Tâm Hướng Phật
Nghi Thức

Nghi thức tụng Kinh Trường Thọ Diệt Tội tại nhà đúng pháp

Kinh Trường Thọ diệt tội là lời dạy của Đức Phật về phương pháp trừ diệt tội nặng, mạng sống lâu dài, và bảo vệ những trẻ con khỏi bị chết non chết yểu…. Dưới đây là nghi thức trì tụng Kinh Trường Thọ diệt tội tại nhà đúng Pháp.

NGHI THỨC KHAI KINH

NIỆM HƯƠNG
(Đốt hương, cắm hương, quỳ thẳng Niệm hương cúng dường Tam Bảo)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện mây hương mầu này,
Đến khắp mười phương cõi,
Cúng dường tất cả Phật,
Tôn Pháp, Chư Bồ Tát,
Vô biên chúng Thanh văn,
Cùng tất cả Thánh hiền,
Duyên khởi đài sáng chói,
Trùm đến vô biên cõi,
Khắp xông các chúng sanh,
Đều phát tâm Bồ-đề,
Xa lìa các nghiệp vọng,
Trọn thành đạo Vô thượng.
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ-tát Ma ha tát (3 lần)

TÁN THÁN PHẬT

Đấng Pháp vương Vô thượng,
Ba cõi chẳng ai bằng,
Thầy dạy khắp Trời người,
Cha lành chung bốn loại,
Quy y tròn một niệm,
Hay dứt nghiệp ba kỳ,
Xưng dương và tán thán,
Ức kiếp không cùng tận.

QUÁN TƯỞNG

Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông khó thể nghĩ bàn,
Lưới Đế châu ví Đạo tràng,
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời,
Trước Bảo tọa thân con ảnh hiện,
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.
Án phạ nhật ra học. (3 lần)

Chí tâm đảnh lễ : Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai,
thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trụ Tam Bảo. (1
lạy)

Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Ta bà Giáo chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mô
Ni Phật, Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-
tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-tát, Linh Sơn Hội
Thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A Di
Đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Đại Nguyện Địa
Tạng Vương Bồ-tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát. (1 lạy)

TÁN DƯƠNG CHI

Cành dương, nước tịnh,
Rưới khắp Tam thiên,
Tánh không, tám đức lợi nhân gian,
Pháp giới rộng thênh thang,
Diệt tội tiêu khiên,
Lửa rực hóa sen hồng.
Nam mô Thanh Lương Địa Bồ-tát Ma-ha-tát (3 lần)

TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN

Tu rị tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị, tát bà ha. (3 lần)

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)

ÁN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN

Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, án, độ rô độ rô, địa vĩ ta bà ha. (3 lần)

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN

Án nga nga nẩng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

Chú Đại Bi

Nam-mô Đại bi hội thượng Phật, Bồ-tát (3 lần)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô kiết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. An tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.

Nam mô tất kiết lật đỏa y mông, a rị da bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đà sa mế. Tát bà a tha đậu thâu bằng a thệ dựng, tát ba tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê lô ca đế, ca ra đế, di hê rị. Ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng. Câu lô câu lô kiết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xa da đế. Đà ra đà ra địa ri ni, thất phật ra da. Giá ra giá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ. Y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô. Bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ. Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì địa rị sắc ni na. Ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha, Ma ha tất đà dạ ta bà ha, Tất đà du nghệ thất bàn ra da, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da ta bà ha, ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ, ta bà ha.

VĂN PHÁT NGUYỆN

Lạy Đấng Tam giới Tôn,
Quy mạng mười phương Phật,
Nay con phát nguyện rộng,
Trọ trì Kinh Trường Thọ
Trên đền bốn ơn nặng,
Dưới cứu khổ ba đường,
Nếu có kẻ thấy nghe,
Đều phát tâm Bồ-đề,
Hết một báo tân này,
Sanh về nước An lạc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

KỆ KHAI KINH

Phật pháp cao sâu rất tuyệt vời,
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu,
Nay con nghe thấy chuyên trì tụng,
Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu,
Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát (3 lần)

Nội dung Kinh Trường Thọ

Nội dung Kinh Trường Thọ tại: Kinh Trường Thọ diệt tội hộ chư Đồng Tử đà la ni

Bát Nhã Tâm Kinh

Quán Tự Tại Bồ-tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị xúc, pháp; vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh, diệc vô vô minh tận; nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề tát đỏa y Bát nhã Ba-la-mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật y Bát nhã Ba-la-mật đa cố, đắc a nậu Đa la Tam miệu Tam Bồ-đề.

Cố tri Bát nhã Ba-la-mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị Vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát nhã Ba-la-mật đa chú, tức thuyết chú viết: Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha. (3 lần)

Chú Vãng Sanh

Nam mô A-di-đa bà dạ. Đa tha già đa dạ. Đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa, tỳ ca lan đế. A di rị đa, tỳ ca lan đa. Dà di nị dà dà na. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

Phật A-di-đà thân kim sắc.
Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm.
Năm Tu-di uyển chuyển bạch hào,
Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc
Trong hào quang hóa vô số Phật,
Vô số Bồ-tát hiện ở trong,
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh,
Chín phẩm sen vàng lên giải thoát.
Quy mạng lễ A-di-đà Phật,
Ở phương Tây thế giới an lành,
Nay con xin phát nguyện vãng sanh
Cúi xin đức Từ bi nhiếp thọ.
Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ, Đại bi A-di-đà Phật.

