Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Người thường niệm Phật tự tâm sẽ thanh tịnh

Tâm chúng ta thường luôn rối loạn, nếu chí thành niệm Phật thì sẽ thấy hết thảy tạp niệm, vọng tưởng dần dần bị tiêu diệt nên tâm quy nhất.

Niệm Phật cũng là cách để dưỡng khí, điều thần, mà cũng là pháp để tham cứu Bổn Lai Diện Mục. Vì sao nói thế?

Tâm chúng ta thường luôn Rối Loạn, nếu chí thành niệm Phật thì sẽ thấy hết thảy Tạp Niệm, Vọng Tưởng dần dần bị tiêu diệt nên tâm quy nhất.

Tâm quy nhất thì tự nhiên Thần Khí sung mãn, thông suốt. Ông chẳng biết niệm Phật diệt được vọng ư? Hãy thử niệm, sẽ thấy các thứ Vọng Niệm trong tâm đều hiện.

Nếu niệm lâu ngày sẽ tự thấy không có các thứ vọng niệm đó nữa. Lúc đầu biết có vọng niệm là nhờ niệm Phật mới thấy được các vọng niệm trong tâm mình. Chẳng niệm Phật sẽ chẳng thấy.

Ví như trong nhà, sạch sẽ không bụi, một ánh nắng lọt qua khe cửa sẽ thấy không biết bao nhiêu là bụi. Bụi trong nhà do ánh mặt trời hiện rõ, vọng niệm trong tâm do niệm Phật hiện rõ.

Nếu thường niệm Phật, Tự Tâm sẽ Thanh Tịnh.

Khổng Tử hâm mộ đạo của Nghiêu, Thuấn, Châu Công, niệm niệm chẳng quên, nên thấy Nghiêu trong canh, thấy Thuấn nơi tường, thấy Châu Công trong mộng. Ðấy là do luôn luôn nghĩ nhớ !

Niệm Phật có khác chi? Do vì Nghiệp hoặc, Tâm và Miệng của chúng sanh biến thành nhiễm ô, nên Phật dạy dùng Tâm và Miệng xưng niệm hồng danh thánh hiệu A Di Ðà Phật, như người nhiễm hương, thân có mùi thơm.

Niệm lâu ngày, nghiệp tiêu, trí rạng, chướng tận, phước cao, Phật tánh sẵn có nơi tự tâm sẽ tự hiển hiện.

Ấn Quang Đại Sự Gia Ngôn Lục!
Nam Mô A Di Đà Phật!

Bài viết cùng chuyên mục

Kinh Bát Đại Nhân Giác điều giác ngộ thứ bảy giảng giải

Định Tuệ

Phàm phu thành Phật chỉ trong khoảng một niệm

Định Tuệ

Nội ma và ngoại ma chướng ngại người tu

Định Tuệ

Công đức chép Kinh Địa Tạng không thể nghĩ bàn

Định Tuệ

Trong tất cả các nghiệp, nghiệp nào nặng nhất?

Định Tuệ

Từ ngũ uẩn đến giác chơn

Định Tuệ

Kỳ tích vãng sanh: Bông hồng hóa đá

Định Tuệ

Sự linh ứng của Kinh Địa Tạng và niệm thánh hiệu Bồ Tát Địa Tạng

Định Tuệ

Phong thủy tốt hay xấu là do chính bạn

Định Tuệ

Viết Bình Luận