Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Tại sao chúng ta phải niệm Phật?

Tại sao phải niệm Phật? vì sao chúng ta không chọn niệm danh hiệu của một vị Phật nào khác ngoài Đức Phật A Di Đà?

1. Niệm Phật đúng cách cần lưu ý những gì?

Để niệm Phật đúng cách, Phật tử cần chú ý phải dồn hết tâm trí, thành tâm hướng về Đức Phật A Di Đà và niệm danh hiệu của Ngài: Nam mô A Di Đà Phật hay A Di Đà Phật.

2. Tại sao chúng ta niệm Phật?

Chúng ta đừng nên nghĩ rằng niệm A Di Đà là vì Đức Phật đó có công năng lớn hơn những vị Phật khác. Bởi khi đã thành tựu quả vị Phật, các Ngài đều có mười danh hiệu như nhau, có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nhưng vì sao chúng ta không chọn niệm một vị Phật nào khác ngoài Đức Phật A Di Đà?

– Vì Phật A Di Đà được chúng ta biết đến qua lời giới thiệu của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta niệm Phật là tôn trọng và nghe theo lời giáo huấn của vị Bổn sư của mình.

– Căn cứ trong 48 lời nguyện của Phật A Di Đà đều muốn tiếp dẫn chúng sanh về cõi Tây Phương an lạc. Trong đó có lời nguyện rằng:“ Tất cả chúng sanh 10 phương có lòng tin yêu về cõi ta nếu niệm từ một đến mười niệm mà ta không tiếp dẫn thì ta không thành Chánh giác, trừ ngũ nghịch.

– Căn cứ vào kinh A Di Đà nói rằng: Khi niệm Phật từ 1 ngày đến 7 ngày nhất tâm bất loạn sẽ được vãng sanh về Tây Phương.

– Căn cứ vào câu chuyện của hoàng hậu Vi Đề Hi, khi bà ngán ngẫm cảnh trần thế nhiều tranh đưa, con giết cha đoạt ngôi, bà đã hỏi Đức Phật cảnh giới thanh tịnh để tu hành hướng đến. Khi ấy Đức Phật đã hiện cảnh 10 phương chư Phật và bà đã chọn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để tu tập hướng đến. Lúc đó Đức Phật đã khuyên bà nên nhất danh chấp trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Vì thế, vào thời Đức Phật, danh hiệu Phật A Di Đà đã có mặt và có căn cứ rõ ràng trong sử sách.

– Dựa vào bài kinh cho rằng: Vào thời mạt pháp căn cơ chúng sanh cạn mỏng, vạn ức người tu ít người đắc độ, nương theo pháp môn Tịnh độ sẽ được giải thoát.

– Các tổ và thiền sư cũng khuyên chúng ta nên niệm Phật. Chẳng hạn như Thiên Như thiền sư dạy rằng: Vào thời mạt pháp, kinh sách diệt hết chỉ còn lưu lại câu A Di Đà Phật, nếu ai không tin đọa vào địa ngục.

Như thế, có rất nhiều lý do để chúng ta chọn pháp môn Niệm Phật và tin đây là một pháp môn mang đến sự an vui và sự vi diệu cho người tu tập.

Một câu niệm Phật lọt vào tai
Dứt nghiệp oan khiêng, dứt đọa đày
Đức phật Di Đà đài sen ngự
Tiếp người mê lộ thoát trần ai

3. Lúc bình thường tại sao bạn cần phải niệm Phật?

Lúc bình thường tại sao bạn cần phải niệm Phật? Tại sao không để đến lâm chung mới niệm Phật? Vì hằng ngày niệm Phật chính là để huân tập hạt giống Phật vào trong tâm của bạn. Nếu bạn niệm mãi, thì trải qua thời gian hạt giống đó lớn dần lên trong mảnh đất tâm của bạn, và đưa bạn đến kết quả giải thoát giác ngộ.

Nếu bình thường bạn không niệm Phật, thì bạn không biết gieo hạt giống Phật vào mảnh đất tâm của mình, khi lâm chung thần trí rối loạn thì làm sao nghĩ đến Phật mà niệm được chứ! Tại sao vậy? Vì hiện tại không thường xuyên niệm Phật.

Do đó hằng ngày cần phải niệm Phật, lạy Phật, tu pháp môn Tịnh độ. Được như thế thì hiện tại được bình an, khi lâm chung Không bị hôn mê tán loạn, lại được tự tại vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc.

