Tâm Hướng Phật
Lời Phật Dạy

Những lợi ích của việc lạy sám hối 35 vị Phật

Nghi thức lạy sám hối danh hiệu 35 vị Phật này có rất nhiều lợi ích như: Tiêu trừ những tội chướng, giúp đường tu hành mau thành tựu…

Đức Phật dạy: “Trên đời có hai hạng người đáng quý nhất, một là người không mắc phải lỗi lầm gì, hai là người có lỗi nhưng biết sai và sửa chữa”.

Ít nhiều chúng ta thường mắc phải những lỗi lầm trong cuộc sống. Nhưng nhận ra lỗi sai và sửa lỗi sẽ khiến chúng ta nhận được sự kính trọng của người khác.

1. Sám hối là gì?

Trong Kinh Pháp Bảo Đàn nói: “Sám giả Sám kỳ tiền khiên, Hối giả hối Kỳ hậu quá”, nghĩa là: Ăn năn lỗi trước, chừa bỏ lỗi sau. Vậy Sám hối đúng nghĩa theo Chánh Pháp là nhận biết được lỗi đã gây tạo, ăn năn sửa lỗi và hứa không làm những điều này về sau.

Sám hối theo nghĩa thông thường là xin lỗi. Xét về mặt xã hội, xin lỗi là một hành vi đạo đức của con người, khi họ đã gây ra những lỗi lầm và muốn được người bị tổn thương tha thứ. Xin lỗi là một hành động được ba mẹ, nhà trường dạy dỗ khi chúng ta còn bé và đó là điều cần thiết trong cuộc sống.

Các bậc Thánh hiền xưa đã dạy rằng: “Nếu mắc lỗi lầm thì công khai nhận lỗi đó, rồi tìm ra biện pháp và quyết tâm để sửa chữa. Thái độ đối với lỗi lầm như thế là thước đo một người chân chính, trung thực đáng cho mọi người tin cậy và kính trọng”.

2. Những lợi ích của việc lạy sám hối 35 vị Phật

Kinh Bảo Tích nói: “Nếu tất cả chúng sanh, hoặc phạm tội ngũ nghịch hay thập ác, đến muôn kiếp không thể sám hối, chỉ xưng danh hiệu 35 vị Phật này và lễ bái, thì bao nhiêu tội chướng đều tiêu trừ”.

Trong Kinh Đại Bảo Tích còn dạy: Nầy Xá Lợi Phất! Nếu có người phạm ngũ nghịch, phạm ba la di, phạm tăng tàn, phạm Tháp, phạm Tăng và những tội khác thì nên đối trước ba mươi lăm Phật mà ân trọng sám hối.

Long Thọ Bồ Tát dạy trong Tỳ Bà Sa: Ở trong các phước đức, sám hối phước đức rất lớn vì sám hối trừ các tội và nghiệp chướng nên được thiện hạnh và đạo hạnh của Bồ tát.

Long Thọ Bồ Tát dạy: Tôi không nói sám hối thời tội nghiệp diệt sạch hết không có quả báo, mà tôi chỉ nói sám hối thời tội nhẹ mỏng và ít nhận chịu nên sám hối.

Đạo hữu muốn sám hối danh hiệu 35 vị Phật này mỗi ngày 1 hoặc 2 lần (tùy khả năng và hoàn cảnh của đạo hữu như thế nào).

Làm nghi thức sám hối 35 vị Phật chỉ mất khoảng 15 phút thôi. Sám hối càng nhiều lần thì mình càng mau tiêu những tội chướng của mình và sự tu hành của mình mau thành tựu hơn.

Nghi thức lạy sám hối 35 vị Phật tại: Nghi thức lạy sám hối 35 vị Phật – Trích Kinh Đại Bảo Tích

Tâm Hướng Phật!

Bài viết cùng chuyên mục

Lời Phật dạy về lòng tin giúp ta tránh đau khổ, mất mát và thất vọng

Định Tuệ

Kinh Địa Tạng phẩm thứ tám: Các vua diêm la khen ngợi

Định Tuệ

Kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 38: Lễ Phật hiện quang

Định Tuệ

Lợi ích khi trì tụng Kinh Trường thọ diệt tội hộ chư Đồng Tử đà la ni

Định Tuệ

Kinh Pháp Hoa: Phẩm Hiện Bửu tháp thứ mười một

Định Tuệ

Kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 27: Ca thán Phật đức

Định Tuệ

Kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ tám: Tích công lũy đức

Định Tuệ

Kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 48: Văn kinh hoạch ích

Định Tuệ

Kinh Hoa Nghiêm tập 39: Phẩm Nhập Pháp Giới

Định Tuệ

Viết Bình Luận