Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Người tin niệm câu A Di Đà Phật sẽ được vô lượng phước đức

Do trong đời quá khứ có trồng thiện căn, phước đức, người ấy mới nghe một câu A Di Đà Phật bèn sanh tâm hoan hỷ, tin sâu nguyện thiết, một mực thật thà niệm Phật cầu sanh cực lạc, đó chẳng phải là chuyện đơn giản.

Trì danh hiệu Phật là phước đức, người chịu tin niệm Phật là có thiện căn. Chúng ta Không thể niệm Phật là vì sao? Vì thiếu thiện căn phước đức.

Đúng là có không ít người, khuyên họ niệm một câu Phật hiệu sáu chữ “Nam-mô A Di Đà Phật”, thậm chí đơn giản hơn một chút là bốn chữ A Di Đà Phật, họ cũng chẳng thể tin niệm được.

Hiện thời có một phương pháp tiêu trừ nghiệp chướng có thể tu nhiều thiện căn, nhiều phước đức rất dễ dàng. Pháp dễ dàng là như thế nào, đó là Niệm A Di Đà Phật, thiện căn và phước đức của quý vị thảy đều đầy đủ.

Nếu chẳng niệm A Di Đà Phật, tu thiện căn và phước đức hết sức khó khăn, tỏ rõ công đức thù thắng chẳng thể nghĩ bàn của câu Phật hiệu.

Nói thật thà, câu Phật hiệu này tuy rất dễ niệm, nhưng có mấy ai chịu tin niệm. Người thật sự chịu niệm câu Phật hiệu sẽ như kinh Vô Lượng Thọ đã nói, nhất định là từ đời quá khứ trong vô lượng kiếp cho tới nay, thiện căn do người ấy tu tập, tích lũy nay đã chín muồi, tức là Thiện căn và phước đức đã đầy đủ, nay lại được mười phương chư Phật Như Lai âm thầm gia trì, che chở bảo hộ, đó là đại nhân duyên thù thắng.

Do trong đời quá khứ có trồng thiện căn, phước đức, người ấy mới nghe một câu A Di Đà Phật bèn sanh tâm hoan hỷ, tin sâu nguyện thiết, một mực thật thà niệm Phật cầu sanh cực lạc, đó chẳng phải là chuyện đơn giản.

Vì thế, phàm là người niệm Phật vãng sanh, tuyệt đối chẳng phải là tu trong một đời, mà là đã tu tập, tích lũy nhiều đời, nhiều kiếp, tới đời này chín muồi.

Người có thiện căn phước đức nhân duyên ít, khi gặp được pháp môn này, họ sẽ không tin tưởng, họ có hoài nghi, không thể tiếp nhận.

Cho nên chúng ta biết được, người tiếp nhận pháp môn này, sanh tâm hoan hỉ với pháp môn này là người rất cừ khôi, không phải người thông thường. Lời nói này không phải chúng ta nói, mà là Phật nói ở trên Kinh!”.

Hòa Thượng Tịnh Không!
Xin Thường Niệm A Di Đà Phật.

Bài viết cùng chuyên mục

Nói lược về các duyên khảo: Nguyên nhân của các chướng duyên

Định Tuệ

Tại sao mình lại cần phải mau thoát vòng luân hồi sanh tử?

Định Tuệ

Hai việc cực ác và cực thiện nhất thế gian là những việc gì?

Định Tuệ

Cách thức đi đám tang

Định Tuệ

Vì sao ngày nay thế giới hỗn loạn như vậy, tai nạn nhiều như thế?

Định Tuệ

Thần cây là thật có chứ chẳng phải là mê tín

Định Tuệ

Mỗi ngày nên đọc bao nhiêu biến Chú Đại Bi?

Định Tuệ

Bát chánh đạo là gì? Tám con đường cao quý đưa ta đến giác ngộ

Định Tuệ

Chỉ riêng có pháp môn Tịnh Độ là đới nghiệp vãng sanh

Định Tuệ

Viết Bình Luận