Tâm Hướng Phật
Nghi Thức

Những bài sám nguyện PDF

Dưới đây là những bài sám nguyện, gồm có: Sám Di Lặc, sám Quan Âm, sám Phổ Hiền, sám Địa Tạng, sám Dược Sư, sám Di Đà… và nhiều bài văn sám khác.

NGHI THỨC KHAI KINH
(Cầm hương trang nghiêm, xướng bài kệ Dâng Hương)

DÂNG HƯƠNG

Lò báu đốt danh hương
Khói trầm quyện toả khắp mười phương
Tâm Bồ Đề dũng liệt phi thường
Tiếp xúc đâu cũng phóng hào quang
Khắp chốn an định tỏ tường
Kính thành phụng hiến đức Từ Tôn.
Chúng con kính dâng hương lên cúng dường
chư Phật, chư vị Bồ Tát cùng các bậc Thánh hiền Tăng. (C)

TÁN THÁN VÀ ĐẢNH LỄ

Xinh tốt như hoa sen
Rạng ngời như Bắc Đẩu
Xin quay về nương náu
Bậc Thầy của nhân thiên

– Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo.

– Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát.

– Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

TÁN LƯ HƯƠNG

Kim lư vừa bén chiên đàn
Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương
Hiện thành mây báu kiết tường
Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền
Pháp thân toàn thể hiện tiền
Chứng minh hương nguyện phước liền ban cho.
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát (3 lần) ma ha tát.

Bài viết cùng chuyên mục

Bài cúng ngày mùng 2 Tết đúng theo chánh pháp

Định Tuệ

Nghi thức, bài cúng phóng sinh đúng cách và đơn giản

Định Tuệ

Nghi thức trì tụng Niệm Phật Sám Pháp tại nhà

Định Tuệ

Nghi thức tụng Kinh Kim Cang tại nhà đúng pháp

Định Tuệ

Cách trì chú Dược Sư vào nước để chữa bệnh dễ mà linh nghiệm

Định Tuệ

Sám hối phiền não, đoạn trừ phiền não chướng

Định Tuệ

Bài sám hối với thai nhi để hóa giải nghiệp khi lỡ phá thai

Định Tuệ

Nghi thức niệm Phật hàng ngày tại nhà quý Phật tử nên biết

Định Tuệ

Nghi thức trì tụng Chú Lăng Nghiêm tại nhà đúng Pháp

Định Tuệ

Viết Bình Luận