Tâm Hướng Phật
Nhân Quả

Tội báo tà dâm: Khi chết chịu khổ trong địa ngục, súc sinh

Những người tà dâm khi chết lần lượt chịu khổ trong địa ngục, súc sinh. Nếu được sinh lại làm người thì gia đình dâm loạn.

Pháp Uyển Châu Lâm chép:

Đức Phật dạy: Người tà dâm mắc mười tội. Một là thường sợ chồng người giết, hai là vợ chồng lục đục, ba là tăng ác giảm thiện, bốn là vợ con cô đơn, năm là hao hụt tài sản, sáu là thường bị người nghi ngờ về những việc ác mình đã làm, bảy là bị bạn bè coi khinh, tám là kết bạn với nhiều người thù địch, chín là khi chết rơi vào địa ngục, và mười là khi hết tội báo sẽ làm người đàn ông có vợ lăng loàn, khi quả báo hết làm thân người nữ thì cùng nhiều người khác lấy chung chồng.

Kinh Bát sư nói: Những người tà dâm khi xâm phạm người phụ nữ, hoặc bị chồng người kia bắt bớ, khi bị tai ương, làm liên luỵ đến cả dòng tộc. Hoặc bị quan lại bắt trói, dùng những đòn hiểm để tra tấn. Khi chết lần lượt chịu khổ trong địa ngục, súc sinh. Nếu được sinh lại làm người thì gia đình dâm loạn. Vì ta thấy như thế, nên không dám dâm dục nữa.

Kinh Tát giá ni kiền tử nói: Không thấy đủ với vợ mình, muốn hành dâm với vợ người, hạng người này không biết xấu hổ nên phải chịu khổ suốt đời.

Kinh Ưu bà tắc giới nói: Nếu không đúng lúc, không đúng chỗ, không phải người nữ, nếu có liên quan đến bản thân mình, đều gọi tà dâm. Nếu liên quan đến bản thân mình, nhưng nghĩ đến những người khác, người thuộc người khác, nhưng nghĩ của mình cũng gọi tà dâm. Tà dâm cũng có nặng có nhẹ, gây ra phiền não trầm trọng thì mắc tội nặng, gây ít phiền não hơn thì mang tội nhẹ.

Kinh Niết bàn dạy: Tuy không chung đụng với người nữ nhưng Bồ tát thấy nam nữ theo nhau vẫn sinh lòng tham đắm, đó gọi là huỷ tịnh giới.

Kinh Tạo tượng công đức nói: Đức Phật nói với ngài Di lặc: Có bốn thư nhân duyên khiến cho người đàn ông chịu thân phi nam phi nữ:

Một là hủy hoại thân thể người khác, cho đến súc sinh. Hai là cười nhạo vị Sa môn giữ giới. Ba là vì ham muốn dâm dục nên cố ý phạm giới. Bốn là gần gũi người phạm giới, khuyên người khác phạm giới. Nếu có những người trước kia đã phạm những lỗi như thế, sau đó phát lòng tin, tạo hình tượng Phật thì không còn chịu những khổ báo như vừa kể trên. Lại có bốn loại nghiệp có thể khiến người trượng phu chịu thân bán nam bán nữ, một là đem những thứ ô uế đến những nơi thờ phụng trang nghiêm. Hai là tham đắm thân người đàn ông. Ba là làm chuyện dâm dục ngay thân mình. Bốn là bán phụ nữ cho người khác. Nếu có những chúng sinh đã lỡ làm những điều đó, tự mình hối lỗi, tạo hình tượng Phật thì không chịu thân ấy nữa.

(Tất cả sáu chương, chương đầu, chương hai, chương ba nói về người ác, chương bốn nói về người thiện, chương năm nói về người xuất gia, chương sáu khuyên họ sám hối).

Thiếu Niên Bảo Thân

Bài viết cùng chuyên mục

Tiền kiếp hai chú rùa, hóa ra từng là người

Định Tuệ

Thoát cảnh tù tội nhờ đọc Kinh Lăng Nghiêm

Định Tuệ

Niệm Phật có thể độ được hung thần ác sát

Định Tuệ

Biến nguy thành an – Chuyện niệm Phật cảm ứng

Định Tuệ

Chồng lừa gạt tiền của chùa, cả gia đình bị quả báo thê thảm

Định Tuệ

Lợi ích của bố thí: Câu chuyện Nhờ bố thí mà giải được tội

Định Tuệ

Ngũ nghịch Thập ác là tội gì? Quả báo của tội ngũ nghịch, thập ác

Định Tuệ

Quả báo của việc quan hệ bất chính, tà dâm ngoài vợ chồng

Định Tuệ

Tâm lực yếu thì tạo nhân yếu, tâm lực mạnh tạo nhân mạnh

Định Tuệ

Viết Bình Luận