Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Có tiền bạc là phước báo, cách dùng tiền là trí tuệ

Người có trí huệ, phước báu tuy nhỏ, nhưng mỗi phần tiền của họ đều tu được phước báo rất lớn, cho nên gọi là “xả tài tu phước”.

Người có phước báo lớn, nếu như không có trí tuệ, toàn bộ số tiền anh ta sử dụng đều là luống uổng. Người có trí huệ, phước báu tuy nhỏ, nhưng mỗi phần tiền của họ đều tu được phước báo rất lớn, cho nên gọi là “xả tài tu phước”. Do đó có thể biết, người không có trí tuệ, muốn tu phước cũng không tu được.

Từ trên “nhân địa” mà nói, trí tuệ quan trọng hơn phước báo, bởi vì người có trí tuệ sẽ không tạo nghiệp, sẽ biết đem lỗi lầm của mình giảm tới mức thấp nhất.

Người không có trí tuệ, tạo tác tội nghiệp nhưng vẫn cho là mình đang tu phước. Chúng ta có thể xem thấy những sự việc như vậy ở trước mắt rất nhiều, họ thật sự có tiền, cũng thật lòng phát tâm, nhưng cái họ làm ra là tội nghiệp, không phải là tu phước, mà tự cho là đang tu phước, thực tế này là việc vô cùng đáng tiếc.

Phải nên biết thế xuất thế gian pháp đều là nhân quả của phước huệ. Phước báo tất nhiên là quan trọng, trí tuệ còn quan trọng hơn. Có phước báo mà không có trí tuệ, khi hưởng phước rồi nhất định tạo tác trọng tội, đây là “tam thế oán” mà Phật giảng nói.

Phước hưởng hết rồi, đọa lạc ở trong đường ác, nếu muốn ra khỏi, điều này thật không dễ dàng, không biết được phải trải qua bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp nữa đây?

Có trí tuệ, không có phước báo, tuy trải qua ngày tháng thanh khổ, rất khó khăn, nhưng không tạo ác nghiệp, thông thường vẫn là có thể vãng sanh thành Phật, bởi vì cuộc sống họ quá khổ rồi, họ nhàm chán đối với thế gian này, trái lại đạo tâm sanh khởi.

Do đó có thể thấy, phước báu không phải là việc tốt, Phật dạy đệ tử xuất gia phải tu phước, nhất định không hưởng phước, vẫn cứ trải qua những ngày tháng thanh bần, phải lấy khổ làm thầy, đạo lý là ở chỗ này, sợ bạn hưởng phước rồi sẽ tạo tội nghiệp.

Lúc trẻ tu phước nhiều một chút, đến khi già bạn sẽ được hưởng phước, sẽ có nhiều người đến chăm sóc cho bạn. Lúc trẻ không chịu tu phước, đến khi về già, không có người chăm sóc, bạn vẫn là phải tự thân vận động, cái nhân duyên quả báo này không mảy may sai chạy.

Tâm Hướng Phật/St!

Bài viết cùng chuyên mục

Thân người khó được, Phật pháp khó được nghe

Định Tuệ

Người tu hành tự thấy có năng lực nào đó coi chừng tẩu hỏa nhập ma

Định Tuệ

Pháp bình đẳng – pháp thật và pháp phương tiện – pháp quyền

Định Tuệ

Âm đức tu được bao nhiêu thì đều bị cái miệng đốt cho sạch hết

Định Tuệ

Tam pháp nhẫn là gì? Ý nghĩa của Tam pháp nhẫn

Định Tuệ

Từ Bi và Trí Tuệ

Định Tuệ

Cực trọng nghiệp, tích lũy nghiệp, cận tử nghiệp là gì?

Định Tuệ

Niệm Phật tuy lòng chưa thanh tịnh nhưng vẫn có công đức

Định Tuệ

Nghe Chú Đại Bi có tác dụng gì? Ý nghĩa của Chú Đại Bi là gì?

Định Tuệ

Viết Bình Luận