Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Bảo Tạng Thiên Nữ Đà La Ni – Cầu Tài Chú

Bảo Tạng Thiên Nữ chính là công đức thiên nữ, năng cứu hộ cho tất cả chúng sanh bạt phước, nghiệp chướng thâm dày, nhà cửa không có, tiền tài không đủ.

Bảo Tạng Thiên Nữ (deva) chính là công đức thiên nữ, năng cứu hộ cho tất cả chúng sanh bạt phước, nghiệp chướng thâm dày, nhà cửa không có, tiền tài không đủ. Những chúng sanh ấy,trước phải quy y tam bảo, sám hối tội lỗi đã qua, giữ gìn tam quy ngũ giới. Mỗi ngày phải trước Phật và Bồ Tát cầu nguyện, phát tâm chuyên cần đọc tụng chú ấy 21 lần, ngày qua tháng lại sẽ được như nguyện.

Một thở nọ, tại cung trời Tam Thập Tam Thiên ,Thiên chủ Ma Hê Thủ La, cùng chư thiên chúng, đồng tán dương Bảo Tạng Thiên Vương tên là Trá La Khư, có oai đức sắc lực không ai bằng ở thế gian, hồi thiên động địa, huynh sơn phục hải, binh phạt chiến thắng, tiền tài bảo vật, tích lỹ như núi cao, cho thế gian thọ dụng.

Lợi ích:

  1. Công ăn việc làm thành công.
  2. Tiền Tài Như ý
  3. Bệnh tật tiêu trừ, gặp được linh dược chữa trị, tăng thêm tuổi thọ.
  4. Tam tai bác nạn tiêu trừ.
  5. Kiện tụng thắng lợi.
  6. Nam nữ sắc diện hồng hào, mọi người yêu mến.
  7. Cầu con sẽ thành tựu.
  8. Quỷ thần, tiểu nhơn không hại được.

Phạn chú: om, tārakā tārakā vittarddi svāhā.

Phát âm phạn ngữ: um !ta ra ka, ta ra ka, vít ta ra đi, soa ha.

Hoa ngữ chú: 唵吒羅佉吒羅佉毘多羅儞莎嚩訶.

Hán Việt chú: Án trá la khư trá la khư bì đa la di sa phược ha.

Giải Thích Nghĩa Chú:

Phạn chú: om!(quy mệnh) tārakā(Bảo Tạng Thiên Nữ) tārakā (Bảo Tạng Thiên Nữ) vittarddi (nhiều tài bảo, vật bảo ,tài sản) svāhā(thành tựu).

Hoa ngữ chú: 唵(quy mệnh)吒羅 佉(Bảo Tạng Thiên Nữ) 吒羅佉 (Bảo Tạng Thiên Nữ) 毘多羅儞 (nhiều tài bảo,vậtbảo,tài sản) 莎嚩訶(thành tựu).

Hán Việt chú : Án(quy mệnh) trá la khư(Bảo Tạng Thiên Nữ) trá la khư (Bảo Tạng Thiên Nữ)bì đa la di(nhiều tài bảo, vật bảo, tài sản) sa phược ha(thành tựu).

Kinh nghiệm chú: namaḥ samanta buddhānām. om, tārakā tārakā vittarddi svāhā.

Phát âm :Na ma ha, sam măn ta, bút đà nam. um !ta ra ka, ta ra ka, vít ta ra đi, soa ha.

Giải thích: namaḥ(kính lễ) samanta(phổ biến) buddhānām(Phật-Thế Tôn). om!(quy mệnh) tārakā(Bảo Tạng Thiên Nữ) tārakā (Bảo Tạng Thiên Nữ) vittarddi(nhiều tài bảo, vật bảo, tài sản) svāhā(thành tựu).

Trích: Mật Tông Kim Cang Thừa chú giải trọn bộ!

Bài viết cùng chuyên mục

Treo hình Phật trong phòng ngủ có được hay không?

Định Tuệ

Làm gì khi người thân lúc lâm chung bị oan gia trái chủ đến dụ dỗ?

Định Tuệ

33 Ứng hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát

Định Tuệ

Người học Phật có nên nấu món thịt mặn cho cha mẹ ăn không?

Định Tuệ

Chỉ cần niệm Phật thật thà miên mật thì tự nhiên thầm hợp đạo mầu

Định Tuệ

Nếu thấy A Di Đà Phật đến thọ ký, hãy xin vãng sanh ngay về Cực lạc

Định Tuệ

Niệm một câu Phật hiệu trừ tội nặng sanh tử trong 80 ức kiếp

Định Tuệ

7 chướng ngại vãng sanh cõi Cực Lạc của người tu Tịnh độ

Định Tuệ

Tu là tuyên chiến với ma quân, tu là dẹp bỏ thói hư tật xấu

Định Tuệ

Viết Bình Luận