Tâm Hướng Phật
Nhân Quả

Tội báo tà dâm: Khi chết chịu khổ trong địa ngục, súc sinh

Những người tà dâm khi chết lần lượt chịu khổ trong địa ngục, súc sinh. Nếu được sinh lại làm người thì gia đình dâm loạn.

Pháp Uyển Châu Lâm chép:

Đức Phật dạy: Người tà dâm mắc mười tội. Một là thường sợ chồng người giết, hai là vợ chồng lục đục, ba là tăng ác giảm thiện, bốn là vợ con cô đơn, năm là hao hụt tài sản, sáu là thường bị người nghi ngờ về những việc ác mình đã làm, bảy là bị bạn bè coi khinh, tám là kết bạn với nhiều người thù địch, chín là khi chết rơi vào địa ngục, và mười là khi hết tội báo sẽ làm người đàn ông có vợ lăng loàn, khi quả báo hết làm thân người nữ thì cùng nhiều người khác lấy chung chồng.

Kinh Bát sư nói: Những người tà dâm khi xâm phạm người phụ nữ, hoặc bị chồng người kia bắt bớ, khi bị tai ương, làm liên luỵ đến cả dòng tộc. Hoặc bị quan lại bắt trói, dùng những đòn hiểm để tra tấn. Khi chết lần lượt chịu khổ trong địa ngục, súc sinh. Nếu được sinh lại làm người thì gia đình dâm loạn. Vì ta thấy như thế, nên không dám dâm dục nữa.

Kinh Tát giá ni kiền tử nói: Không thấy đủ với vợ mình, muốn hành dâm với vợ người, hạng người này không biết xấu hổ nên phải chịu khổ suốt đời.

Kinh Ưu bà tắc giới nói: Nếu không đúng lúc, không đúng chỗ, không phải người nữ, nếu có liên quan đến bản thân mình, đều gọi tà dâm. Nếu liên quan đến bản thân mình, nhưng nghĩ đến những người khác, người thuộc người khác, nhưng nghĩ của mình cũng gọi tà dâm. Tà dâm cũng có nặng có nhẹ, gây ra phiền não trầm trọng thì mắc tội nặng, gây ít phiền não hơn thì mang tội nhẹ.

Kinh Niết bàn dạy: Tuy không chung đụng với người nữ nhưng Bồ tát thấy nam nữ theo nhau vẫn sinh lòng tham đắm, đó gọi là huỷ tịnh giới.

Kinh Tạo tượng công đức nói: Đức Phật nói với ngài Di lặc: Có bốn thư nhân duyên khiến cho người đàn ông chịu thân phi nam phi nữ:

Một là hủy hoại thân thể người khác, cho đến súc sinh. Hai là cười nhạo vị Sa môn giữ giới. Ba là vì ham muốn dâm dục nên cố ý phạm giới. Bốn là gần gũi người phạm giới, khuyên người khác phạm giới. Nếu có những người trước kia đã phạm những lỗi như thế, sau đó phát lòng tin, tạo hình tượng Phật thì không còn chịu những khổ báo như vừa kể trên. Lại có bốn loại nghiệp có thể khiến người trượng phu chịu thân bán nam bán nữ, một là đem những thứ ô uế đến những nơi thờ phụng trang nghiêm. Hai là tham đắm thân người đàn ông. Ba là làm chuyện dâm dục ngay thân mình. Bốn là bán phụ nữ cho người khác. Nếu có những chúng sinh đã lỡ làm những điều đó, tự mình hối lỗi, tạo hình tượng Phật thì không chịu thân ấy nữa.

(Tất cả sáu chương, chương đầu, chương hai, chương ba nói về người ác, chương bốn nói về người thiện, chương năm nói về người xuất gia, chương sáu khuyên họ sám hối).

Thiếu Niên Bảo Thân

Bài viết cùng chuyên mục

Bà ngoại vãng sinh Cực Lạc báo mộng cho cháu gái

Định Tuệ

Chuyện nhân quả: Gieo nhân nào sẽ gặt quả đó

Định Tuệ

Công đức của việc truyền bá luật Nghiệp Báo

Định Tuệ

Thế nào là Khẩu Phật Tâm Xà?

Định Tuệ

Quả báo chiếm đoạt vợ người: Đọa địa ngục rồi thọ thân cá voi lớn nhiều đời

Định Tuệ

Cả gia đình chí thành niệm Phật giúp người mất vãng sanh an nhiên

Định Tuệ

Nghiệp báo là gì? Làm sao để hết nghiệp?

Định Tuệ

Hết bị bóng đè nhờ niệm Phật

Định Tuệ

Chí tâm niệm Phật khắc phục được tai nạn gió lửa

Định Tuệ

Viết Bình Luận