Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Rộng khuyên tất cả mọi người rất nên niệm Phật

Nếu người giàu sang, hiện được mọi sự thọ dụng, nhân đó rất nên niệm Phật. Nếu người nghèo khó, gia đình suy vi khổ lụy, nhân đó rất nên niệm Phật.

Niệm Phật là gì?

Chữ niệm có nghĩa là nhớ, suy nghĩ, chữ Phật lại có nghĩa là giác. Như vậy, niệm Phật tức là chúng ta luôn luôn nhớ, nghĩ đến Phật hay nói rộng hơn là chúng ta luôn sống trong tỉnh thức và có chánh niệm trong mọi hành động.

Khi tâm ta bị chi phối bởi những tạp niệm thì ta sẽ dùng tiếng niệm Phật để lấn áp đi những dòng suy nghĩ tạp niệm ở trong lòng và có thể đặt tâm mình vào trong xâu chuỗi mà khi ta đang hành trì.

Lúc này, tiếng niệm Phật sẽ dần dần đi vào nội tâm ta và bản thân mình cần phải xóa bỏ đi những uế trược, phiền não trong lòng, từ đó ta có thể gạn lọc và chuyển đổi tâm của ta từ cái ác trở thành thiện, từ tạp niệm chi phối đưa đến sự thanh tịnh và giống với cảnh giới của chư Phật.

Rộng khuyên mọi người niệm Phật

1. Nếu người giàu sang, hiện được mọi sự thọ dụng, nhân đó rất nên niệm Phật.

2. Nếu người nghèo khó, gia đình suy vi khổ lụy, nhân đó rất nên niệm Phật.

3. Nếu người có con, tông đường đã có thể phó thác, nhân đó rất nên niệm Phật.

4. Nếu người không con, sống cô độc không ràng buộc, nhân đó rất nên niệm Phật.

5. Nếu người có con hiếu, an ổn được sự phụng dưỡng, nhân đó rất nên niệm Phật.

6. Nếu người có con ngỗ nghịch, không sinh lòng thương yêu lưu luyến, nhân đó rất nên niệm Phật.

7. Nếu người được thân thể khỏe mạnh không bệnh tật, nhân đó rất nên niệm Phật.

8. Nếu người mắc phải bệnh tật, mạng sống mong manh trong sớm tối, nhân đó rất nên niệm Phật.

9. Nếu người cô quả, sống đơn chiếc không ràng buộc, nhân đó rất nên niệm Phật.

10. Nếu người bị tai nạn, gặp cảnh khốn cùng, nhân đó rất nên niệm Phật.

11. Nếu người già yếu, mạng sống chẳng còn bao lâu, nhân đó rất nên niệm Phật.

12. Nếu người tuổi trẻ, tinh thần sáng suốt nhanh nhạy, nhân đó rất nên niệm Phật.

13. Nếu người sống an nhàn, trong lòng không bị điều gì quấy nhiễu, nhân đó rất nên niệm Phật.

14. Nếu người bận rộn, thỉnh thoảng mới có một được đôi khi rảnh rỗi, nhân đó rất nên niệm Phật.

15. Nếu là người xuất gia, sống vượt ngoài thế sự, nhân đó rất nên niệm Phật.

16. Nếu là người tại gia, rõ biết ba cõi như căn nhà đang cháy cần phải thoát ra, nhân đó rất nên niệm Phật.

17. Nếu là người thông minh trí tuệ, hiểu thấu ý nghĩa Kinh điển, nhân đó rất nên niệm Phật.

18. Nếu là người ngu si đần độn, không có được bất kỳ khả năng gì khác, nhân đó rất nên niệm Phật.

19. Nếu là người tu tập pháp thiền, ngộ ra được tất cả các pháp đều do tâm tạo, nhân đó rất nên niệm Phật.

20. Nếu là người tu theo đạo tiên, cầu được sống lâu muôn tuổi, nhân đó rất nên niệm Phật.

Đại sư Liên Trì!

Bài viết cùng chuyên mục

Niệm danh hiệu Phật và niệm ân đức Phật

Định Tuệ

Tam pháp nhẫn là gì? Ý nghĩa của Tam pháp nhẫn

Định Tuệ

Thiền định Ba la mật là gì? Sự chú tâm siêu nhiên

Định Tuệ

Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lạy Phật một lạy tội diệt hà sa

Định Tuệ

Quỷ Thần là gì? Thế nào là thiện quỷ thần và ác quỷ thần?

Định Tuệ

Nếu thấy A Di Đà Phật đến thọ ký, hãy xin vãng sanh ngay về Cực lạc

Định Tuệ

Muốn sớm thoát khổ nên tu Tịnh Độ

Định Tuệ

Cực trọng nghiệp, tích lũy nghiệp, cận tử nghiệp là gì?

Định Tuệ

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa tập 12 – Pháp Sư Tịnh Không

Định Tuệ

Viết Bình Luận