Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

8 tướng thành đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Đức Phật Thích Ca thị hiện thành Phật ở cõi Ta bà, từ lúc đản sinh cho đến ngày nhập diệt niết bàn đã thị hiện viên tròn đủ tám tướng trọng đại.

Đức Phật Thích Ca thị hiện thành Phật ở cõi Ta-bà (dương gian), từ lúc đản sinh cho đến ngày nhập diệt niết bàn đã thị hiện viên tròn đủ tám tướng trọng đại. Điều này được ghi chép chân thực trong kho tàng sử liệu Phật giáo.

Theo sử liệu ghi: Khi một vị Phật ra đời độ sinh luôn “thị hiện” tám tướng thành đạo. Điều này xem như một chứng thực cho một đức Phật – bậc Giác ngộ ở hai phạm trù thế gian và siêu việt (xuất) thế gian.

Kim dung của Phật tuy là tướng tốt vô lượng nhưng Ngài đản sanh trong nhân gian thì ngài vẫn là con người. Liên quan đến kim dung ứng hoá thân của Phật, giáo hoá ở nhân gian 80 năm, nói rõ trải qua một đời của Đức Phật, đó là 8 tướng thành đạo, sau đây là lược thuyết 8 tướng.

Từ cõi Đâu Suất mà giáng sanh: Đức Phật được phật Nhiên Đăng thọ ký là bổ sanh bồ tát của thế giới Ta bà, trước phải ở nội viện của cõi Đâu suất trãi qua 4000 năm, để quán sát cơ duyên gíao hoá ở cõi Ta bà.

Nhập thai: Sau khi ở nội viện của cõi Đâu Suất tròn 4000 năm, cởi voi trắng sáu ngà từ cõi trời mà giáng thế, nhập thai vào nách phải của thánh mẫu Ma Gia.

Đản sanh: Vào ngày 8 tháng, đản sanh tại vườn Lâm tỳ ni, vừa đản sanh đã có thể đi bảy bước và nói rằng: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”.

Xuất gia: Lúc 19 tuổi, nhân vì cảm nhận được cuộc đời vô thường, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, cuộc đời nhiều bất công, liền quyết chí vượt thành xuất gia học đạo.

Hàng phục ma quân: Lúc tu đạo, nội tâm có ma phiền não tham sân si, ngoại cảnh có ma thanh sắc danh lợi, chinh phục các tà ác của ma quân và không bị nữ sắc mê hoặc. Đó là tinh thần hàng phục ma tất yếu của bậc vô uý đại hùng đại bi đại trí.

Thành đạo: Sau khi hàng phục ma ,vào ngày 8 tháng 12, trên toà kim cang dưới cội Bồ đề, lúc sao kim mọc chứng thành chánh giác.

Chuyển pháp luân: Sau khi thành đạo suốt 50 năm giảng kinh thuyết pháp, đem chân lý truyền khắp nhân gian, làm cho bánh xe pháp thường chuyển ở đời.

Niết bàn: Ngày 15 tháng 2 năm Ngài đúng 80 tuổi, nhân duyên giáo hoá đã viên mãn, vì động quy tịnh, đem sanh mệnh hoà nhập vào vũ trụ tạo hoá, dưới cội Sala thị hiện niết bàn.

Bài viết cùng chuyên mục

Phước báo hữu lậu nhất định không hưởng thụ

Định Tuệ

Niệm Phật tự nhiên có phước báo, thậm chí còn rất dồi dào

Định Tuệ

Sự linh ứng nhiệm mầu của Kinh Pháp Hoa

Định Tuệ

Linh Văn Của Trời Đất Cứu Thế Giới – Hòa Thượng Tuyên Hóa

Định Tuệ

4 loại nghiệp chướng của những người mới phát tâm học Phật

Định Tuệ

Tam giải thoát môn: Không, Vô Tướng, Vô Nguyện

Định Tuệ

Niệm Phật phải thực chứng bằng kinh nghiệm của bản thân

Định Tuệ

Lợi ích của pháp môn niệm Phật không thể nghĩ bàn

Định Tuệ

Phật pháp là con mắt của nhân loại, là mực thước của chân lý

Định Tuệ

Viết Bình Luận