Tâm Hướng Phật
Nghi Thức

Nghi thức sám hối trước khi tụng Kinh để được nhiều lợi ích

Trước khi tụng Kinh cần phải sám hối, sám hối tức là làm cho ba nghiệp thanh tịnh. Dùng ba nghiệp Thân Khẩu Ý thanh tịnh mà tụng kinh thời phước đức vô lượng.

Để việc trì tụng Kinh được lợi lạc, quý vị cần lưu ý giữ tâm thanh tịnh. Trước khi trì tụng nên chuẩn bị y phục trang nghiêm. Khi trì tụng, âm thanh vừa đủ nghe, không cần quá to.

Thân, khẩu, ý khi trì tụng Kinh cần như thế nào?

Phật tử khi trì tụng cần phải xây dựng niềm tin chân chính, tỉnh thức ngày đêm trong mọi tư thế và hành vi. Tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc trang nghiêm, cung kính đảnh lễ, cúng dường hương nhạc, hoa quả, đốt đèn… Trì tụng Kinh bằng thái độ suy nghiệm và ứng dụng.

Phật tử tu học, hành trì phải sống đời đạo đức, giữ gìn giới hạnh, phát triển chính kiến, trau dồi khiêm tốn, kết giao bạn lành, tán dương người thiện, tuỳ hỷ bao dung, không khen mình chê người, từ bỏ tham lam, keo kiệt, siêng năng bố thí, cúng dường, giúp người cần giúp.

Thân tâm phải luôn hoan hỷ, an lạc, không để sân hận, buồn lo chi phối, đem lòng thương xót mọi loài, phóng sinh giúp vật, phát triển từ bi, giữ lòng buông xả, rộng lượng, thứ tha. Hiểu biết, cảm thông, hòa hợp với mọi người. Làm chủ các giác quan, đặc biệt là Thân, Khẩu, Ý, biết đủ trong tiêu dùng, không xa hoa, lãng phí.

Nghi thức sám hối trước khi tụng Kinh

Dùng ba nghiệp thân, khẩu, ý thanh tịnh mà tụng kinh, thời phước đức vô-lượng, nên trước khi tụng kinh cần phải sám hối, sám hối tức là làm cho ba nghiệp thanh tịnh.

Nam-mô thập phương tận hư không giới nhứt thiết Chư Phật (1 lạy)
Nam-mô thập phương tận hư không giới nhứt thiết Tôn Pháp (1 lạy)
Nam-mô thập phương tận hư không giới nhứt thiết Hiền Thánh Tăng (1 lạy)

Nguyện hương

Nguyện đem lòng thành kính,
Gởi theo đám mây hương.
Phảng phất khắp mười phương.
Cúng dường ngôi Tam Bảo,
Thề trọn đời giữ đạo,
Theo tự tánh làm lành,
Cùng pháp giới chúng sinh,
Cầu Phật từ gia hộ,
Tâm Bồ Đề kiên cố,
Chí tu đạo vững bền,
Xa bể khổ nguồn mê,
Chóng quay về bờ Giác (1 lạy)

Tán Phật

Sắc thân Như Lai đẹp
Trong đời không ai bằng
Không sánh, chẳng nghĩ bàn
Nên nay con đảnh lễ
Sắc thân Phật vô tận
Trí tuệ Ngài cũng thế
Tất cả pháp thường trú
Cho nên con về nương
Sức đại trí, đại nguyện
Độ tất cả quần sinh
Khiến bỏ thân nóng khổ
Sinh cõi Tịnh mát vui
Con nay sạch ba nghiệp
Quay về và đảnh lễ.
Nguyện cùng các chúng-sanh
Đồng sanh nước Cực Lạc.

Nhất tâm đảnh lễ: Chư Phật, Tôn pháp, Hiền thánh tăng thường trụ khắp cõi hư không trong mười phương ba đời.

