Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Hãy trân quý, quý trọng nhân duyên Tịnh Độ

Quý vị có cái nhân thiện, thêm vào cái duyên Niệm Phật, có lý nào không được quả báo tốt đẹp? Quả báo tốt đẹp là Tây Phương Cực Lạc thế giới.

Chúng ta có duyên gặp được Phật pháp, có duyên gặp được “Vô Lượng Thọ Kinh”, gặp được A Di Đà Phật, đây là đại thiện căn hiện tiền, chứng minh chúng ta trong đời quá khứ, không phải không có thiện căn.

Chúng ta cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì phải nỗ lực tu cái duyên của Tây Phương Cực Lạc thế giới.

Quý vị có cái nhân thiện, thêm vào cái duyên “Niệm Phật”, có lý nào không được quả báo tốt đẹp? Quả báo tốt đẹp là Tây Phương Cực Lạc thế giới.

Chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật này để một đời này có thể yên tâm nghĩ rằng: “Tôi chắc chắn được vãng sanh”.

Chúng ta tu học pháp môn Tịnh Độ, chẳng những không làm việc ác, cho đến lời nói ác cũng không nói, ý niệm ác cũng không sanh khởi, niệm niệm chỉ có A Di Đà Phật, tâm tâm chỉ nghĩ cảnh giới Tây phương.

Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói: ”Hạnh siêu Phổ Hiền đăng bỉ ngạn”. Đăng bỉ ngạn nghĩa là đến bờ bên kia, tức Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu như thật tu, y theo kinh văn ngày ngày tiến bộ, ngày ngày nâng cao, thật sự có thể siêu hơn Phổ Hiền Bồ Tát.

Phật không nói một lời giả dối, không nói một câu vọng ngữ, Phật nói: “Phổ Hiền Bồ Tát tu vô lượng kiếp mới có thành quả này, thế mà quý vị chỉ một đời là thành công”.

Nguyên do gì làm cho Phổ Hiền Bồ Tát tự than rằng không bằng quý vị? Phổ Hiền Bồ Tát trong lũy kiếp không gặp được pháp môn Tịnh Độ, cho nên chịu nhiều khổ nhọc, thời gian tu hành kéo quá dài.

Đây là do Ngài không may mắn bằng quý vị. Quý vị có vận may hơn, một đời này gặp được pháp môn Tịnh Độ, chúng ta cần phải trân quý, quý trọng nhân duyên may mắn này.

Trong kinh, chúng ta thấy được “Hương Quang Trang Nghiêm”. Đây là chỉ Tây Phương Cực Lạc thế giới quang minh chiếu khắp, hương thơm xông khắp. Thế giới như vậy, người người đều có phần, vấn đề là mình có muốn đi hay không? Nếu muốn đi thì không người nào mà không đi được.

Cổ Đức nói “Vạn người tu, vạn người đi”. Vấn đề là quý vị có tu hay không mà thôi.

Hoà Thương Tịnh Không!

Bài viết cùng chuyên mục

Thế nào là phước? Phước hữu lậu và phước vô lậu là gì?

Định Tuệ

Định niệm hơi thở: 19 đề mục Định niệm hơi thở

Định Tuệ

Tu Tịnh độ muốn vãng sanh Cực Lạc có cần Giới Định Tuệ không?

Định Tuệ

10 Đại Nguyện Vương của Phổ Hiền Bồ Tát – Nguyện thứ ba: Quảng tu cúng dường

Định Tuệ

Ba hạng người làm giảm phá niềm tin vào Tịnh Độ

Định Tuệ

Người tu tịnh nghiệp trình độ nào được vãng sanh theo ý muốn?

Định Tuệ

Ðừng chờ đến lúc khát mới đào giếng

Định Tuệ

Nằm đọc Kinh có được không? Có mang tội bất kính hay không?

Định Tuệ

Ăn ngũ vị tân chiêu cảm loài ngạ quỷ

Định Tuệ

Viết Bình Luận