Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Người thường niệm Phật tự tâm sẽ thanh tịnh

Tâm chúng ta thường luôn rối loạn, nếu chí thành niệm Phật thì sẽ thấy hết thảy tạp niệm, vọng tưởng dần dần bị tiêu diệt nên tâm quy nhất.

Niệm Phật cũng là cách để dưỡng khí, điều thần, mà cũng là pháp để tham cứu Bổn Lai Diện Mục. Vì sao nói thế?

Tâm chúng ta thường luôn Rối Loạn, nếu chí thành niệm Phật thì sẽ thấy hết thảy Tạp Niệm, Vọng Tưởng dần dần bị tiêu diệt nên tâm quy nhất.

Tâm quy nhất thì tự nhiên Thần Khí sung mãn, thông suốt. Ông chẳng biết niệm Phật diệt được vọng ư? Hãy thử niệm, sẽ thấy các thứ Vọng Niệm trong tâm đều hiện.

Nếu niệm lâu ngày sẽ tự thấy không có các thứ vọng niệm đó nữa. Lúc đầu biết có vọng niệm là nhờ niệm Phật mới thấy được các vọng niệm trong tâm mình. Chẳng niệm Phật sẽ chẳng thấy.

Ví như trong nhà, sạch sẽ không bụi, một ánh nắng lọt qua khe cửa sẽ thấy không biết bao nhiêu là bụi. Bụi trong nhà do ánh mặt trời hiện rõ, vọng niệm trong tâm do niệm Phật hiện rõ.

Nếu thường niệm Phật, Tự Tâm sẽ Thanh Tịnh.

Khổng Tử hâm mộ đạo của Nghiêu, Thuấn, Châu Công, niệm niệm chẳng quên, nên thấy Nghiêu trong canh, thấy Thuấn nơi tường, thấy Châu Công trong mộng. Ðấy là do luôn luôn nghĩ nhớ !

Niệm Phật có khác chi? Do vì Nghiệp hoặc, Tâm và Miệng của chúng sanh biến thành nhiễm ô, nên Phật dạy dùng Tâm và Miệng xưng niệm hồng danh thánh hiệu A Di Ðà Phật, như người nhiễm hương, thân có mùi thơm.

Niệm lâu ngày, nghiệp tiêu, trí rạng, chướng tận, phước cao, Phật tánh sẵn có nơi tự tâm sẽ tự hiển hiện.

Ấn Quang Đại Sự Gia Ngôn Lục!
Nam Mô A Di Đà Phật!

Bài viết cùng chuyên mục

Các quả vị Thánh trong Phật giáo

Định Tuệ

Muốn trở thành Phật tử thì phải làm sao?

Định Tuệ

Hôn trầm là gì? Làm sao trị được bệnh hôn trầm?

Định Tuệ

Trì tụng Chú Đại Bi tại nhà cần tránh những gì?

Định Tuệ

Tín Nguyện Hạnh là gì? Nền tảng trọng yếu của Pháp môn Tịnh Độ

Định Tuệ

Thần Chú là gì? Công đức, lợi ích của người đọc tụng thần chú

Định Tuệ

Tu hành là làm những việc mà không ai chịu làm

Định Tuệ

Tụng Kinh ở nhà bị vong theo có đúng hay không?

Định Tuệ

Làm sao để vong linh, ngạ quỷ không báo oán chúng ta?

Định Tuệ

Viết Bình Luận