Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Người tin niệm câu A Di Đà Phật sẽ được vô lượng phước đức

Do trong đời quá khứ có trồng thiện căn, phước đức, người ấy mới nghe một câu A Di Đà Phật bèn sanh tâm hoan hỷ, tin sâu nguyện thiết, một mực thật thà niệm Phật cầu sanh cực lạc, đó chẳng phải là chuyện đơn giản.

Trì danh hiệu Phật là phước đức, người chịu tin niệm Phật là có thiện căn. Chúng ta Không thể niệm Phật là vì sao? Vì thiếu thiện căn phước đức.

Đúng là có không ít người, khuyên họ niệm một câu Phật hiệu sáu chữ “Nam-mô A Di Đà Phật”, thậm chí đơn giản hơn một chút là bốn chữ A Di Đà Phật, họ cũng chẳng thể tin niệm được.

Hiện thời có một phương pháp tiêu trừ nghiệp chướng có thể tu nhiều thiện căn, nhiều phước đức rất dễ dàng. Pháp dễ dàng là như thế nào, đó là Niệm A Di Đà Phật, thiện căn và phước đức của quý vị thảy đều đầy đủ.

Nếu chẳng niệm A Di Đà Phật, tu thiện căn và phước đức hết sức khó khăn, tỏ rõ công đức thù thắng chẳng thể nghĩ bàn của câu Phật hiệu.

Nói thật thà, câu Phật hiệu này tuy rất dễ niệm, nhưng có mấy ai chịu tin niệm. Người thật sự chịu niệm câu Phật hiệu sẽ như kinh Vô Lượng Thọ đã nói, nhất định là từ đời quá khứ trong vô lượng kiếp cho tới nay, thiện căn do người ấy tu tập, tích lũy nay đã chín muồi, tức là Thiện căn và phước đức đã đầy đủ, nay lại được mười phương chư Phật Như Lai âm thầm gia trì, che chở bảo hộ, đó là đại nhân duyên thù thắng.

Do trong đời quá khứ có trồng thiện căn, phước đức, người ấy mới nghe một câu A Di Đà Phật bèn sanh tâm hoan hỷ, tin sâu nguyện thiết, một mực thật thà niệm Phật cầu sanh cực lạc, đó chẳng phải là chuyện đơn giản.

Vì thế, phàm là người niệm Phật vãng sanh, tuyệt đối chẳng phải là tu trong một đời, mà là đã tu tập, tích lũy nhiều đời, nhiều kiếp, tới đời này chín muồi.

Người có thiện căn phước đức nhân duyên ít, khi gặp được pháp môn này, họ sẽ không tin tưởng, họ có hoài nghi, không thể tiếp nhận.

Cho nên chúng ta biết được, người tiếp nhận pháp môn này, sanh tâm hoan hỉ với pháp môn này là người rất cừ khôi, không phải người thông thường. Lời nói này không phải chúng ta nói, mà là Phật nói ở trên Kinh!”.

Hòa Thượng Tịnh Không!
Xin Thường Niệm A Di Đà Phật.

Bài viết cùng chuyên mục

Thấy giết chóc bèn niệm Phật thì công đức ấy thật vô lượng

Định Tuệ

Người học Phật có nên nấu món thịt mặn cho cha mẹ ăn không?

Định Tuệ

Niệm Phật tâm miệng phải tương ưng, thiết tha chân thành

Định Tuệ

Nhìn thấu buông xuống là gì? Làm như thế nào?

Định Tuệ

Vãng sanh Tây Phương được lợi ích không sao nói hết

Định Tuệ

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa tập 2 – Pháp Sư Tịnh Không

Định Tuệ

Thọ Bát quan trai giới vào ngày nào? Lợi ích của Bát quan trai giới

Định Tuệ

Pháp môn Niệm Phật chính là đường tắt thành Phật

Định Tuệ

Tụng tâm chú Lăng Nghiêm mỗi ngày có lợi ích vô cùng

Định Tuệ

Viết Bình Luận