Tâm Hướng Phật
Nghi Thức

Nghi thức tụng Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật

Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật là bản kinh đức Phật thuyết về lúc đức Bồ Tát Di Lặc thành Phật, hiệu là Từ Thị Như Lai. Dưới đây là nghi thức tụng Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật.

KINH DI LẶC HẠ SINH THÀNH PHẬT
Hòa Thượng Thích Trung Quán dịch
(Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm)

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN: Án lam tóa ha. (3 lần)

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN: Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần)

(Chủ lễ thắp ba cây hương quỳ ngay thẳng cầm hương ngang trán niệm bài cúng hương).
Nguyện Hương

Nguyện đem lòng thành kính
Gởi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thệ trọn đời giữ đạo
Theo tự tánh làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm bồ đề kiên cố
Xa bể khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác

TÁN PHẬT

Ðấng Pháp Vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời người
Cha lành chung bốn loài
Quy y trọn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận.

Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Tận hư không, biến pháp-giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn-Pháp, Hiền-Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Ta-Bà Giáo Chủ Ðiều-ngự Bổn-sư Thích Ca Mâu-Ni Phật, Ðương-lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Ðại-Trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ tát, Ðại-hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát, Hộ pháp Chư tôn Bồ-tát, Linh-sơn hội thương Phật Bồ-tát. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Tây Phương Cực-Lạc thế-giới đại-từ đại bi A Di Ðà Phật, Ðại Bi Quán-Thế-Âm Bồ tát, Ðại-Thế-Chí Bồ-Tát, Ðại Nguyện Ðịa-Tạng-Vương Bồ-tát, Thanh-Tịnh Ðại Hải-Chúng Bồ-Tát. (1 lạy)

TÁN LƯ HƯƠNG

Hương thơm vừa đốt lên
Pháp giới đều thấm nhuần
Hải hội chư Phật đều xa hay
Theo chỗ kết mây lành
Lòng thành mới ân cần
Chư Phật đều hiện thân.
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

KỆ KHAI KINH

Pháp vi diệu thâm sâu vô thượng
Trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được
Nay con thấy nghe được thọ trì
Nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

Phật nói Kinh Di Lặ cHạ Sinh Thành Phật

Chính tôi được nghe một thời Ðức Bạt Già Phạm ở thành Vương Xá, với chúng đại Tỳ Kheo.

Bấy giờ Ngài đại trí Xá Lợi Phất là bậc tối thắng trong hàng pháp tướng, thương xót thế gian, từ toà đứng lên, hở y vai bên phải, gối bên phải quỳ xuống đất, chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng : Ðức Thế Tôn ! Nay con có một ít chuyện muốn hỏi, xin Ðức Phật vui lòng nghe cho !

Phật bảo ông Xá Lợi Phất rằng : Tuỳ ngươi muốn hỏi, ta sẽ vì ông mà nói.

Bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất dùng bài kệ hỏi Ðức Thế Tôn rằng :

Ðại Sư đã thụ ký
Ðương lai Phật hạ sinh
Danh hiệu là Từ Thị
Như trước sau Kinh nói.
Xin đấng Nhân Trung Tôn
Phân biệt lại lời tụng
Thần thông oai đức kia
Nay con muốn được nghe