Nhất tâm đảnh lễ: Đức Phật Bổn sư Thích-ca Mâu-ni giáo chủ cõi Ta-bà, Đức Phật Di-lặc giáo chủ hội Long Hoa, Bồ-tát Đại Trí Văn-thù-sư-lợi, Bồ-tát Đại Hạnh Phổ Hiền, các vị Bồ-tát hộ pháp và tất cả các Đức Phật, Bồ-tát trong hội Linh Sơn.

Nhất tâm đảnh lễ: Đức Phật A-di-đà giáo chủ cõi Cực Lạc ở phương tây, Bồ-tát Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm, Bồ-tát Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí, Bồ-tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương cùng chư Phật, Bồ-tát trong hải hội Liên Trì.

(Đảnh lễ xong, đại chúng đồng quì, xướng tụng bài văn sám hối)
Chí tâm sám hối

Đệ tử chúng con và chúng sinh trong pháp giới, từ đời vô thỉ cho đến ngày nay bị vô minh che đậy, nên điên đảo mê lầm; lại do sáu căn, ba nghiệp quen theo pháp chẳng lành, phạm hết mười điều dữ, cùng năm tội Vô gián và tất cả những tội khác, nhiều vô lượng vô biên nói không thể hết. Mười phương các Đức Phật thường trụ nơi đời, pháp âm không dứt, hương mầu đầy lấp, pháp vị ngập tràn, phóng ánh sáng sạch trong chiếu soi tất cả, lí nhiệm mầu thường trụ khắp cõi hư không. Thế mà chúng con từ bao kiếp đến nay, sáu căn che mù, ba nghiệp tối tăm, chẳng thấy chẳng nghe, chẳng hay chẳng biết. Vì nhân duyên đó, trôi mãi trong dòng sinh tử, trải qua các đường ác trăm nghìn kiếp, không có lúc nào ra khỏi.

Kinh ghi rằng: “Phật Tì-lô-giá-na Biến Nhất Thiết Xứ trụ cõi Thường Tịch Quang”. Cho nên biết, tất cả pháp đều là Phật pháp mà con không hiểu lại trôi theo dòng vô minh. Vì thế, trong trí Bồ-đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sinh lòng ràng buộc. Nay mới tỏ ngộ, nay mới sửa đổi ăn năn, thành kính đối diện Thế Tôn mà tỏ bày sám hối, khiến cho tất cả những tội nặng do ba nghiệp, sáu căn của chúng con và chúng sinh gây tạo từ quá khứ, hoặc hiện tại, hay vị lai, hoặc do chính mình gây tạo, hoặc bảo người gây tạo, hay là thấy nghe người gây tạo mà vui theo, hoặc nhớ hoặc chẳng nhớ, hoặc biết hoặc chẳng biết, hoặc nghi hoặc chẳng nghi, hoặc che giấu hoặc chẳng che giấu, thảy đều rốt ráo thanh tịnh.

Chúng con sám hối rồi, sáu căn ba nghiệp hoàn toàn trong sạch, không mảy may lỗi lầm, căn lành tu tập cũng trọn thanh tịnh. Tất cả đều hồi hướng để trang nghiêm cõi Tịnh, cùng chúng sinh đồng sinh nước An Dưỡng.

Nguyện Đức A-di-đà Phật thường đến hộ trì, khiến cho căn lành chúng con hiện tiền tăng trưởng, chẳng mất nhân lành Tịnh độ. Đến giờ lâm chung thân an niệm chính, xem nghe rõ ràng, tận mắt thấy Đức A-di-đà Phật và các Thánh chúng tay cầm đài sen tiếp dẫn đệ tử, trong khoảng nháy mắt sinh đến trước Phật, đủ đạo hạnh Bồ-tát, độ tất cả chúng sinh đồng thành Phật đạo.

Chúng đệ tử sám hối phát nguyện rồi, xin chí thành đảnh lễ.

