Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Tại sao người tu hành chẳng thể thành tựu như người đời xưa?

Ngày nay tại sao Phật pháp lại suy thoái đến như vậy? Tại sao người tu hành chẳng thể thành tựu rạng rỡ như người đời xưa? Vì mọi người đều quên mất cội gốc, chẳng hiếu, chẳng kính.

Lúc trước thầy Lý thường gọi cách tu học này là giỡn chơi với Phật pháp, họ chẳng tu học Phật pháp, cũng chẳng phải hoằng dương Phật pháp, mà là giỡn chơi với Phật pháp, tiêu khiển Phật pháp, chẳng có gì làm nên phải tiêu khiển giải trí, lấy Phật pháp để tiêu khiển!

Ðích thật là như vậy, lời thầy Lý chẳng quá đáng tí nào. Chúng ta hãy suy nghĩ có phải chính mình cũng đang tiêu khiển Phật pháp hay chăng? Có đang giỡn chơi với Phật pháp hay không?

Chỉ tu một chút phước hữu lậu mà thôi. Vả nữa, chút phước này sẽ chẳng thể hưởng ở nhân gian, mà hưởng ở đâu? Hưởng ở cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ. Tại sao không thể hưởng ở cõi người?

Tư cách làm người của bạn mất rồi nên những phước đã tu được chẳng thể hưởng ở cõi người, chúng ta phải hiểu rõ ràng.

Làm người thì phải biết “Hiếu thân, Tôn sư”, phước thứ nhất của Tam Phước nói trong Quán Kinh là “Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết hại, tu thập thiện nghiệp”, được vậy thì bạn mới được thân người, những phước báo bạn tu được mới có thể hưởng ở cõi người, cõi trời. Nếu chẳng làm nổi bốn điều này thì phước bạn tu được nhất định sẽ hưởng nơi ác đạo, ác đạo cũng có phước báo rất lớn.

Những Lý và Sự này chúng ta đều hiểu rõ, nhưng chúng ta chẳng thể chuyển đổi trở lại, nói cách khác thì đã hiểu rõ nhưng làm không nổi. Tại sao làm không nổi? Nói thật ra là vì chẳng thấu triệt những Sự – Lý này.

Nếu thực sự thấu triệt thì có thể sám trừ nghiệp chướng, quay đầu là bến bờ. Thế nên khi đạo tràng mới thành lập, kinh Ðịa Tạng Bổn Nguyện nhất định không thể thiếu, nhất định phải giảng kinh này.

Hòa Thượng Tịnh Không!
Trích: Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh
Giảng ký quyển thượng

Bài viết cùng chuyên mục

Muốn vãng sanh về thế giới Cực Lạc thì phải chân thành niệm Phật

Định Tuệ

Phật tử đi chùa như thế nào mới đúng?

Định Tuệ

Thế nào gọi là Sa môn? Ý nghĩa Sa môn Thích tử

Định Tuệ

Điên đảo mộng tưởng là gì? Tại sao chúng sanh lại điên đảo?

Định Tuệ

Sinh tử của ai người ấy đoạn, nghiệp báo của ai người ấy trả

Định Tuệ

Tại sao nói Giới luật là mạng mạch của Phật pháp?

Định Tuệ

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa tập 11 – Pháp Sư Tịnh Không

Định Tuệ

Tịnh độ, môn giải thoát đặc biệt – Niệm Phật, phương pháp dễ tu

Định Tuệ

Pháp môn khó tin mà quý vị có thể tin, quý vị có thiện căn sâu dày

Định Tuệ

Viết Bình Luận