Phật bảo Xá Lợi Phất !
Nên chí tâm nghe kỹ:
Ðương lai đấng Từ Thị
Vì người rộng tuyên nói
Bấy giờ nước biển lớn
Giảm dần đến ba ngàn
Hai trăm Du thiên na
Vì tỏ đường luân vương
Thiệm bộ châu ngang dọc
Cả vạn Du thiên na
Hữu tình ở trong đó
Xứ ấy đều xung mãn
Quốc độ đều giàu thịnh
Không hình phạt tai ách
Các con trai con gái
Ðều do nghiệp thiện sinh
Ðất không có gai gốc
Chỉ sinh cỏ xanh mềm
Chân đi đạp lên trên
Ví như vải tơ lụa
Tự nhiên mọc lúa thơm
Mùi ngon đều sung túc
Các cây sinh áo mặc
Tơ lựa đều trang nghiêm
Cây cao ba Câu xá
Hoa quả thường sung thực
Thời đó người trong nước
Ðều thọ tám vạn tuổi
Không có các bệnh khổ
Lìa não thường an lạc
Tướng đủ đều trang nghiêm
Sắc lực đều viên mãn
Người có ba thứ bệnh
Ăn suy già tiện lợi
Con gái năm trăm tuổi
Mới kết làm hôn nhân
Khi muốn đi tiện lợi
Ðất sé mà dung thụ
Mạng người sắp muốn hết
Tự đến rừng Thi lâm
Thành tên Diệu Tràng Tướng
Là đô của Luân Vương
Ngang mười hai do tuần
Rộng lượng bảy do tuần
Những người ở trong đó
Ðều từng trồng nhân lành
Thành này có thắng đức
Ở đây đều hoan hỉ
Lâu đài và khước địch
Dùng bảy báu làm nên
Ðóng khoá và môn đình
Ðều dung báu trang nghiêm
Tường vây quanh ao hào
Ðều làm bằng châu báu
Hoa đẹp đều sung mãn
Chim tốt đều bay đậu
Bảy hàng cây Ða la
Ðều mọc vây chung quanh
Các báu dùng trang nghiêm
Ðều treo lưới chuông báu
Vang ra những tiếng hay
Cũng như tấu bát âm
Nghe rồi sinh hoan hỉ
Nơi nơi có hồ ao
Ðầy tràn các thứ hoa
Vườn rừng mọc hoa thơm
Trang nghiêm cho thành quách
Trong nước có Thánh Chúa
Tên hiệu là Hướng Khư
Kim luân vương bốn châu
Giàu thịnh nhiều oai lực
Phước đức nghiệp của vua
Dũng mãnh gồm bốn binh
Bảy báu đều thành tựu
Ngàn con thảy đều đủ
Bốn biển đều thanh bình
Không có chiến binh đao
Chánh pháp dạy quần sinh
Giáo hoá đều bình đẳng
Vua có bốn kho tàng
Ðều ở trong các nước
Mỗi kho tàng đều có
Châu báu trăm muôn ức
Trong nước Yết Lăng Già
Có kho Băng Kiệt La
rong nước Mật Si La
Có kho Bát Trục Ca
Kho Y La Bát La
Ðể ở nước Kiện Ðà
Ở nước Ba Tư Nặc
Kho tên là Hướng Khư
Ðó là bốn kho tàng
Ðều thuộc vua Hướng Khư
Là của do trăm phước
Quả báo đều thành tựu
Quan đại thần giúp nước
Bà La Môn Thiện Tịnh
Bốn minh đều sáng suốt
Ða văn làm quốc sư
Bác thông các tạp luận
Thiện giáo hữu văn từ
Dạy giải các thanh minh
Không chẳng làu hiểu suốt
Cô gái tên Tịnh Diệu
Làm phu nhân đại thần
Tiếng khen tướng đoan nghiêm
Ai thấy đều vui mừng
Ðại trượng phu Từ Thị
Từ cõi trời Hỷ Túc
Sinh vào phu nhân kia
Mượn chỗ sinh thân mình
Bà mang thai đại Thánh
Ðược đầy đủ mười tháng
Ngày kia Từ Tôn mẫu
Ði đến vườn Diệu Hoa
Vào dạo vườn hoa đó
Chẳng ngồi cũng chẳng nằm
Sẽ vịn cành cây hoa
Chợt sinh đấng Từ Tôn
Khi đó đấng Tối Thắng
Ra bên hông phải mẹ
Như mặt trời tan mây
Khắp phóng đại quang minh
Chẳng nhiễm súc bào thai
Như sen vượt khỏi nước
Hào quang chiếu ba cõi
Ðều chiêm ngưỡng Ðại Từ
Ðương khi lúc giáng sinh
Thiên nhãn trời Ðế Thích
Tự thân rước Bồ Tát
Mừng gặp đấng Lưỡng Túc
