Tâm Hướng Phật
Nghi Thức

Nghi thức tụng Kinh Kim Quang Minh tại nhà đúng pháp

Kinh Kim Quang Minh là bộ kinh được mệnh danh là bản kinh Hộ Quốc. Dưới đây là nghi thức trì tụng Kinh Kim Quang Minh tại nhà đúng Pháp.

Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương hay được viết tắt là Kinh Kim Quang Minh (Ánh Sáng Hoàng Kim) là một kinh điển Phật giáo của phái Bắc Tông. Kim Quang Minh Kinh là bộ kinh phổ biến và được mệnh danh là bản kinh Hộ Quốc ở các nước Phật giáo theo truyền thống Đại Thừa như Trung Hoa, Triều Tiên, Việt Nam và đặc biệt là Nhật Bản.

Lợi ích khi trì tụng Kinh Kim Quang Minh

Ai người mong cầu thế giới được bình an, hãy trì tụng Kinh Kim Quang Minh. Đây là pháp hành trọng yếu khi cần ngăn chận bạo động chiến tranh trên thế giới. Kinh Kim Quang Minh là một trong những phương pháp hữu ích nhất có khả năng mang lại nền hòa bình. Ai cũng làm được, bất kể bận rộn đến mức nào, dù chỉ đọc mỗi ngày một trang, hay vài hàng, cứ liên tục như vậy, hàng ngày đều đọc tụng Kinh Kim Quang Minh.

Kinh Kim Quang Minh nhiệm mầu này là vua của các kinh, vô cùng mãnh liệt, có khả năng toàn thành mọi nguyện ước, và có khả năng mang lại niềm an vui hạnh phúc đến cho khắp cả chúng sinh, chí đến quả vô thượng bồ đề. Kinh này đặc biệt mãnh liệt đối với nền hòa bình thế giới, bảo vệ cho sự an nguy của mỗi người, bảo vệ quốc gia, bảo vệ trái đất. Và kinh này cũng có khả năng xoa dịu chữa lành mọi thống khổ của người dân trong một nước.

Ai người mong cầu an vui hạnh phúc cho bản thân và cho tất cả, thì đây chính là Diệu Pháp giúp ta thực hiện điều này mà không phải gây hại cho bất cứ một ai, không cần chỉ trích xung đột vẫn đạt được nguồn an vui.

Kinh này ai cũng đọc được, Phật tử hay ngoại đạo ai người cầu mong hòa bình đều có thể đọc. Kinh này cũng bảo vệ cho cá nhân từng người và bảo vệ cho quốc gia thoát cảnh thường gọi là thiên tai, liên quan đến các thành phần đất, nước, lửa, gió, như nạn động đất, lũ lụt, sóng thần, cuồng phong, hỏa hoạn v.v… Gọi là thiên tai, nhưng không phải nhiên không mà có, đều do nhân duyên. Do ý nghĩ và hành động độc ác của chúng ta đã từng gieo trong quá khứ, cùng những nguyên nhân đến từ ngoại cảnh.

Lợi ích đọc tụng kinh này không thể nghĩ bàn. Lời kinh nói rằng dù mang vàng ngọc châu báu nhiều bằng số lượng vi trần trong Thái Bình Dương cúng dường cho vô lượng Phật đà, công đức ấy vẫn không thể sánh với công đức đọc tụng dù chỉ vài dòng Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim.

Đọc tụng kinh này sẽ đưa ta đến với quả giác ngộ. Công đức đọc tụng kinh này nhiều đến nỗi mọi việc đều trở nên suôn sẻ, đời sống thuận tiện dễ dàng, muốn gì được nấy, đều nhờ năng lực tịnh nghiệp và tích phước vô cùng khó tin. Bằng cách này chúng ta có thể giúp vô lượng chúng sinh thoát biển rộng khổ đau sinh tử, đưa chúng sinh đến bờ giác ngộ.