4. Niệm Phật là vua trong các Pháp

Dù bạn đang ở bất cứ đâu, đang làm gì cũng niệm được, không có bất kỳ kiêng kị nào hết. ” Không phải kiêng gì hết”. Vì pháp tu này dễ thực hành, nhiều lợi ích, quan trọng là: Ai tu cũng được.

Không phân biệt bạn Quy y hay chưa, thờ Phật hay chưa. Không kể bạn thuộc chủng loại nào: Trời, Người, A Tu La, Súc Sanh, hay Ngạ Quỷ.. Không phân biệt bạn giàu hay nghèo, sang hay hèn, giữ giới hay ko giữ giới.

Không phân biệt bạn Bố thí hay không Bố thí, bạn xây Chùa hay không xây Chùa, bạn làm phước hay không làm phước… Đều tu và đều được vãng sinh hết, như Tổ Ấn Quang dạy” Vạn người tu vạn người về”.

Cứ chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật và phát nguyện vãng sinh thì chắc chắn được vãng sinh. Không phải nói nhiều, vì Bổn nguyện của Phật A Di Đà là vậy. Lại niệm Phật vừa được vô vàn lợi ích ở hiện tại và tương lai. Nghiệp tiêu, trí rạng, chướng tận, phước tăng…cuộc sống luôn khỏe mạnh và gặp nhiều may mắn

Niệm 6 chữ hồng danh “Nam Mô A Di Đà Phật” Niệm ra tiếng hay kim cang trì, niệm thầm đều được.

Dù bạn đang ở bất cứ đâu, đang làm gì cũng niệm được, không có bất kỳ kiêng kị nào hết. ” Không phải kiêng gì hết”. Vì pháp tu này dễ thực hành, nhiều lợi ích, quan trọng là: Ai tu cũng được. – “Ấn Quang Đại Sư”.

5. 10 công đức niệm Phật

Trong kinh nói: “ Người nào chí tâm niệm Phật, được mười món công đức như sau:

  1. Thường được chư Phật ngày đêm hộ niệm, Đức A-Di-Đà phóng quang nhiếp thọ.
  2. Thường được các vị Đại Bồ Tát như Đức Quán Thế Âm thủ hộ.
  3. Ngày đêm thường được chư Thiên cùng Đại lực Thần tướng ẩn hình ủng hộ.
  4. Tất cả Dạ-xoa, ác quỉ, rắn độc, thuốc độc đều không thể làm hại.
  5. Không bị những tai nạn: nước, lửa, đao, tên, gông, xiềng, lao ngục, giặc cướp, oan gia, cùng các thứ chết dữ.
  6. Những tội đã làm thảy đều tiêu diệt, những kẻ chết oan vì mình đều được giải thoát, không còn kết oán rằng buộc.
  7. Ban đêm nằm ngủ thường thấy điềm lành, hoặc thấy sắc thân thắng diệu của Phật A-Di-Đà.
  8. Tâm thường vui vẻ, sắc thường tươi nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết quả tốt đẹp lợi ích.
  9. Mọi người trông thấy đều vui mừng, cung kính hoặc lễ bái cũng như kính Phật.
  10. Khi mạng chung tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện ra, được Tây phương Tam-Thánh tiếp dẫn sanh về Tịnh-Độ hưởng sự an vui không cùng!”

Tâm Hướng Phật/TH!

Bài viết cùng chuyên mục

Chứng ngộ là gì? Như thế nào gọi là Chứng ngộ?

Định Tuệ

Khi niệm xấu nổi lên hãy cao tiếng niệm Phật

Định Tuệ

Cử chỉ lời nói hành vi nào có lợi, có hại đối với chúng ta?

Định Tuệ

Sự bất đồng giữa Phật với Ma – Sao gọi là Phật? Sao gọi là Ma?

Định Tuệ

Có thể nhiếp cả sáu căn để niệm chắc chắn nghiệp chướng tiêu trừ

Định Tuệ

Xuất gia để làm gì? Con đường siêu thoát của người Tu

Định Tuệ

Bài Sám Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát

Định Tuệ

Không tu thập thiện nghiệp tất cả phước tu được không chân thật

Định Tuệ

Sự linh ứng của Thần Chú Chuẩn Đề Phật Mẫu

Định Tuệ

Viết Bình Luận