Bồ Tát đương khi đó
Tự nhiên đi bảy bước
Mà ở dưới lót chân
Ðều mọc hoa sen báu
Xem khắp cả mười phương
Bảo các chúng trời người :
Thân ta đây cuối cùng
Vô sinh chứng Niết Bàn
Rồng mưa nước trong mát
Tắm gội thân Ðại Từ
Trời rải hoa đẹp lạ
Hư không gió nhẹ nhàng
Chư thiên mang lọng trắng
Cầm che Ðấng Từ Tôn
Ðều sinh tâm ít có
Giữ gìn cho Bồ Tát
Mẫu thân ẵm Bồ Tát
Ba mươi hai tướng tốt
Ðầy đủ các quang minh
Phụng trì trao từ mẫu
Ngự giá dâng xe vua
Ðều dùng báu trang nghiêm
Mẹ con đều lên xe
Chư thiên cùng đẩy xe
Ngàn thứ âm nhạc hay
Dẫn đường về hoàng cung
Tự Thị vào đô thành
Hoa trời rải như mưa
Ngày Từ Tôn giáng đản
Các phụ nữ mang thai
Thân đều được an ổn
Ðều sinh trai trí huệ
Thiện Tịnh cha Từ Tôn
Coi tướng con kỳ diệu
Ðủ ba mươi hai tướng
Lòng sinh đại hoan hỉ
Cha theo pháp chiêm đoán
Biết con có hai tướng :
Ở đời làm Luân Vương
Xuất gia thành Chánh Giác
Bồ Tát đã thành lập
Thương xót các quần sinh
Trong mọi khổ hiểm nạn
Luân hồi thường không ngừng
Sắc vàng quang minh sáng
Thanh âm như Ðại Phạm
Mắt như hoa sen xanh
Chi thể đều viên mãn
Thân dài tám mươi khửu
Vai rộng hai mươi khửu
Mặt rộng lượng nửa vai
Tướng trăng tròn đoan nghiêm
Bồ Tát biết mọi nghề
Khéo dạy thụ học ấy
Số trẻ nhỏ xin học
Tám vạn bốn ngàn người
Khi đó vua Hướng Khư
Kiến lập bảy tràng báu
Tràng cao bảy mươi tầm
Rộng khoảng sáu mươi tầm
Tràng báu tạo thành rồi
Vua phát tâm đại xả
Cho các Bà la môn
Thiết lập hội vô già
Khi đó các Phạm Chí
Số có một ngàn người
Ðược tràng báu đẹp đó
Khoảng chốc lát hư hoại
Bồ Tát thấy thế rồi
Nghĩ thế tục đều vậy
Sinh tử khổ trói buộc
Nghĩ cầu được xuất ly
Duy có đạo tịch diệt
Liền bỏ tục xuất gia
Trong sinh già bệnh chết
Cứu cho được thoát khỏi
Từ Tôn phát nguyện rằng :
Tám vạn bốn ngàn người
Ðều sinh tâm nhàm lìa
Cùng theo tu phạm hạnh
Lúc ban đầu phát tâm
Bỏ tục mà xuất gia
Ngay ở trong đêm đó
Thẳng lên ngôi Ðẳng Giác
Thời có cây bồ đề
Tên gọi là Long Hoa
Cao bốn Du thiên na
Um tùm xanh tươi tốt
Cành lá toả bốn bên
Che sáu Câu lư xá
Từ Thị Ðại Bi Tôn
Dưới cây thành Chánh Giác
Tối thắng nhất trong người
Ðủ tám tiếng phạm âm
Thuyết pháp độ chúng sinh
Khiến lìa các phiền não
Khổ và nơi khổ sinh
Tất cả đều trừ diệt
Hay tu Bát Chánh Ðạo
Lên bờ Niết Bàn kia
Vì các thanh tín sĩ
Nói đạo bốn Chân đế
Ðược nghe diệu pháp ấy
Chí thành mà phụng trì
Ở trong vườn Diệu Hoa
Các chúng như mây tụ
Ðầy trong trăm Do tuần
Quyến thuộc đều đầy dẫy
Vua Luân Vương Hướng Khư
Nghe pháp thâm diệu rồi
Xả hết các châu báu
Phát tâm xin xuất gia
Chẳng luyến tiếc cung điện
Chí cầu được thoát khỏi
Tám vạn bốn ngàn chúng
Ðều đi theo xuất gia
Lại tám vạn bốn ngàn
Ðồng tử Bà la môn
Nghe vua bỏ thế tục
Cũng đến cầu xuất gia
Trưởng giả chủ tạng thần
Tên gọi là Thiện Tài
Cùng với ngàn quyến thuộc
Cũng đến xin xuất gia
Nữ báu Tỳ Xá Khư
Và con các thị tùng
Tám vạn bốn ngàn người
Cũng đến cầu xuất gia
Lại hơn trăm ngàn số
Người thiện nam thiện nữ
Nghe Phật nói diệu pháp
Cũng đến cầu xuất gia