Nghi thức tụng niệm Kinh Kim Quang Minh

(Tắm gội và thay y phục sạch sẽ, đến trước Tam bảo, đứng trang nghiêm chắp tay, lắng lòng, mắt chiêm ngưỡng oai dung Thế Tôn và thầm niệm hai câu chơn ngôn)

Chơn ngôn thanh tịnh pháp giới: Án lam tóa ha (7 lần)

Chơn ngôn thanh tịnh ba nghiệp: Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám (3 lần)

(Chủ lễ quì xuống cầm ba nén nhang và niệm lớn)
Nguyện Hương

Hương trầm xông thơm ngát
Kết thành áng mây lành
Đệ tử với lòng thành
Cúng dường Phật, Pháp, Tăng
Tín nguyện lòng kiên cố
Niệm Phật mãi tinh cần
Chính trợ nghiệp song hành
Bốn tu, ba phúc trọn
Hiện đời không bệnh khổ
Lâm chung chính niệm an
Tam Thánh thương đến rước
Tây phương cảnh hiện tiền
Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát (3 lần)

Đệ tử chúng con hôm nay quỳ trước các Đức Phật Thế Tôn, chí thành dâng hương kính bày tâm nguyện. Từ nhiều kiếp lâu xa, chúng con mãi trôi lăn trong các đường dữ, bao lần đánh mất thân người. May thay kiếp này mới gặp lại, được nghe chính pháp, được biết năng lực mầu nhiệm của kinh Kim quang minh, chúng con nhóm họp nơi đây lập đàn, y pháp trì tụng.

Chúng con một lòng khẩn thỉnh Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, các Đại Bồ-tát, các Hiền thánh tăng và các vị thiện thần trong hội Kim quang minh rủ lòng xót thương phóng ánh sáng lành, hoặc âm thầm gia hộ, khiến cho quốc gia thái bình, nhân dân an lạc, mùa màng bội thu, không còn thiên tai dịch bệnh, địch hoạ chiến tranh, người người chí thành kính tin Tam bảo, gắng sức tu trì, ngõ hầu hiện tại bình an, mai sau con và tất cả chúng sinh đồng được sinh về cõi An Dưỡng.
Nam-mô Chứng Minh Sư Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần)
(Đứng dậy cắm nhang vào lư rồi đọc bài tán Phật và xướng lễ)

Tán Dương Phật

Sắc thân Như Lai đẹp
Trong đời không ai bằng
Không sánh, chẳng nghĩ bàn
Nên nay con đảnh lễ
Sắc thân Phật vô tận
Trí tuệ Ngài cũng thế
Tất cả pháp thường trú
Cho nên con về nương
Sức đại trí, đại nguyện
Độ tất cả quần sinh
Khiến bỏ thân nóng khổ
Sinh cõi Tịnh mát vui
Con nay sạch ba nghiệp
Quay về và đảnh lễ.

Nhất tâm đảnh lễ: Chư Phật, Tôn pháp, Hiền thánh tăng thường trụ khắp cõi hư không trong mười phương ba đời.

Nhất tâm đảnh lễ: Đức Phật Bổn sư Thích-ca Mâu-ni giáo chủ cõi Ta-bà, Đức Phật Di-lặc giáo chủ hội Long Hoa, Bồ-tát Đại Trí Văn-thù-sư-lợi, Bồ-tát Đại Hạnh Phổ Hiền, các vị Bồ-tát hộ pháp và tất cả các Đức Phật, Bồ-tát trong hội Linh Sơn.

Nhất tâm đảnh lễ: Đức Phật A-di-đà giáo chủ cõi Cực Lạc ở phương tây, Bồ-tát Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm, Bồ-tát Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí, Bồ-tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương cùng chư Phật, Bồ-tát trong hải hội Liên Trì.

(Đảnh lễ xong, đại chúng đồng quì, xướng tụng bài văn sám hối)
Chí tâm sám hối

Đệ tử chúng con và chúng sinh trong pháp giới, từ đời vô thỉ cho đến ngày nay bị vô minh che đậy, nên điên đảo mê lầm; lại do sáu căn, ba nghiệp quen theo pháp chẳng lành, phạm hết mười điều dữ, cùng năm tội Vô gián và tất cả những tội khác, nhiều vô lượng vô biên nói không thể hết. Mười phương các Đức Phật thường trụ nơi đời, pháp âm không dứt, hương mầu đầy lấp, pháp vị ngập tràn, phóng ánh sáng sạch trong chiếu soi tất cả, lí nhiệm mầu thường trụ khắp cõi hư không. Thế mà chúng con từ bao kiếp đến nay, sáu căn che mù, ba nghiệp tối tăm, chẳng thấy chẳng nghe, chẳng hay chẳng biết. Vì nhân duyên đó, trôi mãi trong dòng sinh tử, trải qua các đường ác trăm nghìn kiếp, không có lúc nào ra khỏi.

