được tiêu trừ một cách nhanh chóng, xưng niệm một câu Phật hiệu, niệm đạt đến công phu thành khối, tiêu trừ tội nghiệp cực trọng trong 80 ức kiếp sanh tử trọng tội, lại được 80 ức kiếp công đức vi diệu.

Các oán thân trái chủ từ vô lượng kiếp mang theo hận thù sâu như biển, luôn đi theo tìm cách báo thù cũng không có tâm oán hận với người niệm Phật nữa, mà còn ủng hộ quý vị bởi vì khi quý vị thành Phật, quý vị sẽ có khả năng cứu độ họ, giúp họ thoát khỏi cảnh giới khổ đau, họ làm gì mà muốn hại quý vị nữa!

Trở thành đệ tử của A Di Đà Phật là điều vô cùng vinh quang, vì Ngài là vua trong các vị Phật, nên Ngài được tán thán đến cực điểm là “Quang trung cực tôn, Phật trung chi vương”, ánh sáng tôn quý nhất, vua trong các vị Phật, Ánh sáng biểu trưng cho trí huệ.

Trong biến pháp giới, hư không giới Ngài là bậc đại thí chủ, biết chúng sanh nghiệp chướng nặng nề, không thể tự mình liễu sanh tử, xuất Tam giới nên Ngài kiến lập thế giới Cực Lạc, không phải cho riêng mình hưởng thụ, mà Ngài đem cúng dường cho tất cả chúng sanh trong Mười phương Thế giới, mau về nơi đó để Ngài dạy dỗ, chóng thành Phật, thoát khỏi biển khổ sanh tử.

Làm cho cả ba hạng người thượng, trung, hạ căn bình đẳng, viên mãn một đời thành Phật. Đó là điều không có vị Phật nào có thể làm được, thế nên tất cả chư Phật đều khuyên chúng sanh cõi mình mau sanh về Cực Lạc để sớm chứng Phật quả viên mãn. Bạn xem phước báo của Ngài lớn biết bao!

A Di Đà Phật dùng một câu Phật hiệu để trao toàn bộ công đức của mình cho chúng sanh, chỉ cần chúng sanh chịu tiếp nhận niệm Phật thì liền được tất cả công đức mà Ngài khổ công tu hành trong vô lượng kiếp, từ bi vô hạn. Hiện đời được bổn nguyện, oai thần của Ngài gia trì một phần, khi vãng sanh được gia trì một cách viên mãn.

Vừa vãng sanh thần thông, đạo lực, trí tuệ, tướng mạo của bạn liền ngang hàng với Quán Âm, Thế Chí Bồ tát. Bạn xem, nếu không có Ngài gia trì thì bạn phải tu bao nhiêu kiếp mới bằng họ chứ. Thế nên kiếp này được thân người, gặp Phật pháp, không thể không vãng sanh, uổng phí cơ duyên đến thế gian này. – “Pháp Sư Tịnh Không”.

Tâm Hướng Phật!

Bài viết cùng chuyên mục

Định niệm hơi thở: 19 đề mục Định niệm hơi thở

Định Tuệ

Ngũ trược ác thế là gì? Ngũ Trược ác thế thệ tiên nhập là gì?

Định Tuệ

Đời sống của cõi ngạ quỷ như thế nào theo góc nhìn của đạo Phật?

Định Tuệ

Nói lược về các duyên khảo: Nguyên nhân của các chướng duyên

Định Tuệ

Chim lợn kêu có phải là điềm báo về cái chết hay không?

Định Tuệ

Người vãng sanh Cực lạc được Bất thoái là sao?

Định Tuệ

Phương pháp trợ niệm giúp người lâm chung vãng sanh Cực Lạc

Định Tuệ

Người chân thật tu hành nhất định không thể xa rời Giới Định Tuệ

Định Tuệ

Đức Phật nhập cõi Niết bàn ngày nào? Ý nghĩa ngày Phật nhập Niết bàn

Định Tuệ

Viết Bình Luận