Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Sự bất đồng giữa Phật với Ma – Sao gọi là Phật? Sao gọi là Ma?

Phật thì theo đạo lý, hợp lẽ phải. Theo đạo lý tức là hợp nhân quả. Ma thì chẳng đếm xỉa đến đạo lý, không biết đến chuyện nhân quả.

Phật thì không có tâm sân hận, ma thì chắc chắn có tâm sân hận. Đó là chỗ bất đồng. Phật thành Phật là do ma giúp mà thành. Bởi vì khi Ngài ngồi dưới cây Bồ Ðề sắp sửa thành đạo thì Ma Vương sinh lòng giận dữ, bèn phái ma binh, Ma Nữ lại uy hiếp, dẫn dụ Ngài. Song Phật không động tâm, trái lại, Ngài dùng định lực khắc phục ma lực, rồi giác ngộ thành Phật.

Do đó, Phật thì không có lòng giận dữ oán ghét gì ma cả. Ma thành ma là bởi chúng có lòng dạ tranh đấu cang cường.

Cho nên có câu rằng:
Tranh thị thắng phụ tâm
Dữ đạo tương vi bội
Tiện sinh tứ tướng tâm
Do hà đắc Tam Muội?

Dịch là:

Tranh là tâm hơn thua
Ði ngược lại với đạo
Khiến sinh ra bốn tướng
Làm sao được Tam Muội?

Ma tranh không được hạng nhất thì sinh ra lòng giận dữ, lòng ganh tị, lòng chướng ngại. Cho nên người nào có tư tưởng, hành vi như vậy thì đều là ma, vĩnh viễn khó thành Phật được.

Thần thông của ma so với thần thông của Phật cũng chẳng kém gì. Song, thần thông của Phật là chánh phái, còn thần thông của ma là tà phái.

Vì Tà không thắng Chánh nên ma rốt cuộc không thể thắng Phật, do đó nó đành phải cam tâm cúi lạy, dập đầu quy y Phật. Song Phật thì từ bi thương xót chúng sinh, tuyệt đối Ngài không đối đầu với ma mà chỉ dùng đạo đức để cảm hóa, làm chúng cảm phục.

Trong tám tướng thành đạo, có tướng gọi là hàng ma. Thực sự gọi là ảm hóa ma thì có lẽ đúng hơn bởi vì Phật không dùng phương pháp, thủ đoạn gì để áp bức, cưỡng bách, hàng phục ma cả. Nếu như Ngài mà hàng phục ma thì tức là Ngài có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Mà có bốn tướng này thì chẳng thành Phật đặng.

Vậy Phật làm sao khiến Ma Vương phải đầu hàng? Ngài dùng từ, bi, hỷ, xả, bốn tâm vô lượng. Hễ Ma Vương lại để hại Ngài, Ngài dùng tâm từ bi mà đối đãi, dùng đức hạnh mà cảm hóa. Phật biết được lý tiền nhân hậu quả. Ngài biết sở dĩ ma đến quấy phá là vì trong quá khứ Ngài đã từng tạo oán cừu, nên bây giờ Ngài không tranh cãi, mà chỉ an tâm chấp nhận chúng ma đến quấy nhiễu.

Ma làm sao trở thành ma được? Do vì có hận, oán, não, nộ, phiền vi năm thứ độc này mà ra. Năm độc khí này giúp cho chúng thành ma, vì vậy ma lúc nào cũng tạo phiền não cho người khác, nhất là đối với người tu đạo.

Chúng thấy kẻ tu hành như là cái gai trong mắt, nhất định phải tìm cách phá hoại đạo nghiệp của người xuất gia. Khi có người xuất gia, tu hành thành Phật, thì chúng ma thiếu đi một kẻ quyến thuộc, do đó chúng tận lực phá hoại.

Phàm là người xuất gia thì phải hết sức cẩn thận đề phòng, đừng để trúng kế của ma mà rớt vào bẫy, vĩnh viễn khó thoát thân được. Nên kẻ Tham Thiền phải nhận rõ cảnh giới, nếu không sẽ bị ma khống chế. Tẩu hỏa nhập ma hỏa hầu tiêu tán, ma liền xâm nhập, là điều mười phần nguy hiểm.

Sao gọi là Phật? Sao gọi là ma? Phật thì theo đạo lý, hợp lẽ phải. Theo đạo lý tức là hợp nhân quả. Ma thì chẳng đếm xỉa đến đạo lý, không biết đến chuyện nhân quả. Theo nhân quả thì hợp lý, không theo nhân quả thì không hợp lý. Do đó, Phật với ma khác biệt rõ ràng nhất là ở điểm này. Phật thì có lòng từ bi, còn ma thì đầy dẫy tâm sân hận.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa!

Bài viết cùng chuyên mục

Ngã là gì? Biết ngã là hư vọng thì liền nhận ra cái ngã chân thật

Định Tuệ

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa tập 4 – Pháp Sư Tịnh Không

Định Tuệ

Tu Tịnh Độ chướng ngại rất nhiều thì phải làm sao?

Định Tuệ

Sám hối tức là cải quá tự tân

Định Tuệ

Toàn cảnh vẻ đẹp và cuộc sống ở thế giới Tây Phương Cực Lạc

Định Tuệ

Những duyên nghiệp khảo đảo gây chướng ngại cho người tu

Định Tuệ

Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sanh Kỳ Tâm nghĩa là gì?

Định Tuệ

Lợi ích khi trì tụng kinh Phổ Hiền Quảng Nguyện Vương

Định Tuệ

Danh hiệu A Di Đà Phật – Pháp bảo số một của thế xuất thế gian

Định Tuệ

Viết Bình Luận