Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Niệm Phật tuy lòng chưa thanh tịnh nhưng vẫn có công đức

Niệm Phật nếu được chuyên nhất thanh tịnh, tâm sẽ An lạc ngay trong giờ phút hiện tại, còn nếu không vẫn có công đức vì khi đã gieo nhân niệm Phật vào a lại da thức thì sớm hay muộn sẽ được quả giải thoát sanh tử.

Niệm Phật tuy lòng chưa thanh tịnh, chuyên nhất nhưng vẫn có công đức không bị lãng phí uổng công. Chúng ta vẫn hay nghe nói:

“Miệng niệm Di Đà tâm tán loạn,
Đau mồm rát họng chỉ uổng công”.

Đây là cách tư duy của những bậc hành thiền, không phải là theo quan điểm Thuần của Tịnh độ.

Niệm Phật nếu được chuyên nhất thanh tịnh, tâm sẽ An lạc ngay trong giờ phút hiện tại, còn nếu không vẫn có công đức vì khi đã gieo nhân niệm Phật vào a lại da thức thì sớm hay muộn sẽ được quả giải thoát sanh tử. Đó là đều chắc chắn sao lại gọi là uổng công, thử hỏi mấy ai trong chúng ta niệm Phật hoàn toàn được thanh tịnh.

Chúng ta nếu niệm Phật có tín hạnh nguyện vãng sanh Thế giới Tây Phương Cực Lạc thì mười phương chư Phật đã tán thán gia trì cho chúng ta rồi.

Danh hiệu A Di Đà Phật mà ngày hôm nay chúng ta có được để chấp trì là biết bao công đức tu tập không mệt mỏi, không ngừng nghỉ của tỳ kheo Pháp Tạng.

Công đức trong danh hiệu Phật là công đức chân thật giúp cho hàng phàm phu chúng ta mau tăng thượng duyên, tội được tiêu trừ, đủ sức vãng sanh Cực Lạc.

Các công đức hữu lậu hữu vi do chúng ta tự tạo lập sẽ bị đốt cháy khi chúng ta sân hận, phiền não, nhưng công đức niệm Phật lại còn vẹn nguyên vì đây là công đức chân thật.

Chúng ta có do niệm danh hiệu Phật, bản thân danh hiệu Phật chứa công đức của Phật A Di Đà, công đức của Ngài là chân thật. Như vậy ai bảo niệm Phật mà vô ích thì có nên suy nghĩ lại chăng.

Tất nhiên niệm Phật để lắng tâm thanh tịnh là mỗi chúng ta đều hướng đến để được An lạc ngay trong đời này và có phần chắc chắn hơn về việc vãng sanh.

Tuy nhiên, mấu chốt ở đây là sự tinh tấn, chúng ta niệm nhiều thì vọng tưởng sẽ ít lại như vậy lâu ngày tự nhiên tâm sẽ thanh tịnh sao lại gọi là uổng công.

Do đó bạn hãy yên tâm mà thường xuyên niệm Phật, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào Đức Phật A Di Đà luôn muốn gia trì cho bạn thành tựu bằng được chí nguyện vãng sanh như những điều Ngài đã phát thệ nguyện.

Công đức niệm Phật không hề tiêu tán, vì vậy niệm Phật không bao giờ lại phí công vô ích cho dù có thanh tịnh hay không thanh tịnh vẫn có công đức, chúc mọi người luôn tin tấn niệm Phật trong chánh Niệm.

Vạn pháp thế gian thảy tùy duyên,
Tử sinh thành bại lẽ tự nhiên,
U mê chấp trước gây phiền não,
Buông chấp bỏ mê đặng Thánh hiền.

Xin thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật!

Thường Tịch Quang!

Bài viết cùng chuyên mục

Quán Thế Âm Bồ Tát là ai? 12 đại nguyện của Bồ Tát Quan Âm

Định Tuệ

Người phát nguyện vãng sanh Cực Lạc trong đời có 2 cơ hội

Định Tuệ

Nữ giới từ nhỏ tập tánh nhu hòa thì suốt đời hưởng nhiều phước

Định Tuệ

Địa Tạng Vương Bồ Tát: Pháp lực vô biên, từ bi vô hạn

Định Tuệ

A Di Đà Phật chỉ có bốn chữ, nhưng bao quát tất cả Phật pháp

Định Tuệ

Vãng sanh Tây Phương được lợi ích không sao nói hết

Định Tuệ

Đã không niệm Phật thì không có nhân duyên Tịnh Độ

Định Tuệ

Lậu là phiền não, có tám vạn bốn ngàn thứ phiền não

Định Tuệ

Thần cây là thật có chứ chẳng phải là mê tín

Định Tuệ

Viết Bình Luận