Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Rộng khuyên tất cả mọi người rất nên niệm Phật

Nếu người giàu sang, hiện được mọi sự thọ dụng, nhân đó rất nên niệm Phật. Nếu người nghèo khó, gia đình suy vi khổ lụy, nhân đó rất nên niệm Phật.

Niệm Phật là gì?

Chữ niệm có nghĩa là nhớ, suy nghĩ, chữ Phật lại có nghĩa là giác. Như vậy, niệm Phật tức là chúng ta luôn luôn nhớ, nghĩ đến Phật hay nói rộng hơn là chúng ta luôn sống trong tỉnh thức và có chánh niệm trong mọi hành động.

Khi tâm ta bị chi phối bởi những tạp niệm thì ta sẽ dùng tiếng niệm Phật để lấn áp đi những dòng suy nghĩ tạp niệm ở trong lòng và có thể đặt tâm mình vào trong xâu chuỗi mà khi ta đang hành trì.

Lúc này, tiếng niệm Phật sẽ dần dần đi vào nội tâm ta và bản thân mình cần phải xóa bỏ đi những uế trược, phiền não trong lòng, từ đó ta có thể gạn lọc và chuyển đổi tâm của ta từ cái ác trở thành thiện, từ tạp niệm chi phối đưa đến sự thanh tịnh và giống với cảnh giới của chư Phật.

Rộng khuyên mọi người niệm Phật

1. Nếu người giàu sang, hiện được mọi sự thọ dụng, nhân đó rất nên niệm Phật.

2. Nếu người nghèo khó, gia đình suy vi khổ lụy, nhân đó rất nên niệm Phật.

3. Nếu người có con, tông đường đã có thể phó thác, nhân đó rất nên niệm Phật.

4. Nếu người không con, sống cô độc không ràng buộc, nhân đó rất nên niệm Phật.

5. Nếu người có con hiếu, an ổn được sự phụng dưỡng, nhân đó rất nên niệm Phật.

6. Nếu người có con ngỗ nghịch, không sinh lòng thương yêu lưu luyến, nhân đó rất nên niệm Phật.

7. Nếu người được thân thể khỏe mạnh không bệnh tật, nhân đó rất nên niệm Phật.

8. Nếu người mắc phải bệnh tật, mạng sống mong manh trong sớm tối, nhân đó rất nên niệm Phật.

9. Nếu người cô quả, sống đơn chiếc không ràng buộc, nhân đó rất nên niệm Phật.

10. Nếu người bị tai nạn, gặp cảnh khốn cùng, nhân đó rất nên niệm Phật.

11. Nếu người già yếu, mạng sống chẳng còn bao lâu, nhân đó rất nên niệm Phật.

12. Nếu người tuổi trẻ, tinh thần sáng suốt nhanh nhạy, nhân đó rất nên niệm Phật.

13. Nếu người sống an nhàn, trong lòng không bị điều gì quấy nhiễu, nhân đó rất nên niệm Phật.

14. Nếu người bận rộn, thỉnh thoảng mới có một được đôi khi rảnh rỗi, nhân đó rất nên niệm Phật.

15. Nếu là người xuất gia, sống vượt ngoài thế sự, nhân đó rất nên niệm Phật.

16. Nếu là người tại gia, rõ biết ba cõi như căn nhà đang cháy cần phải thoát ra, nhân đó rất nên niệm Phật.

17. Nếu là người thông minh trí tuệ, hiểu thấu ý nghĩa Kinh điển, nhân đó rất nên niệm Phật.

18. Nếu là người ngu si đần độn, không có được bất kỳ khả năng gì khác, nhân đó rất nên niệm Phật.

19. Nếu là người tu tập pháp thiền, ngộ ra được tất cả các pháp đều do tâm tạo, nhân đó rất nên niệm Phật.

20. Nếu là người tu theo đạo tiên, cầu được sống lâu muôn tuổi, nhân đó rất nên niệm Phật.

Đại sư Liên Trì!

Bài viết cùng chuyên mục

Có tâm đại bi thì tự nhiên có thể đoạn ác, có thể tu thiện

Định Tuệ

Nội dung và ý nghĩa Chuẩn Đề Thần Chú

Định Tuệ

Phật là gì? Học Phật bằng cách nào? Làm sao tu theo Phật?

Định Tuệ

Hữu vi và Vô vi theo quan điểm Phật giáo

Định Tuệ

33 Ứng hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát

Định Tuệ

Phổ Hiền Bồ Tát dạy tu niệm Phật tam muội

Định Tuệ

Phàm phu thành Phật chỉ trong khoảng một niệm

Định Tuệ

Nhận biết và chuyển hóa tâm tính kiêu căng, ngạo mạn

Định Tuệ

Người niệm Phật là người có phước

Định Tuệ

Viết Bình Luận