Tâm Hướng Phật

Vì sanh tử phát Bồ đề Tâm, vì tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật

Định Tuệ
Một người thật sự biết sợ sanh tử, tâm đây là Tâm Bồ Đề. Họ giác ngộ rồi, biết...