Ðấng hơn hết trời người
Ðại từ bi Thánh chúa
Khắp quán các tâm rồi
Bèn diễn nói pháp yếu
Bảo các người nên biết :
Từ Bi Thích Ca chúa
Dạy người tu chánh đạo
Lại sinh trong pháp ta
Hoặc lấy hương tràng hoa
Phướng phan lọng nghiêm sức
Cúng dường Mâu Ni chúa
Lại sinh trong pháp ta
Hoặc vật kim trầm thuỷ
Hương nê dùng bôi thoa
Cúng dường tháp Mâu Ni
Lại sinh trong pháp ta
Hoặc quy Phật Pháp Tăng
Cung kính thường gần gũi
Nên tu các hạnh lành
Lại sinh trong pháp ta
Hoặc ở trong Phật pháp
Thụ trì theo chỗ học
Khéo giữ không khuyết phạm
Lại sinh trong pháp ta
Hoặc trong bốn phương Tăng
Cúng y phục ăn uống
Gồm cả thuốc thang hay
Lại sinh trong pháp ta
Hoặc trong bốn thời chay
Và ở thần thông nguyệt
Thụ trì tám chi giới
Lại sinh trong pháp ta
Hoặc dùng ba thứ thông
Thần cảnh ký truyền dạy
Hoá đạo chúng Thanh Văn
Khiến trừ hết phiền hoặc
Hội đầu vì thuyết pháp
Rộng độ các Thanh Văn
Chín mươi sáu ức người
Khiến khỏi chướng phiền não
Hội thứ hai thuyết pháp
Rộng độ các Thanh Văn
Chín mươi bốn ức người
Khiến qua biển vô minh
Hội thứ ba thuyết pháp
Rộng độ các Thanh Văn
Chín mươi hai ức người
Khiến tâm khéo điều phục
Ba lần nói pháp rồi
Trời người đều thuần tịnh
Dẫn các chúng đệ tử
Khất thực ở trong thành
Ðã vào thành Diệu Tràng
Ðường xá đều nghiêm sức
Vì cúng dường Phật vậy
Trời mưa hoa Mạn đà
Tứ vương và Phạm Vương
Cùng với các thiên chúng
Dâng hương hoa cúng dường
Ðấng Ðại Từ Bi Tôn
Ðại oai đức chư thiên
Tán rải y phục đẹp
Chung quanh khắp thành ấp
Chiêm ngưỡng Ðại y vương
Dùng báu đẹp hương hoa
Rải trên các đường xá
Dùng để đi ở trên
Ví như bông tơ lụa
Âm thanh và tràng phan
Bày hàng hai bên đường
Trời người chúng Ðế Thích
Khen ngợi đấng Ðại Từ
Nam Mô Thiên Thượng Tôn
Nam Mô Sĩ Trung Thắng
Lành thay Bạt Già Phạm !
Hay thương xót thế gian
Có trời Ðại Bi Ðức
Ðương làm vua chúng ma
Quy tâm chắp tay lễ
Chiêm ngưỡng đức Ðạo Sư
Phạm Vương các thiên chúng
Quyến thuộc mà vây quanh
Ðều dùng tiếng Phạm âm
Xiển dương pháp vi diệu
Ở trong thế giới này
Phần nhiều A la hán
Từ bỏ nghiệp hữu lậu
Xa lìa khổ phiền não
Trời người chúng long thần
Càn Thát A tu la
La Sát và Dược Xoa
Ðều hoan hỉ cúng dường
Khi đó các đại chúng
Dứt chướng trừ nghi hoặc
Vượt qua dòng sinh tử
Khéo tu hạnh thanh tịnh
Thời đó các đại chúng
Lìa trược bỏ của báu
Vô ngã, ngã sở tâm
Khéo tu hạnh thanh tịnh
Thời đó các đại chúng
Phá tan lưới tham ái
Viên mãn tâm vắng lặng
Khéo tu hạnh thanh tịnh
Ðấng Từ Thị trời người
Thương xót loài hữu tình
Sống lâu sáu vạn tuổi
Thuyết pháp độ chúng sinh
Hoá đủ trăm ngàn ức
Khiến qua biển phiền não
Có duyên đều cứu vớt
Mời vào cõi Niết Bàn
Ðấng Từ Thị Ðại Bi
Sau khi vào Niết Bàn
Chánh pháp ở lại đời
Cũng đủ sáu muôn năm
Nếu ở trong pháp ta
Tin sâu mà thọ trì
Ðương lai ngày hạ sinh
Phụng thờ đấng Ðại Bi
Nếu có thông tuệ ấy
Nghe nói việc như thế
Ai chẳng khỏi ham vui
Nguyện gặp đấng Từ Thị
Nếu người cầu giải thoát
Mong gặp hội Long Hoa
Thường cúng dường Tam Bảo
Siêng tu đừng phóng dật.