Nhất tâm đảnh lễ: Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A-di-đà Như Lai, biến pháp giới Tam bảo. (Đứng dậy lạy 3 lạy; lạy xong, đồng ngồi, khai chuông mõ tụng kinh)

Tụng ba lần Chú Tịnh Khẩu Nghiệp Chơn-Ngôn để cho nơi miệng mình được thanh tịnh:

“Tu rị, tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị, ta bà ha”(3 lần)

Tụng ba lần Chú Tịnh Thân Nghiệp Chơn-Ngôn để cho thân được thanh tịnh, sạch sẽ:

“Tu đa rị, tu đa rị, tu ma rị, ta bà ha”(3 lần)

Tụng ba lần Chú An Thổ-Địa Chơn-Ngôn để cho nơi chỗ đất đai và nhà cửa của mình được thanh tịnh:

“Nam mô tam mãn đa, một đà nẫm, án độ rô, độ rô, địa vĩ, ta bà ha”(3 lần)

Tịnh Pháp Giới Chơn-Ngôn

Án lam, tóa ha (3 lần)

Tịnh Tam Nghiệp Chơn-Ngôn

Án ta phạ, bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám (3 lần)

Phổ Cúng Dường Chân Ngôn

Án, Nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng (3 lần)

Tán Lư Hương

Hương trầm quyện tỏa lư vàng
Xông cùng pháp giới đạo tràng gần xa
Kết thành mây báu sáng lòa
Kính dâng hương nguyện thiết tha chí thành
Chư Phật thấu biết lòng lành
Pháp thân ứng hiện rõ rành chứng minh
Nam-mô Hương Vân Cái Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần)

Thần Chú Đại Bi

Nam-mô Đại bi hội thượng Phật, Bồ-tát (3 lần)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô kiết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. An tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.

Nam mô tất kiết lật đỏa y mông, a rị da bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đà sa mế. Tát bà a tha đậu thâu bằng a thệ dựng, tát ba tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê lô ca đế, ca ra đế, di hê rị. Ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng. Câu lô câu lô kiết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xa da đế. Đà ra đà ra địa ri ni, thất phật ra da. Giá ra giá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ. Y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô. Bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ. Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì địa rị sắc ni na. Ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha, Ma ha tất đà dạ ta bà ha, Tất đà du nghệ thất bàn ra da, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da ta bà ha, ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ, ta bà ha.

Bài Văn Phát Nguyện

Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo (3 lần)
Lạy đấng tam giới tôn
Quy mạng mười phương Phật
Nay con phát nguyện lớn
Trì tụng Kinh… (Kinh gì thì nói tên Kinh đó ra)
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ ba đường
Nếu có ai thấy nghe
Đều phát Bồ đề tâm
Khi mãn báo thân này
Sanh qua cõi Cực lạc.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. (3 lần)

Kệ Khai Kinh

Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm màu,
Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu,
Nay con nghe thấy chuyên trì tụng,
Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu…
Nam Mô Đại Thừa Vô Lượng Thọ Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

(Bắt đầu trì Kinh, sau đó Hồi Hướng)

Tâm Hướng Phật/St!

Bài viết cùng chuyên mục

Nghi thức Mông Sơn Thí Thực Ấn Pháp – Cúng Cô Hồn PDF

Định Tuệ

Nghi thức lạy sám hối 35 vị Phật – Trích Kinh Đại Bảo Tích

Định Tuệ

Sám hối khổ báo địa ngục A Tỳ – Hòa Thượng Thích Trí Thoát

Định Tuệ

Nghi thức Kinh tụng hàng ngày – Thích Phước Tiến biên soạn PDF

Định Tuệ

Nghi thức, bài văn khấn cúng Ông Công Ông Táo năm 2023

Định Tuệ

Nghi thức tụng Kinh Kim Quang Minh tại nhà đúng pháp

Định Tuệ

Bài cúng ngày mùng 1 Tết đúng theo chánh pháp

Định Tuệ

Bài cúng ngày giỗ, mùng 1 ngày rằm theo đúng chánh Pháp

Định Tuệ

Bài cúng ngày mùng 3 Tết đúng theo chánh pháp

Định Tuệ

Viết Bình Luận