Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Nội dung và ý nghĩa Lục Tự Đại Minh Chú Chân ngôn

Người chuyên tâm trì Lục Tự Đại Minh Chú được những lợi ích như: Tiêu trừ thế gian nạn ách, tăng trưởng trí tuệ, tiêu tai, giải nghiệp…

Phật Thuyết Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương Kinh chép rằng: Thiện nam tử, Lục Tự Đại Minh đà la ni, là Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát vi diệu chân tâm, nếu biết vi diệu chân tâm, tức biết giải thoát.

Thiện nam tử! Trong Đại Thừa, pháp này là tối thắng. Vì sao thế? Đó là vì pháp này bao gồm tất cả khế Kinh Đại Thừa, như là: Trường Hàng, Trùng Tụng, Cô Khởi, Tỷ Dụ, Nhân Duyên, Tự Thuyết, Bổn Sanh, Bổn Sự, Vị Tằng Hữu, Phương Quảng, Luận Nghị, và Thọ Ký.

Thiện nam tử! Lục Tự Đại Minh Vương này rất khó gặp. Như chỉ niệm một biến thì người này sẽ được tất cả các đức Như Lai lấy y phục, ẩm thực, thuốc thang, tọa cụ, giường nằm và những thứ vật khác để cúng dường.”

Đà-la-ni này diệt trừ tất cả tai nạn, là mẹ của tất cả chư Như Lai và bát nhã ba la mật. Khi nói Lục Tự Đại Minh Vương này thì tất cả các Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác cùng chư Bồ Tát thảy đều cung kính chắp tay và đảnh lễ.

Lợi ích tu niệm lục tự minh chân ngôn:

Chín mươi chín hà sa Như Lai, vi trần số Bồ Tát, ba mươi hai thiên vương, thiên tử điều hội tập, tứ phương hộ pháp, long thần, dược xoa thần kỳ hộ niệm, giải trừ việc xấu, thường được cát tường như ý.

  1. Tiêu trừ thế gian nạn ách.
  2. Giải bệnh, thân thể tráng kiện, tăng diên phước thọ.
  3. Tổ tiên ông bà được siêu sanh.
  4. Bảy đời con cháu được lợi ích.
  5. Biên tài vô ngại
  6. Tăng trưởng trí tuệ.
  7. Tiêu tai, giải nghiệp.
  8. Thành tựu lục ba la mật.
  9. Nếu có người trì chú này hoặc đeo trên thân, thì thân đó là kim cang thân, như tháp xá lợi, là người thân của Như Lai.

Phạn ngữ chú 1: Oṃ maṇi padme hūṃ.

Phát âm Phạn ngữ: Ôm ma ni pát mê hùm.

Phạn ngữ chú 2: Oṃ maṇi padme hūṃ svāhā.

Phát âm Phạn ngữ 2: Ôm ma ni pát mê hùm soa ha.

Hoa ngữ chú: 唵。嘛呢叭彌吽.

Phát âm Hán Việt chú: Án ma ni bát di hồng.

Chú thích nghĩa Phạn ngữ chú 1:

Oṃ(quy mệnh) maṇi(bảo ngọc) padme(liên hoa) hūṃ(Chư Phật bí mật ngữ).

Oṃ(quy mệnh) maṇi(bồ đề tâm kiên cố như ma ni) padme(tam nghiệp thanh tịnh như liên hoa) hūṃ(Chư Phật bí mật ngữ).

Chú thích nghĩa Phạn ngữ chú 2:

Oṃ(quy mệnh) maṇi(Phật tánh như ma ni bảo) padme(tâm vô cấu như liên hoa) hūṃ(Chư Phật bí mật ngữ) svāhā(thành tựu viên mãn).

Chú thích nghĩa Hán Việt ngữ chú:

Án(quy mệnh) ma ni (bảo ngọc) bát di(liên hoa) hồng (Chư Phật bí mật ngữ).

Án(quy mệnh) ma ni (bồ đề tâm kiên cố như ma ni) bát di (tam nghiệp thanh tịnh như liên hoa) hồng(Chư Phật bí mật ngữ).

Trích: Mật Tông Kim Cang Thừa chú giải trọn bộ!

Bài viết cùng chuyên mục

Năm phương tiện pháp môn niệm Phật – Thích Đức Trí dịch

Định Tuệ

5 giới cấm căn bản của người Phật tử tại gia cần biết

Định Tuệ

Vì sao bình thường chúng ta cần phải niệm Phật?

Định Tuệ

Ngoại tam ác, nội tam độc là gì? Làm sao tiêu diệt được chúng?

Định Tuệ

Tha lực, tự lực là gì? Khái niệm tự lực và tha lực trong Phật giáo

Định Tuệ

Muốn vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ phải buông xả vạn duyên

Định Tuệ

Thế nào là tội? Tội có tội nhẹ và tội nặng

Định Tuệ

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa tập 13 – Pháp Sư Tịnh Không

Định Tuệ

Bát công đức thủy: Nước tám công đức

Định Tuệ

Viết Bình Luận