Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Thần chú Phổ triệu thỉnh chân ngôn và Giải oán kết chân ngôn

Khi tụng thần chú đây, quán tưởng cả mười phương, ba đồ, sáu đạo tất cả chúng sinh, vâng uy quang của Phật, trong nhất thời này đồng đến nơi đạo tràng để rồi thụ thí thực.

Lời chân ngôn phổ triệu thỉnh

Khi tụng thần chú đây, quán tưởng cả mười phương, ba đồ, sáu đạo tất cả chúng sinh, vâng uy quang của Phật, trong nhất thời này đồng đến nơi đạo tràng để rồi thụ thí thực.

Phổ triệu thỉnh chân ngôn: Nam mô bộ bộ đế rị già rị đa rị đác đa nga đa da.

Phổ triệu thỉnh chân ngôn Phạn âm: NAM MÔ BU PU RI, KA RI TA RI, TA THA GA TA DA

Phổ: Khắp trước, đã phá các địa ngục và các nghiệp đạo buộc ngăn, thì nghiệp đạo của địa ngục đương chỗ giải thoát, e hành nhân là người làm việc thí thực, tâm quán tưởng chẳng được tinh thành, không thể khiến cho chúng sinh kia ứng theo lời vời mà đến, nên lại tuyên lời thần chú để khắp với chúng sinh tội khổ trong pháp giới, tìm theo ánh hào quang liền đến đạo tràng.

Hỏi: Mười phương ba đồ xa cách vô cùng làm sao có thể khiến cho chúng ứng theo lời vời liền đến?

Đáp: Tự tâm tha tâm, vẫn không xa gần, nhân vì mê nên có cách, nay nương sức gia trì thần chú, cảm sức uy quang của Phật, khắp khiến mười phương đều thành cảnh thắng diệu, không còn cái tướng viễn cận, nên khiến một lời triệu thỉnh liền đến đặng ngay.

Giải oán kiết chân ngôn

Khi tụng thần chú đây, quán tưởng chúng sinh trong sáu đường, đều vâng chú lực và Phật lực, khiến cho điều oan kiết từ vô thủy, đều được nhất thời thanh tịnh.

Lời chân ngôn giải oán kiết: Á tam đà ra già đà ta bà ha.

Lời chân ngôn giải oán kiết Phạn âm: ÔM SAN TA RA KA TA XOA HA

Từ vô thủy lại nay, quấy sinh cái lòng phân biệt nhân và ngã: kêu bằng ta làm chủ, còn người là đối phương với ta, mà rộng ra kết dây oan thù; nay e mỗi mỗi chúng kia lấy mạnh lướt yếu rồi gây chướng nạn nữa: Hoặc chợt hiện ra các điều chướng, hoặc rốt rồi sinh tâm bất bình, hoặc nhận thấy nhau mà dấy điều nhiệt não, nay nương cái công gia trì thần chú, khiến cho mỗi mỗi chúng kia từ vô thủy oan kiết chỉ trong nhất thời này được giải thích, kính ái lẫn nhau, đồng đến nơi pháp hội bình đẳng.

Trích trong: Mông Sơn Thí Thực – Cam Lộ Pháp Sư Bất Động chép!

Bài viết cùng chuyên mục

Khi phóng sinh cần quy y Tam Bảo và niệm Phật cho loài súc sanh

Định Tuệ

Có nên đốt giấy tiền vàng mã hay không?

Định Tuệ

Ma Vương tìm mọi cách để hủy diệt Kinh Lăng Nghiêm

Định Tuệ

Thế nào gọi là Lậu Tận? Trần Lao nghĩa là gì?

Định Tuệ

Vãng sanh Tây Phương được lợi ích không sao nói hết

Định Tuệ

Người có thể dạy bạn niệm A Di Đà Phật, đó là chân thiện tri thức

Định Tuệ

Phước từ đâu mà có?

Định Tuệ

10 điều trọng yếu của sự tu hành – HT Tịnh Không

Định Tuệ

Đọc tụng Chú Đại Bi mỗi ngày có tốt không?

Định Tuệ

Viết Bình Luận