Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Nội dung và ý nghĩa Văn Thù Bồ Tát Ngũ Tự Tâm Chú chân ngôn

Nếu hành giả tụng một biến năng trừ tất cả khổ nạn; nếu tụng hai biến năng trừ diệt ức kiếp sanh tử tội nghiệp; nếu tụng ba biến tam muội hiện tiền…

Kinh Kim Cang Đảnh Siêu Thắng Tam Giới Kinh Thuyết Văn Thù Ngũ Tự Chân Ngôn Thắng Tướng ghi chép rằng: Nếu thiện nam tử thiện nữ nhơn nào nhất tâm trì tụng chân ngôn này. Nếu tụng một biến năng nhập Như Lai nhất thiết pháp bình đẳng, tất cả chân ngôn bình đẳng, nhanh chóng thành tựu ma ha bát nhã (trí tuệ)………. Nếu hành giả tụng một biến năng trừ tất cả khổ nạn; nếu tụng hai biến năng trừ diệt ức kiếp sanh tử tội nghiệp; nếu tụng ba biến tam muội hiện tiền; nếu tụng bốn biến năng tổng trì bất vọng (ghi nhớ không quên); nếu tụng năm biến nhanh chóng thành tựu vô thượng bồ đề (thành Phật).

Phạn ngữ chú: oṃ a ra pa ca na-dhīḥ

Phát âm Phạn ngữ chú: Ôm a ra pha cha na đi.

Hoa ngữ chú 1: 阿囉跛左曩

Hoa ngữ chú 2: 阿羅跛者曩

Phát âm Hán Việt chú 1: A la bả tả nẵng.

Phát âm Hán Việt chú 2: A la bả giả nẵng.

Chú thích: Trong Càn Long Đại Tạng Kinh bản dịch của Tam Tạng Sa Môn Quảng Trí Bất Không không có chữ án ở đầu câu chân ngôn này.

Chú thích nghĩa Phạn ngữ chú 1: oṃ(quy mệnh) a(vô sanh) ra(thanh tịnh không nhiễm trần ) pa(vô đệ nhất nghĩa đế chư pháp bình đẳng) ca(chư pháp vô hửu chư hành) na-dhīḥ(chư pháp vô tánh tướng).

Chú thích nghĩa Phạn ngữ chú 2: oṃ(quy mệnh) a(cầu giác ngộ) ra(bất xả chúng sanh) pa(chân lý) ca(diệu hạnh) na-dhīḥ(vô tự tánh).

Chú thích nghĩa Hán Việt chú 1:

A (vô sanh) la(thanh tịnh vô nhiễm trần ) bả(vô đệ nhất nghĩa đế chư pháp bình đẳng) tả(chư pháp vô hửu chư hành) nẵng(chư pháp vô tánh tướng).

A(cầu giác ngộ) la(bất xả chúng sanh) bả(chân lý) tả (diệu hành) nẵng(vô tự tánh).

Chú thích nghĩa Hán Việt chú 2:

A (vô sanh) la(thanh tịnh vô nhiễm trần ) bả(vô đệ nhất nghĩa đế chư pháp bình đẳng) giả(chư pháp vô hửu chư hành) nẵng(chư pháp vô tánh tướng).

A(cầu giác ngộ) la(bất xả chúng sanh) bả(chân lý) giả (diệu hạnh) nẵng(vô tự tánh).

Trích: Mật Tông Kim Cang Thừa chú giải trọn bộ!

Bài viết cùng chuyên mục

Giải đáp mười điều nghi vấn về cõi Tịnh độ phần 2

Định Tuệ

Người cả đời làm ác lúc lâm chung niệm Phật có được vãng sanh?

Định Tuệ

Phàm phu thành Phật chỉ trong khoảng một niệm

Định Tuệ

Phát Bồ Đề Tâm quan trọng hơn bất cứ điều gì

Định Tuệ

Phản bổn hoàn nguyên trong Phật giáo thường nói là gì?

Định Tuệ

Chân chính trì giới niệm Phật sẽ thấy Phật

Định Tuệ

Người tu không khó, chỉ đừng đam mê ngũ dục

Định Tuệ

Thần chú Phá địa ngục chân ngôn

Định Tuệ

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ

Định Tuệ

Viết Bình Luận