Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Hãy trân quý, quý trọng nhân duyên Tịnh Độ

Quý vị có cái nhân thiện, thêm vào cái duyên Niệm Phật, có lý nào không được quả báo tốt đẹp? Quả báo tốt đẹp là Tây Phương Cực Lạc thế giới.

Chúng ta có duyên gặp được Phật pháp, có duyên gặp được “Vô Lượng Thọ Kinh”, gặp được A Di Đà Phật, đây là đại thiện căn hiện tiền, chứng minh chúng ta trong đời quá khứ, không phải không có thiện căn.

Chúng ta cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì phải nỗ lực tu cái duyên của Tây Phương Cực Lạc thế giới.

Quý vị có cái nhân thiện, thêm vào cái duyên “Niệm Phật”, có lý nào không được quả báo tốt đẹp? Quả báo tốt đẹp là Tây Phương Cực Lạc thế giới.

Chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật này để một đời này có thể yên tâm nghĩ rằng: “Tôi chắc chắn được vãng sanh”.

Chúng ta tu học pháp môn Tịnh Độ, chẳng những không làm việc ác, cho đến lời nói ác cũng không nói, ý niệm ác cũng không sanh khởi, niệm niệm chỉ có A Di Đà Phật, tâm tâm chỉ nghĩ cảnh giới Tây phương.

Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói: ”Hạnh siêu Phổ Hiền đăng bỉ ngạn”. Đăng bỉ ngạn nghĩa là đến bờ bên kia, tức Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu như thật tu, y theo kinh văn ngày ngày tiến bộ, ngày ngày nâng cao, thật sự có thể siêu hơn Phổ Hiền Bồ Tát.

Phật không nói một lời giả dối, không nói một câu vọng ngữ, Phật nói: “Phổ Hiền Bồ Tát tu vô lượng kiếp mới có thành quả này, thế mà quý vị chỉ một đời là thành công”.

Nguyên do gì làm cho Phổ Hiền Bồ Tát tự than rằng không bằng quý vị? Phổ Hiền Bồ Tát trong lũy kiếp không gặp được pháp môn Tịnh Độ, cho nên chịu nhiều khổ nhọc, thời gian tu hành kéo quá dài.

Đây là do Ngài không may mắn bằng quý vị. Quý vị có vận may hơn, một đời này gặp được pháp môn Tịnh Độ, chúng ta cần phải trân quý, quý trọng nhân duyên may mắn này.

Trong kinh, chúng ta thấy được “Hương Quang Trang Nghiêm”. Đây là chỉ Tây Phương Cực Lạc thế giới quang minh chiếu khắp, hương thơm xông khắp. Thế giới như vậy, người người đều có phần, vấn đề là mình có muốn đi hay không? Nếu muốn đi thì không người nào mà không đi được.

Cổ Đức nói “Vạn người tu, vạn người đi”. Vấn đề là quý vị có tu hay không mà thôi.

Hoà Thương Tịnh Không!

Bài viết cùng chuyên mục

Sự linh ứng của Kinh Địa Tạng và niệm thánh hiệu Bồ Tát Địa Tạng

Định Tuệ

12 lợi ích khi trì tụng Kinh Lương Hoàng Sám

Định Tuệ

Rộng khuyên tất cả mọi người rất nên niệm Phật

Định Tuệ

Những điều kiện để hộ niệm vãng sanh đạt được kết quả cao

Định Tuệ

Phát nguyện cầu vãng sanh cần phải khẩn thiết từ trong tâm

Định Tuệ

Những lợi ích của việc vuốt đầu niệm Phật cho trẻ trước khi đi ngủ

Định Tuệ

Sám hối là gì? Những tội gì cần phải sám hối?

Định Tuệ

Đức Phật xuất gia ngày nào? Ý nghĩa ngày Đức Phật xuất gia

Định Tuệ

Người mẹ nên đọc tụng kinh Địa Tạng trong thời gian mang thai

Định Tuệ

Viết Bình Luận