Nam mô A-di-đà Phật. (3 hoặc 7 tràng)
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát. (3 lần)
Nam mô Đại Thế Chí Bồ-tát. (3 lần)
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần)
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát (3 lần)

Sám Khế Thủ

Cúi lạy phương Tây cõi An lạc.
Tiếp dẫn chúng sanh Đại Đạo sư,
Nay con phát nguyện, nguyện vãng sanh,
Nhờ lượng Từ Bi thương nhiếp thọ.

Nay con khắp vì, bốn ân ba cõi, pháp giới chúng sanh, cầu đạo Bồ-đề, Nhứt thừa của Phật, chuyên tâm trì niệm, hồng danh muôn đức, Phật A-di-đà, nguyện sanh Tịnh độ.

Lại bởi chúng con, nghiệp nặng phước khinh, chướng sâu huệ cạn, nhiễm tâm dễ động, tịnh đức khó thành, nay đối Từ Tôn kính gieo năm vóc, tỏ bày một lòng, chí thành sám hối. Con và chúng sanh, nhiều kiếp đến nay, mê bổn tịnh tâm, buông tham, sân, si, nhiễm dơ ba nghiệp, vô lượng vô biên, nghiệp oan đã kết, nguyện đều tiêu diệt.

Từ ngày hôm nay, lập thề nguyện sâu, xa lìa pháp ác, thề không còn tạo, siêng tu thánh đạo, thệ chẳng biếng lười, thệ thành chánh giác, thệ độ chúng sanh, xin đức Từ Tôn, dùng nguyện Từ bi, chứng biết lòng con, thương xót đến con, gia bị cho con, nguyện khi thiền quán, hoặc lúc mộng mơ, được thấy thân vàng, A-di-đà Phật, được chơi cõi tịnh của đấng đạo sư, được nhờ Từ Tôn, cam lồ rưới đầu, quang minh chiếu thể, tay xoa đảnh con, áo đắp thân con, khiến cho chúng con, chướng cũ tự trừ, căn lành mau lớn, mau tiêu phiền não, chóng phá vô minh, viên giác tâm mầu, sáng bừng mở rộng, tịch quang cảnh thật thường được hiện tiền, đến lúc lâm chung, biết ngày giờ trước, thân không tất cả, bệnh khổ ách nạn, tâm không tất cả, tham luyến mê hoặc, các căn vui đẹp, chánh niệm phân minh, xả bảo an lành, như vào thiền định. Phật A-di-đà, Quan Âm, Thế Chí, chư Thánh hiền chúng, phóng quang tiếp dẫn, tay báu dắt dìu, lầu gác, tràng phan, nhạc trời hương lạ, Tây phương cảnh Phật, bày hiện rõ ràng, khiến cho chúng sanh kẻ thấy người nghe, mừng vui khen cảm, phát Bồ-đề tâm. Bấy giờ thân con, ngồi đài Kim cang, bay theo sau Phật, khoảng khảy móng tay, sanh vào sen báu, nơi ao thất bảo, ở cõi Tây phương, rồi khi hoa nở, thấy Phật Bồ-tát, nghe tiếng pháp mầu, chứng vô sanh nhẫn, giây phút lại đi, thừa sự chư Phật, nhờ ơn thọ ký. Được thọ ký rồi, ba thân bốn trí, năm nhãn, sáu thông, vô lượng trăm ngàn môn Đà la ni, tất cả công đức, thảy đều thành tựu.

Từ đó về sau, không rời an dưỡng về nơi Ta-bà, phân thân vô số, khắp cả mười phương, dùng sức thần thông, tự tại khó nghĩ, và các phương tiện, độ thoát chúng sanh, đều khiến lìa nhiễm, chứng được tịnh tâm, đồng sanh Tây phương, lên bậc bất thoái.

Nguyện lớn như vậy, thế giới không tận, chúng sanh không tận, nghiệp và phiền não, thảy đều không tận, đại nguyện của con, cũng không cùng tận. Nay con lễ Phật, phát nguyện tu trì, xin đem công đức, hồi thí hữu tình, bốn ân báo đáp, ba cõi đều nhờ, pháp giới chúng sanh, đồng thành chủng trí.

Hồi Hướng

Nguyện sanh Tịnh độ ở Tây phương
Chín phẩm hoa sen là cha mẹ
Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh
Bồ-tát bất thoái là bạn lữ.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

Tam Tự Quy

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng.
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển.
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, tất cả không ngại.

Tâm Hướng Phật/St!Tỳ Kheo Thích Thiện Thông soạn!

Bài viết cùng chuyên mục

10 bài tụng kinh sám hối tiêu trừ nghiệp chướng hay nhất

Định Tuệ

Nghi thức sám hối nghiệp chướng – Kinh Kim Quang Minh

Định Tuệ

Bài tụng kinh sám hối hàng ngày tại nhà rất hay

Định Tuệ

Nghi thức trì tụng Kinh Vô Lượng Thọ tại nhà đúng Pháp

Định Tuệ

Nghi thức trì tụng Chú Lăng Nghiêm tại nhà đúng Pháp

Định Tuệ

Nghi thức Kinh tụng hàng ngày – Thích Phước Tiến biên soạn PDF

Định Tuệ

Nghi thức cúng giao thừa và vía Phật Di Lặc

Định Tuệ

Nghi thức, bài văn khấn cúng Ông Công Ông Táo năm 2023

Định Tuệ

Sám hối ác nghiệp đối với Tam Bảo

Định Tuệ

Viết Bình Luận