Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Người thường niệm Phật tự tâm sẽ thanh tịnh

Tâm chúng ta thường luôn rối loạn, nếu chí thành niệm Phật thì sẽ thấy hết thảy tạp niệm, vọng tưởng dần dần bị tiêu diệt nên tâm quy nhất.

Niệm Phật cũng là cách để dưỡng khí, điều thần, mà cũng là pháp để tham cứu Bổn Lai Diện Mục. Vì sao nói thế?

Tâm chúng ta thường luôn Rối Loạn, nếu chí thành niệm Phật thì sẽ thấy hết thảy Tạp Niệm, Vọng Tưởng dần dần bị tiêu diệt nên tâm quy nhất.

Tâm quy nhất thì tự nhiên Thần Khí sung mãn, thông suốt. Ông chẳng biết niệm Phật diệt được vọng ư? Hãy thử niệm, sẽ thấy các thứ Vọng Niệm trong tâm đều hiện.

Nếu niệm lâu ngày sẽ tự thấy không có các thứ vọng niệm đó nữa. Lúc đầu biết có vọng niệm là nhờ niệm Phật mới thấy được các vọng niệm trong tâm mình. Chẳng niệm Phật sẽ chẳng thấy.

Ví như trong nhà, sạch sẽ không bụi, một ánh nắng lọt qua khe cửa sẽ thấy không biết bao nhiêu là bụi. Bụi trong nhà do ánh mặt trời hiện rõ, vọng niệm trong tâm do niệm Phật hiện rõ.

Nếu thường niệm Phật, Tự Tâm sẽ Thanh Tịnh.

Khổng Tử hâm mộ đạo của Nghiêu, Thuấn, Châu Công, niệm niệm chẳng quên, nên thấy Nghiêu trong canh, thấy Thuấn nơi tường, thấy Châu Công trong mộng. Ðấy là do luôn luôn nghĩ nhớ !

Niệm Phật có khác chi? Do vì Nghiệp hoặc, Tâm và Miệng của chúng sanh biến thành nhiễm ô, nên Phật dạy dùng Tâm và Miệng xưng niệm hồng danh thánh hiệu A Di Ðà Phật, như người nhiễm hương, thân có mùi thơm.

Niệm lâu ngày, nghiệp tiêu, trí rạng, chướng tận, phước cao, Phật tánh sẵn có nơi tự tâm sẽ tự hiển hiện.

Ấn Quang Đại Sự Gia Ngôn Lục!
Nam Mô A Di Đà Phật!

Bài viết cùng chuyên mục

Pháp môn Tịnh độ: Pháp tu một đời thành Phật

Định Tuệ

Thiếu phước rất khổ sở, nội tâm bất an, động loạn không yên

Định Tuệ

Sám hối là gì? Những tội gì cần phải sám hối?

Định Tuệ

Phát tâm Bồ đề, nhất hướng chuyên niệm

Định Tuệ

Từng cúng dường vô lượng chư Phật mới có duyên gặp pháp môn niệm Phật

Định Tuệ

Chúng ta học Phật thì phải biết, Phật giáo là giáo dục Thánh Hiền

Định Tuệ

Chú Vãng Sanh tiếng Việt và Phạn, lợi ích khi trì tụng thần chú

Định Tuệ

Hiện tượng duyên âm là gì? Quan điểm của đạo Phật về duyên âm

Định Tuệ

Nếu thấy A Di Đà Phật đến thọ ký, hãy xin vãng sanh ngay về Cực lạc

Định Tuệ

Viết Bình Luận