Kinh ghi rằng: “Phật Tì-lô-giá-na Biến Nhất Thiết Xứ trụ cõi Thường Tịch Quang”. Cho nên biết, tất cả pháp đều là Phật pháp mà con không hiểu lại trôi theo dòng vô minh. Vì thế, trong trí Bồ-đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sinh lòng ràng buộc. Nay mới tỏ ngộ, nay mới sửa đổi ăn năn, thành kính đối diện Thế Tôn mà tỏ bày sám hối, khiến cho tất cả những tội nặng do ba nghiệp, sáu căn của chúng con và chúng sinh gây tạo từ quá khứ, hoặc hiện tại, hay vị lai, hoặc do chính mình gây tạo, hoặc bảo người gây tạo, hay là thấy nghe người gây tạo mà vui theo, hoặc nhớ hoặc chẳng nhớ, hoặc biết hoặc chẳng biết, hoặc nghi hoặc chẳng nghi, hoặc che giấu hoặc chẳng che giấu, thảy đều rốt ráo thanh tịnh.

Chúng con sám hối rồi, sáu căn ba nghiệp hoàn toàn trong sạch, không mảy may lỗi lầm, căn lành tu tập cũng trọn thanh tịnh. Tất cả đều hồi hướng để trang nghiêm cõi Tịnh, cùng chúng sinh đồng sinh nước An Dưỡng.

Nguyện Đức A-di-đà Phật thường đến hộ trì, khiến cho căn lành chúng con hiện tiền tăng trưởng, chẳng mất nhân lành Tịnh độ. Đến giờ lâm chung thân an niệm chính, xem nghe rõ ràng, tận mắt thấy Đức A-di-đà Phật và các Thánh chúng tay cầm đài sen tiếp dẫn đệ tử, trong khoảng nháy mắt sinh đến trước Phật, đủ đạo hạnh Bồ-tát, độ tất cả chúng sinh đồng thành Phật đạo.

Chúng đệ tử sám hối phát nguyện rồi, xin chí thành đảnh lễ.

Nhất tâm đảnh lễ: Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A-di-đà Như Lai, biến pháp giới Tam bảo. (Đứng dậy lạy 3 lạy; lạy xong, đồng ngồi, khai chuông mõ tụng kinh)

Tán Lư Hương

Hương trầm quyện tỏa lư vàng
Xông cùng pháp giới đạo tràng gần xa
Kết thành mây báu sáng lòa
Kính dâng hương nguyện thiết tha chí thành
Chư Phật thấu biết lòng lành
Pháp thân ứng hiện rõ rành chứng minh
Nam-mô Hương Vân Cái Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần)

Thần Chú Đại Bi

Nam-mô Đại bi hội thượng Phật, Bồ-tát (3 lần)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô kiết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. An tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.

Nam mô tất kiết lật đỏa y mông, a rị da bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đà sa mế. Tát bà a tha đậu thâu bằng a thệ dựng, tát ba tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê lô ca đế, ca ra đế, di hê rị. Ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng. Câu lô câu lô kiết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xa da đế. Đà ra đà ra địa ri ni, thất phật ra da. Giá ra giá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ. Y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô. Bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ. Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì địa rị sắc ni na. Ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha, Ma ha tất đà dạ ta bà ha, Tất đà du nghệ thất bàn ra da, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da ta bà ha, ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ, ta bà ha.

Bài Văn Phát Nguyện

Kính lạy Tam Giới Tôn
Nương tựa mười phương Phật
Con nay phát nguyện lớn
Trì kinh Kim quang minh
Trên đền bốn ân nặng
Dưới cứu giúp ba đường
Nếu có ai thấy nghe
Liền phát tâm bồ-đề
Hết một báo thân này
Sinh về cõi An Lạc
Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (3 lần)

Kệ Khai Kinh

Pháp Phật cao vời, lại thẳm sâu
Trăm nghìn vạn kiếp khó tìm cầu
Nay con nghe thấy xin trì tụng
Nguyện thấu Như Lai nghĩa nhiệm mầu
Nam-mô Linh Sơn Kim quang minh hội thượng Phật Bồ-tát (3 lần)

Tụng nội dung Kinh

Xem nội dung Kinh Kim Quang Minh tại đây:

Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương –  Biên dịch Tỳ Kheo Thích Nguyên Chơn

Bát Nhã Tâm Kinh

Khi Bồ-tát Quán Tự Tại thể nhập trí tuệ giác ngộ sâu xa liền thấu suốt năm uẩn đều không, vượt qua tất cả khổ nạn.