Bấy giờ Ðức Thế Tôn vì ông Xá Lợi Phất và đại chúng nói việc đương lai đức Từ Thị rồi. Lại bảo Xá Lợi Phất rằng : Nếu có người thiện nam thiện nữ nghe pháp nầy rồi, thọ trì đọc tụng, vì người khác diễn nói, theo như trong Kinh mà tu hành, dùng hương hoa cúng dường, viết chép Kinh điển, thì những người đó, đời đương lai sẽ được gặp đấng Từ Thị hạ sinh, ở trong ba hội được nhờ ơn cứu độ.

Lúc bấy giờ Ðức Thế Tôn nói bài kệ xong, Xá Lợi Phất và đại chúng hoan hỉ tin thọ phụng hành.

Ðại từ đại bi thương chúng sinh
Ðại hỉ đại xả cứu muôn loài
Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm
Chúng đẳng chí tâm quy mạng lễ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (108 lần)
Na Mô Di Lặc Tôn Phật.(108 lần)
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.(3 lần)
Nam Mô Ðại Thế Chí Bồ Tát.(3 lần)
Nam Mô Ðịa Tạng Vương Bồ Tát.(3 lần)
Nam Mô Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Tụng Kinh công đức hạnh thù thắng
Bao nhiêu phước đức đều hồi hướng
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Sớm được vãng sinh cõi Phật Vô Lượng Quang
Nguyện tiêu ba chướng dứt phiền não
Nguyện được trí huệ hiểu chân thật
Nguyện khắp tội chướng đều tiêu trừ
Ðời đời thường hành Bồ Tát đạo
Nguyện sinh sang cõi Tây phương Tịnh độ
Chín phẩm hoa sen là cha mẹ
Hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh
Bồ Tát bất thối làm bạn lành
Nguyện đem công đức nầy
Hướng về khắp tất cả
Ðệ tử và chúng sinh
Ðều trọn thành Phật đạo.

Tam quy y

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ tạng Kinh, trí huệ như biển. (1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)

Trích: Kinh Nhật Tụng!

Bài viết cùng chuyên mục

Cách làm lễ quy y Tam Bảo thay chúng sanh mang thân vật

Định Tuệ

Kinh Nhật Tụng – Tỳ Kheo Thích Đăng Quang – Sách PDF

Định Tuệ

Lời dạy của lão Pháp sư Tịnh Không: Nghi thức phóng sinh như Pháp

Định Tuệ

Bài Sám Thập Phương – Sám Mười Phương chữ Hán và tiếng Việt

Định Tuệ

Văn khấn tạ mộ cuối năm 2022 đúng theo Chánh Pháp

Định Tuệ

Nghi thức lễ cúng ngày Đức Phật thành Đạo PDF

Định Tuệ

Nghi thức trì tụng Bát Nhã Tâm Kinh đúng pháp đơn giản tại nhà

Định Tuệ

Bài văn phát nguyện sám hối với tất cả oan gia trái chủ

Định Tuệ

Nghi thức, bài cúng phóng sinh đúng cách và đơn giản

Định Tuệ

Viết Bình Luận