Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Vì sao nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật mỗi ngày?

Tại sao chúng ta nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật mỗi ngày? Vì sợ lúc lâm chung quên mất. Mỗi ngày niệm Phật cũng như huấn luyện vậy, cũng như câu “luyện binh ngàn ngày, chỉ dùng trong một buổi”.

Vì sao mỗi ngày nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật?

Tây Phương Cực Lạc thế giới là “nơi các người thiện tụ hội một chỗ”, chúng ta không thiện thì không hợp với họ, chẳng có cách chi sống chung, họ đều là thượng thiện, chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này.

Tại sao mỗi ngày chúng ta nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật? Vì sợ lúc lâm chung quên mất. Mỗi ngày niệm Phật cũng như huấn luyện vậy, cũng như câu “luyện binh ngàn ngày, chỉ dùng trong một buổi”.

Mỗi ngày huấn luyện không ngừng, mỗi giờ mỗi phút đều đề khởi câu Phật hiệu A Di Đà Phật, đề khởi câu Phật hiệu này có dụng ý rất sâu, rất rộng; không những là không để Phật hiệu quên mất, không thể quên mất tâm của Phật, nguyện của Phật, hạnh của Phật, tâm của ta phải giống y như tâm Phật.

Cho nên khi nghe đến Phật hiệu, nhìn thấy tượng Phật, thì phải nghĩ tâm mình phải giống như vậy, nguyện của mình cũng phải giống như vậy, hạnh của mình cũng phải giống như vậy, làm vậy thì bạn nhất định sẽ được sanh.

Tâm, Nguyện, Hạnh tương ứng tức là phát Bồ Đề tâm, đây là điều kiện nhất định phải có để vãng sanh, thật sự có thể làm được tâm, nguyện, giải, hạnh tương ứng với đức Phật A Di Đà, đó chính là Bồ Đề tâm viên mãn.

Do đó đương nhiên sẽ buông bỏ danh văn lợi dưỡng và ngũ dục lục trần trong thế gian, nhất định phải tu đức, vinh hoa phú quý chẳng thể thường còn, phải nhìn xa, phải nhìn rộng.

Trong một đời này của chúng ta, sanh mạng rất ngắn ngủi, thế gian rất khổ, chúng ta nhìn xa, nhìn rộng thì tiền đồ vô cùng sáng lạn.

Ngày nay không gian sinh hoạt của chúng ta hạn cuộc ở trên địa cầu này, tuy khoa học kỹ thuật phát triển, giao thông tiện lợi nhanh chóng, chúng ta vẫn chẳng rời khỏi địa cầu.

Nếu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, không gian sinh hoạt của chúng ta sẽ rất lớn, tận hư không, trọn pháp giới là không gian sinh hoạt của chúng ta, bạn nói như vậy thì tự tại biết mấy, đó mới gọi là hạnh phúc thật sự!

Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì trí huệ, năng lực đều khôi phục, như chư Phật, Bồ Tát tùy loại hóa thân.

Giống như Kinh Phạm Võng có nói “trăm ngàn ức hóa thân”, kẻ ấy có năng lực này, cùng lúc có thể đến hết thảy cõi nước chư Phật nghe Phật giảng kinh thuyết pháp, có khả năng phân thân, trên cúng dường chư Phật, dưới hóa độ chúng sanh, họ thật sự có khả năng này. “Hòa Thượng Tịnh Không giảng!

Vì sao nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật mỗi ngày?

Lợi ích niệm Nam Mô A Di Đà Phật mỗi ngày

Kinh nói:

“Ái hà thiên xích lãng,
Khổ hải vạn trùng ba,
Dục thoát luân hồi khổ,
Tảo cấp niệm Di Đà”.

Tạm dịch:

“Sông ái rộng ngàn thước,
Biển khổ muôn trùng sóng,
Muốn thoát khổ luân hồi,
Hãy mau niệm Di Đà”.

Lợi ích niệm Phật có bảy điều thù thắng. Cam Lồ Sớ nói:

 1. Từ ngữ ít nên dễ thực hành: Vì chỉ xưng một câu A Di Đà Phật nên tất cả mọi người đều có thể niệm.
 2. Niệm duyên theo cảnh Phật: Vì nhất tâm niệm duyên nơi tướng hảo của Phật, lấy cõi thanh tịnh làm cảnh giới.
 3. Lìa tai nạn được an vui: Vì được chư Phật và Bồ Tát gia hộ nên người niệm Phật không có các hoạn nạn, được vui vẻ tốt lành.
 4. Xưng danh diệt tội: Vì niệm Phật một câu, diệt trừ tội nặng của sự sinh tử trong tám mươi ức kiếp.
 5. Trì niệm được phước: Vì xưng một câu Phật hiệu được phước hơn bảy loại báu trong tứ thiên hạ cúng dường Phật và A La Hán.
 6. Quả báo cảm được thấy Phật: Vì chúng sanh niệm Phật, nên nhất định thấy Phật.
 7. Đích thân Phật đón rước vãng sanh: Hóa Phật và Bồ Tát phóng quang tiếp đón hành giả vãng sanh cõi Phật.