Này Xá-lợi-tử! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc; sắc tức là không, không tức là sắc; thụ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Xá-lợi-tử! Tướng không của các pháp, không sinh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Vì thế trong chân không, không có sắc, thụ, tưởng, hành, thức; không có sáu giác quan là mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sáu đối tượng của giác quan là màu sắc, âm thanh, mùi hương, vị nếm, cảnh xúc chạm và pháp; không có mười tám chủng loại của các pháp, từ những chủng loại thuộc về mắt, cho đến những chủng loại thuộc về ý thức; không có vô minh, cũng không có sự chấm dứt vô minh; cho đến không có già chết, cũng không có sự chấm dứt già chết; không có bốn chân lí khổ tập diệt đạo; không có trí, cũng không có chứng đắc, vì không có chỗ chứng đắc vậy. Bồ-tát nương vào trí tuệ giác ngộ mà tâm không ngăn ngại. Vì tâm không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa lìa những vọng tưởng sai lầm, đạt đến Niết-bàn tuyệt đối. Các Đức Phật trong ba đời đều nương theo trí tuệ giác ngộ mà đạt đến Vô thượng chính đẳng chính giác.

Cho nên phải biết, trí tuệ giác ngộ là chú có thần lực lớn, là chú phóng ánh sáng lớn, là chú vô thượng, là chú siêu việt, thật có năng lực diệt trừ tất cả khổ nạn. Cho nên ta nói thần chú Trí tuệ giác ngộ rằng: Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.

Thần chú tiêu trừ tai nạn, gặp được điềm lành

Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, án bát ra để hạ xa giá, ta nẵng nẫm đát điệt tha, án khư khư, khư hê, khư hê, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sát sá, để sát sá, sát trí rị, sát trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để cá, thất rị duệ ta bà ha (3 lần)

Niệm danh hiệu Phật

Nguyện ngày an lành đêm an lành,
Đêm ngày sáu thời đều an lành
Tất cả các thời đều an lành
Xin nguyện từ bi luôn gia hộ
Nam-mô Tây phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A-di-đà Phật
Nam-mô A-di-đà Phật (108 lần)
Nam-mô Quan Thế Âm Bồ-tát (7 lần)
Nam-mô Đại Thế Chí Bồ-tát (7 lần)
Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ-tát (7 lần)
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát (7 lần)

SÁM KHỂ THỦ

Cúi đầu đảnh lễ Đại Đạo Sư,
Dẫn dắt chúng sinh về cõi Tịnh
Con nay phát nguyện, nguyện vãng sinh
Xin Đức Từ Bi thương tiếp nhận.

Đệ tử chúng con, vì cả bốn ân, khắp cùng ba cõi, hết thảy chúng sinh trong toàn pháp giới, cầu đạo Bồ-đề, Nhất thừa vô thượng, chuyên tâm trì niệm A-di-đà Phật, danh thâu muôn đức, mong sinh Tịnh độ.

Nhưng vì chúng con phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, tâm nhiễm dễ tăng, đức Tịnh khó thành. Nay đối trước Phật, năm vóc thiết tha, một lòng bày tỏ, chí thành sám hối. Con và chúng sinh, từ đời vô thỉ cho đến hôm nay, chẳng biết tâm này vốn thường thanh tịnh, vọng khởi tham dục, sân hận si mê, nhiễm ô ba nghiệp, tạo vô lượng tội, kết vô biên oán. Những tội như thế, nguyện đều tiêu trừ. Từ nay về sau, chúng con lập nguyện, xa lìa pháp ác, lại không tạo thêm, siêng tu Thánh đạo, thệ không lui sụt, thệ thành Chính giác, thệ độ chúng sinh.

Đức A-di-đà dùng sức từ bi và sức đại nguyện, chứng biết lòng con, thương tưởng đến con, gia hộ cho con. Để lúc Thiền quán, hoặc trong giấc mộng, được đấng cha lành, rưới nhuận cam lồ trên đảnh của con, phóng ánh sáng lành chiếu đến thân con, duỗi cánh tay vàng xoa đầu chúng con, hoặc dùng y báu đắp thân thể con, khiến cho tội chướng từ đời vô thỉ chóng tự dứt trừ, căn lành tăng trưởng, phiền não chóng không, vô minh chóng phá, diệu tâm viên giác bỗng nhiên khai ngộ, cõi Thường Tịch Quang luôn được hiện tiền. Đến lúc lâm chung, tự biết giờ khắc, thân không bệnh khổ ách nạn, tâm không tham luyến mê lầm, toàn thân thư thái, chính niệm hiện tiền, ung dung bỏ thân, như vào Thiền định.

