Tâm Hướng Phật
Sống An Vui

Muốn cứu độ người thân, bạn nhất định phải sanh về Cực Lạc

Bạn thật sự yêu thương, muốn giúp đỡ và cứu độ người thân của mình, nhất định phải cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc trước!

Người thế gian mẫu tử tình thâm, người làm mẹ vĩnh viễn không thể quên con cái của họ, sự việc này rất phiền phức.

Con cái có thể quên cha mẹ, chứ cha mẹ không thể nào quên con cái, sự việc này không phải ở nước của chúng ta, ngoại quốc cũng vậy.

Ở nước ngoài khi chúng tôi nhìn thấy các bà cụ, họ cô đơn, lẻ loi có một mình, sống ở trong chung cư người già rất buồn tẻ, họ thường hay nhớ con cái của họ.

Con cái hoàn toàn không hiếu thuận, một năm chẳng đến thăm họ lấy một lần, họ vẫn cứ niệm niệm không quên, đây chính là nhân tính, phải đem nó chuyển trở lại, ý nghĩ chuyển trở lại, nên biết đang tạo lục đạo luân hồi, cái này là phiền phức rất lớn, chướng ngại rất lớn, niệm Phật không thể vãng sanh, chính là vì cái này.

Cần phải đem ý nghĩ chuyển trở lại, bạn nhớ con cái của bạn, yêu thương con cái của bạn, đến thế giới Tây phương Cực-lạc rồi, bạn mới thật sự có thể làm được.

Chúng ta xem thấy ở trong “Kinh Vô Lượng Thọ”, người thế giới Tây Phương Cực-lạc, chỉ cần sinh về thế giới Tây phương Cực-lạc, phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm vãng sanh, đều giống nhau.

Đến nơi đó Phật A-Di-Đà gia trì bạn, thần thông năng lực của bạn toàn hộ khôi phục rồi, thiên nhãn nhìn thấu, thiên nhĩ nghe suốt, tận hư không khắp pháp giới, không chỉ là pháp giới tứ thánh, tình hình ở trong lục đạo bạn đều thấy rất rõ ràng, người nhà quyến thuộc bạn đang ở cõi nào, hiện nay là tình trạng ra làm sao, bạn thảy đều rõ ràng, bạn thấy được tường tận.

Khi họ cần giúp đỡ, bạn thật sự có thể đến giúp đỡ họ, đây mới gọi là yêu thương. Bản thân bạn cũng đang tạo lục đạo luân hồi, mê hoặc điên đảo, thì đâu có lợi ích gì đâu?

Cho dù có tâm thương yêu, do sức quá nhỏ bé không thể giúp được. Nhất định phải đi về thế giới Cực-lạc, về thế giới Cực-lạc, thì bà con quyến thuộc của bạn, bạn mới thật sự giúp đỡ được, bạn mới gọi là yêu thương họ thật sự.

Không sanh về thế giới Tây phương Cực-lạc, bạn nói yêu thương là giả chứ không phải thật. Nếu thật sự yêu thương bà con quyến thuộc của bạn, biện pháp duy nhất của bạn chính là cầu sanh thế giới Cực-lạc.

H.T. TỊNH KHÔNG !

Bài viết cùng chuyên mục

Chẳng tranh với người, chẳng cầu nơi đời

Định Tuệ

Mặt phải trái của sự giàu có: Tiền bạc của cải chỉ là phương tiện

Định Tuệ

Phương pháp giúp gia đạo hưng thịnh của người xưa

Định Tuệ

Chuyển phiền não thành Bồ đề

Định Tuệ

Cuộc đời là vô thường nên chúng ta phải tùy duyên

Định Tuệ

Tâm từ bi là cội nguồn của hạnh phúc

Định Tuệ

Muốn Phật Pháp hưng thì Tăng phải khen Tăng

Định Tuệ

Chúng ta sống nay chết mai mà sao cứ lo hơn thua tranh giành

Định Tuệ

Một người có thể sống vững vàng không phải học lực mà là đức hạnh

Định Tuệ

Viết Bình Luận