Kinh nói: “Người nào chí tâm thọ trì danh hiệu Phật, hiện đời sẽ được mười điều thắng lợi:

 1. Ngày đêm thường được tất cả chư thiên đại lực thần tướng và hằng sa quyến thuộc ẩn hình ủng hộ.
 2. Thường được hai mươi lăm(7) vị Đại Bồ Tát như đức Quán Thế Âm và nhiều vị Bồ Tát theo thủ hộ mình.
 3. Hằng được chư Phật ngày đêm hộ niệm, Đức Phật A Di Đà thường phóng ánh sáng nhiếp thọ người ấy.
 4. Tất cả ác quỷ như Dạ Xoa, La Sát đều không thể làm hại. Tất cả rồng độc, rắn độc và thuốc độc đều không thể xâm phạm.
 5. Không bị những tai nạn như nước trôi, lửa cháy, giặc oán, đao tên, gông xiềng, tù ngục, hoạnh tử.
 6. Những nghiệp ác về trước lần lần tiêu diệt. Những oan mạng bị mình giết, nhờ công đức niệm Phật đều được giải thoát, không còn theo báo phục.
 7. Đêm nằm nghỉ yên ổn, hoặc mơ thấy điềm lành hay thấy sắc thân thắng diệu của Phật A Di Đà.
 8. Tâm thường an vui, nhan sắc sáng nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết quả tốt.
 9. Thường được mọi người kính trọng giúp đỡ, hoặc hoan hỷ lễ bái cũng như kính Phật.
 10. Khi lâm chung tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện ra, được thấy Phật A Di Đà và các thánh chúng tay bưng đài vàng tiếp dẫn vãng sanh về Cực Lạc, cùng tận kiếp vị lai hưởng thọ sự vui nhiệm mầu”.

Liên Tông Cửu Tổ Ngẫu Ích đại sư nói: “Niệm danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật thuần thục, thì tất cả tinh hoa của tam tạng kinh điển đều ở trong ấy. Một ngàn bảy trăm công án, các cơ quan hướng thượng cũng ở bên trong, ba ngàn oai nghi, tám muôn tế hạnh, tam tụ tịnh giới cũng ở trong ấy”. Một danh hiệu Phật đầy đủ cả thiền, giáo, mật chú và tất cả phương pháp tu hành. Một danh hiệu Phật đầy đủ cả Giới, Định, Huệ.

Người đạt Bất Niệm Tự Niệm sâu, vọng niệm ít khởi. Thỉnh thoảng vẫn có khởi nhưng vừa khởi lên liền “Tự dứt”. Đây là điều vi diệu độc đáo nhất của pháp môn.

Người xưa nói: “Một niệm lành, niệm mãi trong tâm, tâm sẽ trọn lành”. “Nhất cú Di Đà vô biệt niệm. Bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương” Nghĩa là niệm một câu Di Đà không niệm gì khác (không xen tạp). chẳng nhọc, khoảnh khắc đến Phương Tây (Cực Lạc).

Kinh nói: “Niệm Phật một câu phước đức vô lượng”. Nay ngày đêm chúng ta niệm ba ngàn, năm ngàn, một vạn, mười vạn, ba mươi vạn câu. Vậy thì phước đức biết bao nhiêu mà kể cho hết, nhất định chúng ta sẽ vãng sanh Cực Lạc.

Pháp sư Tịnh Không nói: “Nếu có thể dùng tâm “Chân thành, thanh tịnh, từ bi” để niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ thì đó là phước huệ viên mãn”.

Hòa thượng Tuyên Hóa nói: “Bạn niệm một tiếng Phật thì trong tâm bạn có một vị Phật, bạn niệm mười tiếng Phật thì có mười vị Phật, niệm trăm tiếng, ngàn tiếng, vạn tiếng, niệm càng nhiều càng nhanh thành Phật”.

Niệm Phật chính là trở về với Phật, trở về với tâm của chính mình. Niệm Phật chính là hòa Phật và mình làm một. Bạn niệm Phật thì Phật niệm lại bạn, kết quả ngay lúc đó bạn là Phật rồi.

Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói: “Tâm làm Phật, Tâm là Phật”. Liên Tông cửu Tổ Ngẫu Ích đại sư nói: “Mỗi tiếng niệm Phật của mình, tiếng nào mình cũng đã là Phật rồi”. Vậy thì Tâm ta đang làm Phật, quyết định Tâm ta phải là Phật.

Tâm Hướng Phật/Th!

Bài viết cùng chuyên mục

Ngồi thiền sẽ sinh Định, cho nên phải thường thích ngồi thiền

Định Tuệ

Người tu hành tự thấy có năng lực nào đó coi chừng tẩu hỏa nhập ma

Định Tuệ

Người thật sự tu hành không thấy lỗi thế gian

Định Tuệ

16 điềm lành vi diệu lúc Đản sinh của Đức Phật

Định Tuệ

Người học Phật ăn mặc gọn gàng, trang điểm đẹp có là tham sắc?

Định Tuệ

Vì sao không thả gà heo ngỗng vịt mà chỉ phóng sinh chim cá lươn?

Định Tuệ

Mười niệm quyết định khi lâm chung

Định Tuệ

Tập đế trong Tứ Diệu Đế: Nguyên nhân của sự khổ đau

Định Tuệ

Sám hối nghiệp chướng cần phải từ trong tâm địa của chính mình

Định Tuệ

Viết Bình Luận