Ngay lúc bấy giờ Từ phụ Như Lai cùng Quán Thế Âm và Đại Thế Chí, tất cả Thánh chúng phóng quang tiếp đón, đưa tay dắt dìu, lại thêm vào đó lầu gác tràng phan, nhạc trời hương lạ cùng hiện đón nghinh, cảnh đẹp Tây phương, hiện bày trước mắt, khiến cho chúng sinh, kẻ thấy người nghe, vui mừng cảm thán, phát tâm Bồ-đề. Bấy giờ thân con ngồi đài kim cang, bay theo sau Phật, trong khoảng nháy mắt, sinh vào hoa sen nơi ao bảy báu ở cõi Cực Lạc. Hoa nở thấy Phật và các Bồ-tát, được nghe pháp âm, chứng Vô sinh nhẫn, trong khoảng sát-na hầu cận chư Phật, được Phật thụ kí. Được thụ kí rồi, trong con thành tựu ba thân bốn trí, năm nhãn sáu thông, vô lượng trăm nghìn môn đà-la-ni. Sau đó không lìa cõi nước An Dưỡng, hiện trụ Ta-bà, phân thân vô số đến khắp mười phương, dùng sức thần thông, tự tại vô ngại không thể nghĩ bàn, lập các phương tiện độ thoát chúng sinh xa lìa phiền não, tâm được an tĩnh, đồng sinh Tây phương, trụ ngôi Bất thoái.

Thế gian vô tận, thế giới vô tận, nghiệp và phiền não tất cả vô tận, nguyện lớn của con cũng thật vô tận. Nguyện dùng tất cả công đức lễ Phật, phát nguyện tu trì, hồi hướng đến khắp các loài hữu tình, báo đáp thảy bốn ân, giúp nhuần cả ba cõi, pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo.

Hồi Hướng

Tụng kinh, lễ Phật, niệm hồng danh
Được bao công đức, hướng chúng sinh
Xin cho tất cả cùng chung hưởng
Mai sau An Dưỡng nguyện viên thành
Ba chướng dứt trừ phiền não hết
Tuệ tâm sáng tỏ được tịnh thanh
Nguyện ý sinh về miền Cực Lạc
Đài vàng chín phẩm mẹ cha lành
Hoa sen vừa nở thấy Như Lai
Chứng đắc Vô sinh thật chẳng sai
Bồ-tát bất thoái cùng tụ hội
Kết thành bạn tốt ngự liên đài.

Tam Tự Quy Y

Con về nương tựa Phật
Cầu nguyện cho chúng sinh
Thể nhận được đạo lớn
Sớm phát tâm vô thượng (1 lạy)

Con về nương tựa pháp
Cầu nguyện cho chúng sinh
Thấu hiểu được giáo pháp
Trí tuệ như biển lớn (1 lạy)

Con về nương tựa Tăng
Cầu nguyện cho chúng sinh
Thống nhiếp cả muôn loài
Tất cả không ngăn ngại (1 lạy)

Tâm Hướng Phật/Trích: Tỳ Kheo Thích Nguyên Chơn soạn!

Bài viết cùng chuyên mục

Nghi thức niệm Phật hàng ngày tại nhà quý Phật tử nên biết

Định Tuệ

Văn khấn tạ mộ cuối năm 2022 đúng theo Chánh Pháp

Định Tuệ

Bài tụng kinh sám hối hàng ngày tại nhà rất hay

Định Tuệ

Bài cúng giao thừa năm 2023 đúng theo chánh pháp

Định Tuệ

Nghi thức hồng danh sám hối tại nhà đầy đủ Phật tử nên biết

Định Tuệ

Nghi thức cúng giao thừa và vía Phật Di Lặc

Định Tuệ

Nghi thức phóng sinh đúng Pháp, công đức không thể nghĩ bàn

Định Tuệ

Sám hối ác nghiệp đối với Tam Bảo

Định Tuệ

Nghi thức cúng thí thực tại nhà đơn giản đúng pháp

Định Tuệ

Viết Bình Luận