Tâm Hướng Phật
Lời Phật Dạy

Kinh Kim Quang Minh Quyển 7: Phẩm Đà la ni không nhiễm trước

Kinh Kim Quang Minh hay Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương, Ánh Sáng Hoàng Kim. Dưới đây là nội dung Phẩm Đà la ni không nhiễm trước.

QUYỂN 7
PHẨM 13: ĐÀ-LA-NI KHÔNG NHIỄM TRƯỚC

Bấy giờ Thế Tôn lại bảo cụ thọ Xá-lợi-phất rằng: “Nay có pháp môn Vô nhiễm trước đà-la-ni, là pháp môn tu hành của bồ-tát, mẹ của bồ-tát, các bồ-tát quá khứ đã thọ trì”. Xá-lợi-phất bạch: “Bạch đức Thế Tôn! Vậy câu và nghĩa của đà-la-ni này như thế nào? Không có nơi chốn hay chẳng phải không có nơi chốn?”.

Đức Phật dạy rằng: “Hay thay, hay thay! Này Xá-lợi-phất! Ông đã phát tâm Đại thừa, tin hiểu Đại thừa, tôn trọng Đại thừa. Như lời ông nói, đà-la-ni này chẳng có nơi chốn, chẳng phải không có nơi chốn; chẳng phải là pháp, chẳng phải phi pháp; chẳng thuộc quá khứ, vị lai hiện tại; chẳng phải tạo tác, chẳng phải không tạo tácp; chẳng thuộc nơi duyên, chẳng phải không thuộc các duyên; chẳng phải biến đổi, chẳng phải không biến đổi; chẳng từ pháp sanh không do pháp diệt. Nhưng vì lợi ích cho các bồ-tát, nên ta y theo công dụng-chánh đạo, lí thú-thế lực của đà-la-ni mà định đặt ra; đó là công đức, là những cấm giới, là pháp tu học, là ý bí mật, là nơi sanh của chư Phật, cho nên gọi là pháp môn Vô nhiễm trước đà-la-ni tối thượng tối diệu”.

Xá-lợi-phất bạch: “Bạch đức Thế Tôn! Cúi xin Thiện Thệ nói cho chúng con nghe pháp đà-la-ni này! Nếu các bồ-tát có thể an trụ, không lui sụt đạo Vô thượng bồ-đề, thành tựu chánh nguyện, được vô sở y, biện tài vô ngại, được việc hi hữu, trụ nơi thánh đạo đều là nhờ sức đà-la-ni này”.

Đức Phật dạy rằng: “Hay thay, hay thay! Đúng thế, đúng thế! Như lời ông nói, nếu bồ-tát đắc đà-la-ni này, thì không khác Phật. Người nào tôn trọng cúng dường, thân cận hầu hạ vị bồ-tát này, là cúng dường Phật. Những người nào nghe đà-la-ni này, thọ trì đọc tụng, sanh tâm tin hiểu, cũng như cung kính cúng dường chư Phật; cũng từ nhân duyên đó mà đạt được quả vị Vô thượng”.

Sau khi nói xong, Thế Tôn tuyên thuyết: Tát da tha, san đa ra ni, a pa đa ra ni, su sam pờ ra tít thi ta, su na ma, su pờ ra tít thi ta, vi ja da ba la, sát da, pờ ra ti sin ja, su rô ha, sin ja na ma ti, u pa đa ni, a ba na ma ni, a bi sích ni, a bi vi da ka ra, sú ba pa ti, su ni sí ta, ba hum, gun ja, a bi pa đa, sa va ha.

Đức Phật lại bảo Xá-lợi-phất: “Nếu các bồ-tát có thể an trụ, có thể chân chánh thọ trì thần chú Vô nhiễm, thì bồ-tát ấy trong một trăm kiếp, hoặc một ngàn kiếp, hoặc trăm ngàn kiếp phát khởi chánh nguyện, không bao giờ tận; không bị đao gậy, thuốc độc nước lửa và thú dữ làm tổn thương thân mạng. Vì sao? Vì thần chú này là mẹ chư Phật quá khứ, chư Phật vị lai và cả hiện tại. Nếu có người dùng bảy báu chất đầy mười a-tăng-kì tam thiên đại thiên thế giới các loại thức ăn thức uống tuyệt hảo, y phục thượng hạng cúng dường chư Phật, cũng không bằng một phần nhỏ phước đức của người chỉ thọ trì một câu thần chú này. Vì đây là pháp vô cùng sâu xa, là mẹ chư Phật”.

Xá-lợi-phất và tất cả đại chúng nghe Đức Phật nói pháp Vô nhiễm này, đều rất vui mừng, kính nguyện thọ trì.

Mời bạn đọc tụng trọn bộ Kinh Kim Quang Minh tại: Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương trọn bộ PDF

Bài viết cùng chuyên mục

Truyện cổ Phật giáo: Đừng lãng phí

Định Tuệ

Kinh Pháp Cú phẩm tâm và hình vẽ minh họa

Định Tuệ

Kinh Hoa Nghiêm tập 30: Phẩm A Tăng Kỳ thứ ba mươi

Định Tuệ

Kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ năm: Chí tâm tinh tấn

Định Tuệ

Kinh Kim Quang Minh Quyển 5: Phẩm Giảng lại tánh Không

Định Tuệ

Kinh Vô Lượng Thọ Phẩm thứ nhất và thứ hai

Định Tuệ

Kinh Pháp Cú phẩm Ác và hình vẽ minh họa

Định Tuệ

Kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 47: Phước huệ thỉ văn

Định Tuệ

Kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ chín: Viên mãn thành tựu

Định Tuệ

Viết Bình Luận